Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21-10-2015 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΚΑΚ0ΚΑΙΡΙΑ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί
καταιγίδες, αρχικα στα δυτικά καί αργότερα στίς
ὐπόλοιπες περιοχές. Οἱ ανεμοι θα πνέουν νότιοι 4 μέ
6 μπωΦόρ, στα δυτικα καί τα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί. ° Η θερμοκρασία θα αγγίζει τούς 25β. Κ.
έ Τετάρτη 21 Όκτωβρίου 2015
°|λαρίωνος ὁσίσυ. Χριστοδούλου τού έν τρωω. Θεοδότης
καί Σωκράτους μαρ., '1ωαννσυ νεσμ. τού έκ Μονεμβασίας.
Σελήνη θ ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.89' - Δύσις 8.40'
Ἀριθμ. φύλ. 40288 ί Τιμή 1,501€ η η ς
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εειίειιεννε@οιεηετ.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220881, σας: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227870
"Ετος 122ον
Ἀνακατανομή
τού πλούτου
Μία  μεγαλύτερες πλάνες τῶν σοσιαλιστῶν
είναι ή ανακατανομή είσοδηματων καί πλούτου μέσω
τῆς υψηλής Φορολογίας- Θεωροῦν. δηλαδή, ὅτι μέ τήν
αύξηση τῶν συντελεστών Φόρου στα ωμά είσοδήΜε καθώς καί μέ τήν ἐπιβολή ῦνιιλῆς Φορολογίας
στήν περιουσία, έπιτυγχανεται αύτομάτως αναδιανομή
τού είσοδήματσς ὐπέρ τῶν οἱκονομικῶς ασθενέστέρων
καί ότι περιέρχεται σέ αίπούς τμήμα τού πλούτου.
ΑΜ στήν θεωρία ακούγονται ώραῖα, αλλά στήν.
πράξη λειτουργούν τελείως διαφορετικα.Ἀν ήταν τόσο και τα πραγματα, θα μπορούσε Φερ° εἰπεῖν να έπιβάλλεται συντελεστής Φόρου 90% από ένα είσόδημα
καί πανω, ώστε να απομένει μόνο τό 10% σέ αύτόν πού
τό πραγματοποιεῖ καί τό ὐπόλοιπο να διαχέεται στό
κοινωνικό σύνολο."Ι·Ι θα μπορούσε καθε «πλούσιος»
νακαταβάλλει ως Φόρο τό 10% τής περιουσίας του καθε χρόνο, μέ τήν λογική ότι έτσι θα μοιράζεται ένα
τμήμα της στούς οἱκονομικα ασθενέστερους.
"Ομως ποιός θα προσπαθούσε να αὐζάνει τό εῖσόΜε του, αν ήξερε ότι για καθε έπί πλέον 1.000 εὐρώ
θα έπρεπε να καταβάλλει στό κρατος τα 900; ΠροΦανῶς θα προτιμούσε να έργαζεται λιγώτερο ή καί κα
. θόλου.ῦΉ θα προσπαθούσε μέ καθε τρόπο να αποκρύ
πτει τα είσοδήματα του ώστε να μήν επιβαρύνεται μέ
τόσο παράλογο Φόρο. Στήν δέ περίπτωση τής περιουσίας, ή ύπερΦορολόγησίς της αντί ανακατανομής τού
πλούτου θα ὁδηγούσε σέ  του. ΣτήνἙλλάδα
αλλωστε, έχουμε δεῖ να συμβαίνουν αμφότερα
-Οἱ μέν συντελεστές τού Φόρου είσοδήματος ήταν
ανέκαθεν πολύ ύψηλοί."Οχι ως ποσοστό καθ ἑαυτό,
τα· ως πρός τό ύψος τού είσοδήματος πανω από τό
ὁποῖο έπιβάλλονται Δέν νοεῖται ὁ ανώτατος συντελεστής για τούς μισθωτούς (42%) να έΦαρμόζεται από τό
 εἱσόδημα ανω τῶν 42.000 εὐρώ. Πρόκειται για
καθαρή κλοπή, τήν ὁποία ὐΦίσταται όχι μόνον ὁ μισθωτός, αλλα καί ή έπιχείρησις πού τόν πληρώνει.
