Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πόιντ σύστεμ για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
2! οκΤοΒΡιον 2015
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιαΖο3
'.30€
Με κγΝιιΠ
κΔι ανο: 2.50€
νννννν.ετΠΠοε.9Ρ
σκιφ Ι? 4
και· '
«Χρυσό» γκολ αΠό 'νιἑγιε. «σφραγίδα» ευρω·
Παϊκή8 αυνέχεια5 για Ολυμπιακό. »37. 208
ιΔιΩΤικΑ ΣΧΟΛΕ|Α ΚΔ' ΦΡΟΝΤ|ΣΤΗΡ|Α
Εω5 ι.690€ Π εΠιβόρυνσΠ
σΤα δίδακΤρα με Τον ΦΠΑ
Στα ευρωΠα'ίκό δικαστήρια ετοιμόζονται να Προ·
σφυγουν γονεί5 και ιδιοκΤήτε5 σχολείων. »Μ·|5
ΑΣΦΑΛ'ΣΤ|κΟ
"ΠΣ ΒΔ «ΧΤ|ΣΤ0ΥΝ»
Ο' ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
_; '7 Τα οκτώ κριϊΠρια για να ξεχωρίσουν
Ε αξιολόγηση ιων δανειολΠΠτὡν με «κόκκινα»
δανεια Προχωρούν οι τραπεζεε με 8 ανιικειμενικα κριτήρια. Προκειμένου να ξεχωρίσουν αυτουε Που
Πραγμαιικα αδυνατούν να εξυΠΠρετΠσουν με οφειλέ8 ϊου8 από του8 κακοΠλΠρωτὲ8. »4-5
οι κακοΠλΠρωτέ8 αΠό όσου8 έχουν
ΠραγμαιικΠ αδυναμία αΠοΠλτιρωμΠ8
' " Νι;ἑι;¦ι“ ιι Μι. Μι αι Μ *ίιιἐΝιίίιΜ η 1ι':“ίΠιυ:ιἴ Η ε' ι Μιλ 1, ὰ μ να. ιι ί' :¦ιιτιιἱιιιιιιι ι· μυ ΜΜΜ ιι δ Μινι ι Μ Ψ'
ΔΕΝ ΠΔΡΔ|ΤΕ|ΤΑ|
ι ιιιιιιιιι
ιιιιιιιιιιι
ιιιιιιιιιι
` ι" ί “
'. `| `_ χ _ ·' "“-'
ι ι χ_` _ .ϊ '
ΜοΝιΆΜΑκ0   '·
 |¦:_ " χ _ ί - 2 ί
ε · ου _ ει _
 Ο: · ίου" Ό 
Η εΠισΤολό Φον ΤσίΠρα
και τι Παρόγραφοε Που...
ξέχασε να δαμοσιοΠοιήσει.
ε . ||ηρ·;Ϊ
Με _:ζΒω ι
ί· η 1!