- Στόν δέ Φόρο ακινήτου περιουσίας, ή ἰσχύς τῶν
έςωπραγματικῶν αντικειμενικῶν αζιῶν τού 2007 σέ
συνδυασμό μέ τήν κλιμάκωση τῶν συντελεστῶν από
σχετικα χαμηλές αζίες, καθιστά τήν Φορολογία δημευτική."Οποιος θεωρεῖ ότι αύτό ὁδηγεῖ σέ ανακατανομή τού πλούτου, ας σκεφθεῖ πῶς έπενήργησαν ὁ
ΦΑΠ καί ὁ ΕΝΦΙΑ τήν τελευταία πενταετία.Ἀραγε
ανακατανεμήθηκε κατι; Κάθε αλλο.
Χθές γραψαμε έκ παραδρομής ότι τόἙνιαῖο Τέλος
Ἀκινήτων (ΕΤΑΚ) πού είχε θεσπίσει ή Κυβέρνησις
τού Κ. Καραμανλή έπί ύπουργίας Γ. Ἀλογοσκσύφη,
ὐπηρετούσε τήν αρχή ότι πληρώνουν λίγα οἱ πολλοί
ί καί όχι πολλα οἱ λίγοι. Προφανώς έννοούσαμε τό αντί
θετο."Οτι έπλή ρωναν σχεδόν όλοι από λίγα.'Ι·Ιταν ή
συνταγή πού θα έπέΦερε πολλαπλάσια έσοδα στό δημόσιο καί θα διευκόλυνε τήν ανακατανομή πλούτου
πού έπικαλούνται οἱ σοσιαλιστές. °Ενῶ μέ τήν ύπερΦορολόγηση τῶν όλίγων, έπιτυγχανεται τό αντίθετο.
Για να ανακατανεμηθεῖ ὁ πλούτος, πρέπει να
ύπαρχει. Άν απαξιώνεται διαρκῶς, δέν μπορεῖ να ανακατανεμηθεῖ. Τό ῶιο ἱσχύει καί για τό έθνικό είσόδημα. Πρέπει καί από να αύξανεται. Ἐνῶ όταν ύπερΦορολογεῖται, περιορίζεται. Καί όταν μικραίνει ή πίττα,
δέν απομένει περίσσευμα για να αναδιανεμηθεῖ.
Σαιν μπλε: «°Η Ἑλλάς
δέν είναι κρατος»
Προκλητικές τοποθετήσεις από τόν Γερμανό ότι. Οίκονομικῶν
ΕΛΑΧΙΣΤ Α 24ωρα πρίν τήν άφιξη
τού Προέδρου τής Γαλλίας, κ.
Φρανσουα στα", στήν Ἀθήνα ὁ
Γερμανός ύπουργός Οἰκονομικῶν,
κ. Β. Σώυμπλε, θέλησε να έπη ρεασει τήν όλη ατμόσφαιρα. Πολιτικα
καί έπικοινωνιακα.
Ἀξιοποιώντας αφιέρωμα πού
πραγματοποιεῖ ή γαλλική έφη μερίδα «Γἰόέτετίοιι» στό ζήτημα τής
Ἑλλάδος καί παραχωρώντας συνέντευξη στόν ανταποκριτή στίς Βρυζέλλες κ. Ζ. Κατρεμέρ, θέλησε να
δώσει τό δικό του στίγμα για τήν
κατασταση στήν°Ελλαδα, τήν σχέση μέ τήν Εὐρώπη καί τό ένδεχόμε,νο θα:Χίτ. Χρησιμοποιώντας μέ
εὐφυή αλλα καί αποτρόπαιο τρόπο
μια παλαιότερη Φράση, σέ
συνθήκες ακραίας έντασεως, κατα
τήν διαρκεια τῶν διαπραγματεύσεων πρίν τήν 13η ῦΙουλίου, τού έπί
κεφαλής τής Κομμισσιόν κ.
Γιούνκερ, ὁ κ. Σώυμπλε δήλωσε
στήν «Πράκτωρ» «Οἱ "Ελληνες
είναι ένας μεγαλος λαός, αλλα ή
“Ελλάδα δέν είναι κρατος». Αξίζει
Ι ξ ~ Ο ς
να υπογραμμισθει οτι: ,Ο κ..
Γιούνκερ ὐπή ρζε από τούς ση μαντικούς συμπαραστατες τής "Ελλαδος
από πλευρας εὐρωπαϊκῶν θεσμών
στήν κορύΦωση τῶν διαπραγματεύσεων Ἀθήνας-Βρυζελλῶν. °Επίσης
θα πρέπει να αναμοχλευθεῖ ή μεταπολεμική πραγματικότης τής Γερμανίας, ή ὁποία μετα τήν ήττα της
από τούς Συμμαχους δέν έπιΦσρτίσθηκε μέ μια Συμφωνία τύπου Βερσαλλιῶν, αὐτή πού ακολούθησε τήν
ήττα της στόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλα έπαψε ν> αποτελεῖ καί νῦ
αντιμετωπίζεται ως κυρίαρχο κρατος μέ πλήρεις αρμοδιότητες. Ἀκόμη καί οἱ συνθήκες 4+Ζ στό τέλος
τού Ψυχρού Πολέμου, πού τής έπέτρεψαν τήν"Ενωσή της προκειμένου ν> αποφευχθεῖ ή ἱκανοποίησις
πολεμικών αποζημιώσεων, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τήν Γερμανία στα όρια τού κρατους καί τής
έταιρείας. Στό πλαίσιο αὐτό, ή δή
λωσις Σώυμπλε σέ βαρος πιείτεδος αποκτα εἱδικό βαρος.
Πέραν τής συγκεκριμένης αποστροφής, ὁ Γερμανός ύπουργός
Οἱκονομικῶν θέλησε να έζηγήσει
ότι τό σεναριο τής προσωρινής εεε
δού τής “Ελλαδος από τήν Εὐρωζώνη δέν ὐπήρζε δική του έμπνευσις
αλλα αίτημα τῶν 15 από τούς 19 _
ὐπ0υργούς Οἱκονομικῶν πού συμμετέχουν στό Ευτοςτοιιρ. “Ο κ. Σώυμπλε στό σημεῖο αὐτό παρέλειψε νῦ
αναφερθεῖ στήν ἱσχυροτατη έπιρροή πού ασκούσε στούς ὁμολόγους
του στό Ευτοςτοιιρ. Ἀπολύτως κυνικός ὐπή ρζε ὁ Γερμανός ὐπσυργός
Οἱκονομικῶν σχετικα μέ τήν διαθεση τής έλληνικής κυβερνήσεως να
έγείρει ζήτημα αποπληρωμής τού
κατοχικού δανείου: «Αὐτὸς ὁ έθνικισμός, αὐτές οἱ ανεύθυνες κουβέντες,
θα μπορούσαν να στραφούν μόνο
έναντίον ἐκείνων πού τίς χρησιμο- 
ποιούσαν». Τα σχόλια στό σημεῖο
αὐτό περιττεύουν...
ῦΕλπίδες για πάσχοντες
από όστεοαρθρίτιδα
"Ενα νέο φαρμακο ίσως δίνει την λύση
ΚΑΘΩΣ ὁ πληθυσμός τής Γής γηρασκει, πολλές παθήσεις καί
ασθένειες πού μέχρι πρσΦατως
έμεναν ἐκτὸς τού έρευνητικού
ἰατρικού ένδιαφέροντος έρχονται
στό προσκήνιο."Ετσι έχουν αύξηθεῖ οἱ έρευνες σχετικα μέ τήν
αντιμετώπιση τής όστεοαρθρίτιδος, νόσου πού έπη ρεαζει μεγαλες μερίδες τού πληθυσμού μετα
τό 50ό έτος τής ήλικίας καί εἶναι
μία από τίς αἰτίες για μακρα ζωή
μέ αντιφλεγμονώδη Φαρμακα,
παυσίπονα καί κινητικές δυσκολίες. Μία νέα έρευνα ὁμαδας
ἰατρῶν από τό Πανεπιστήμιο τής
Ἀλεξανδρείας στήν Αίγυπτο έδειξε ότι ίσως ένα φαρμακο πού βρίσκεται σέ χρήση από τό 1947 για
τήν αντιμετώπιση τής ρευματοειδούς αρθρίτιδος, νόσου τελείως
διαφορετικής, είναι δυνατόν να
βοηθήσει στήν αντιμετώπιση τῶν
συμπτωματων τής όστεοαρθρίτιδος. Πρόκειται για τήν οὐσία μεθοτρεξατη, πού χρησιμοποιεῖται
στήν χημειοθεραπεία, στήν αντιμετώπιση τής ρευματοειδούς
αρθρίτιδος καί αλλων αὐτοανόσων παθήσεων καί ως μέσον
αμβλώσεων.
Οἱ πρόσφατες έρευνες στηρίχθηκαν στό γεγονός ότι ή ακτινσλογική παρακολούθησις τῶν
αρθρώσεων σέ ατομα μέ όστεοαρθρίτιδα δείχνει πολύ μεγαλύτερη
φλεγμονή από ό,τι ένομίζετο. Ἡ
χορήγησις μόλις 25 της μεθοτρεζατης ενά εβδομαδα έδωσε ένδιαφέροντα αποτελέσματα, μέ τό
37% τῶν ασθενῶν να αἰσθανονται
κατα 40% λιγώτερο πόνο. Τό Φαρμακο χορηγήθηκε σέ ατομα μέ
προβλήματα στα γόνατα, τήν μέση, τα χέρια, τό ἰσχίο καί αλλού.
Τό βρεταννικό ΕΣΥ θα αρχίσει
γενικό πειραματισμό έπί ανθρώπων γιατί θεωρεῖ ότι θα είναι ή λύσις για μία από τίς συνηθέστερες
παθήσεις πού καλεῖται να αντιμετωπίσει. Μαη μεθοτρεζατη δέν
είναι χωρίς παρενέργειες: προκαλεῖ ναυτίες, απώλεια τής κόμης,
έρυθήματα τού δέρματος, ακόμη
καί κίρρωση τού ήπατος. Ἑπομένως δέν είναι μία απλή λύσις.
Σήμερα
Καταργεῖται
ή έπικουρική
ῦΕθνική σύνταξη στα 890
εύρὡ καί κατάργηση τῆς
Λογικές τηλε-ἀπορίες...
έπικσυρικής ανεκοίνωσε
ὁ ύπουργός Εργασίας,
Γ. Κατρσύγκαλος. Σελ. 2
Κλιμακωτός
Τα πανω-κατω θα φέρει
ή κλιμακωτή φορολόγησις στήν ίδιωτική εκπαίδευση. Διαψευσις Κομμισσιόν για ΦΠΑ 28%.
ΣΕΑ. 8
'Η ΕΕ μείωσε
τούς ρύπους
'Η ΕΕ εμφανίζεται έτοιμη
να ύπερκαλύψει τόν στόχο για μείωση των
έκπσμπῶν αερίων τού
θερμοκηπίου κατα 20%
έως τό 2020, σύμφωνα μέ
σχετική έκθεση. ΣΕΛ. 5
θ Τ?11θβ ίί]113ῖί
«σε τα κλείσουν τα κανάλια», είπε
ὁ φίλος, πού καθημερινα ξεκοκαλίζει τίς
έφημερίδες καί κάθε τόσο ακούει «είδήσεις» στό ραδιόφωνο καί δέν χανει ανημερωτική έκπομπή», μετατρέποντας τό
κινητό του τηλέφωνο σέ ραδιόφωνο.
«Καί τί νομίζεις ότι θα γίνει; σε
κλείσουν αύτά πού δέν τούς αρέσουν
καί θα ανοίξουν αλλά, πού θα χρηματοδοτήσουν συμφέροντα φιλικά διακείμενα πρός τήν παρούσα κυβέρνηση;» ρώτησε ἄλλο μέλος τι; στα»
φιας. Καί συνέχισε: «σε κλείσουν τα
" αμαρτωλά κανάλια" , τα ὁποῖα όφείλων Μομμύρια στίς Τράπεζες καί οἱ
άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών
σταθμών θα φακών χέρια. Καί τί θα
σημάνει αύτό; σε αλλαξει ή " κουλτούρα" τής ἑλληνικὰ ἱδιωτικής τηλεοράσεων θα Μίνωα, αίφνης. και·
ματοδότες-μαικήνες, οἱ όποῖοι θά θέ
σουν ως στόχο τήν πλήρη, αντικειμενική καί σωστή ένη μέρωση τῶν
πολιτών; σε ύπάρξσυν ανθρωποι οἱ
ὁποῖοι θα έπιβαλουν στα "κανάλια"
να δώσουν σημασία στόν πολιτισμό,
να βελτιώσουν τα " σήριαλ" τα ὁποῖα
προβάλλουν, να διδάξουν σωστά
έλληνικά στούς τηλεπαρσυσιαστές;»
'Ετερο μέλος τα Μωφια παρενέβη στό θέμα. « '1 Του εδώ το τις
απο " », πού λένε οί Άγγλοι. Ούδείς πιστώει ότι ή αλλαγή τού ἑλληνικσύ τηλεοπτικού τοπίου θα φέρει "ανοιξη"
στόν χώρο τα παροχής " Μανασής
τροφῆς" στούς'Ελληνες. Μπορεῖ, ναί,
οἱ σημερινοί "καναλαρχες" -έργολάβοι
να έςμεταλλεύθηκαν τήν, μεγαλη, κατά
γενική όμολογία, δύναμή τους πρός
ίδιον όφελος καί να μή στάθηκαν ἰκανοί
να παραγουν "τηλεοπτικό προϊόν"
ποιότητος. Μέ ποια, όμως, κριτήρια
θα έπιληούν οί αντικαταστάτες τους;
σε τούς έπιβληθεῖ να σέβονται τήν
θληνική γλώσσα; θα τούς επιβληθεί
να δώσουν σημασία στήν έλληνική
παράδοση; σε αποχρεώνονται να
παρέχουν Με προγράμματος, ας
πούμε, στό ἑλληνικὸ δημοτικό τραγούδι καί όχι στό Μωρό " βλαχομπαρόκ" πού τό έχει αντικαταστήσει στίς
όθόνες; σε ύπαρχει χώρος για τήν
Ἐκκλησία, για τήν προσφορα της
στήν ἑλληνική κοινωνία; 'Ερωτήματα
τα ὁποῖα, ασφαλώς, δέν πρόκειται να
απαντηθούν, διότι, πολύ σας, δέν
απασχολούν τήν έκαστοτε πολιτική
ήγεσία. 'Η μέχρι τώρα πορεία τού
"τηλεοπτικού χάρτη", έχει δείξει ότι
οἱ πολιτικοί ένδιαφέρονται νά κάνουν
τα "κομπρομί" καί τα " ντήλ" μέ τούς,
"καναλάρχες" μόνο επ' ωφελεία των
δικών τους συμφερόντων " », κατέληξε.
Δέν θα μπορούσαν, όμως, να μείνουν έκτός κριτικής καί οί δημοσιογράφοι, τούς ὁποίους περιέλαβε
αλλος φίλος.
«Γιατί, μήπως θα αλλάξει ή συμπεριφορά των δημοσιογράφων; Μή
πως δέν θα κραυγάζουν στα νέα " κανάλια" για "σκάνδαλα" των αντιπαλων τού κόμματος πού θα Μυστηρίζουν; Ξεχνατε πως ανετραπη ή τότε
κυβέρνηση, μέ τα δήθεν "σκάνδαλα"
πού απεδείχθησαν χωρίς ΜΜΜ,
προκειμένου να έλθει στήν έξουσία ὁ
τότε έκλεκτός των "καναλαρχῶν" , ό
ὁποῖος έγινε, έν συνεχεία, αποδιοπομπάι'ος; Άνω πῶς ΜΜΜ 01 8ημοσιογράφοι; Μήπως καί σήμερα κάποιοι αλλοι δέν κατηγορούν ανθρώπους ως "κλέφτες", προκειμένου να
κερδίσουν τήν εύνοια των σημερινών
κρατούντων καί να αποκτήσουν τήν
πολυπόθητη ”αδεια"»;
κΕσύ δέν ω μιλήσεις;» μέ ρωσισαν
έν χορῶ. «Με, ἐγώ έχω πάψει πρό
καιρού να βλέπω τηλεόραση. Ακούω
ΒΒΟ μόνο, όπως τόν καιρό τής δικτατορίας», απαντησα καί συνέχισα τήν
ἀνἀγνωσπ τής εφημερίδας...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
. . |
Παραλληλο .
νομισμα γ
Γραφει ὁ τι κ Στεφανάκης*
1. 0,1" ύποχρεωτικῶς έπιβαλλεται ως μέσο έξαφλησης χρη ματικών όφειλῶν, αποτελεῖ νόμισμα. Συνακόλουθα (τυχόν) ύποχρεωτική χρή
ση πιστωτικῶν καρτών ἱδρύει νέο-παράλληλο
νόμισμα. `
"Εχουμε ύποστεῖ, ήδη, νομισματικές διαρρυθμίσεις. Κατα 'Τούλιο τέθηκαν περιορισμοί κίνησης
κεφαλαίων. Οί τραπεζικές καταθέσεις δεσμεύθη καν. Διακηρύσσεται πως δέν θα ύπαρξει << κούρεμα>>."Ο,τι, όμως, τό κατατεθειμένο δέν αποδίδεται. Νέα εύρὡ, τυχόν, είσαγόμενσ είναι ελεύθερα. Συμπέρασμα: κατηγοριοποιούνται τα έδῶ
εύρώ. Δέν είναι όλες οί κατηγορίες -πραγματιίσαξιες. Ούτε, συνολικός ή αξία τού εδώ χρήμα
_ τος είναι ίσοδύναμη πρός ότι με απολύτως
έλεύθερο) διατηρείται, φερ' εἰπεῖν, στήν Γαλλία
(1). 'Η δυσλειτουργία τού κρατους αντανακλάται
(καί) στήν νομισματική του συμπεριφορα.
Η. Γίνεται λόγος για καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Ἡ τακτική, όμως, τού :κρατους νομιμοποιεί τήν προσπαθεια διαφυγής: κοινωνικα καί νομικά.
Ἡ διαφυγή αναγεται σε αμυνα. Απαγορεύεται (καί τιμωρείται) ή καταπίεση (αρθρ. 244
ΠΚ). Δηλαδή ή είσπραξη φόρων πού <<... δεν
όφειλοντσι.  ». Καί δέν είναι δυνατόν να όφεί-λεται ΕΝΦ1Α τό 2015 μέ τιμές τού 2007. Οἱ τιμές έχουν καταρρεύσει. Καί ή κατάρρευση διευρύνεται. Καί είναι τούτο πασίγνωστο (1). 'Η
κτηματαγορά τού 2007 ΔΕΝ ύπαρχει.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜΕΣ
ΕιΔι-σοΥΛεΣ
 ΖΞΡ|ΕΡ! Α
·Κάποτε οί «παλιού μας
ἔλεγον όταν «έπεφτε»_ἔνα
αστέρι από τόν ούρωό νά
κάνουμε μιά  Σήμερα
τό βράδυ θά έχουμε τήν
εύκαιρία νά τό κάνουμε,
εάν τό πιστεύουμε, καθώς
θά κορυφωθεί στα βόρειο
ἡμΙσΦαΙΡΙΟ 71βρΟΧή ἀπό
τά «πεφταστέρια» :ι τού
φθινοπώρου. Πρόκειται
για τίς Ώριωνίδες μιας μέσης εντάσεως _ βροχής
διαττόντων αστέρων,
πού ,γίνεται κάθε χρόνο
από τις αρχές ίΟκΤωβρίου
έως τίς άρχές Νοεμβρίου.
Αν λοιπόν ἔχετε κέφι νά
ξενυχτήσετε, να κοιτατε
πρός τήν Ανατολή λίγο
μετά τά μεσάνυκΤα καί
πρίν τήν αύγή.
·"Οσοι ἔχετε σκυλάκι νά
ξέρετε ότι κατάγεται από
τήν Με! Νέα διεθνής ἐπιστημονική ἔρευνα ύποστηρίζει ότι οί σκύλοι
έλκουν τήν καταγωγή
τους πιθανώταΤα από
τήν Μογγολία ή τό Νεπάλ, ὅπου ἐξημερώθηκαν
από τούς λύκους για
πρώτη φορά. Πιστεύεται
ότι ἐδῶ καί περίπου
ί 5.000 χρόνια ή ἑξημέρωσις άγριων λύκων έγινε
σταδιακά, καθώς πλ ησίαζαν τούς καταυλισμούς
των κυνη γών-τροφοσυλλεκτῶν.
·.Τά πρωτότοκα παιδιά
είναι συνήθως τά πιό έξυπνα, τά δεύτερα στήν σειρά λιγώτερο έξυπνα καί
Τα ἐπόμενα ακόμη λιγώτερο. Αύτό μας λενε Γερμα
νοί ἐπιστήμονες, απόστηρίζοντας ότι ή εξυπνάδα
ἑνὸς ανθρώπου έσπαζεται από τήν σειρά γεννήσεως του, αλλά σέ μικρό
βαθμό. Ά πλώς οί πρωτότοκοι έχουν ' συνήθως
πλουσιώτερο λεξιλόγιο
καί κατανοούν πιό εύκολα
τίς αφηρημένες ἔννοιες.
Φαντάσου, παλιά πού οί
οίκογένειες ήταν πολύτεκνες, νά είσαι τό όγδοο ή
τό δέκατο παιδί...
σε να μοναδικό φαινόμενο `παρατηρήθηκε στό
Μεξικό. Στήν νότιο πολι- γ
τεία Τσιάπας μία .εκκλησια
πού χρονολογείται από
τόν 160 αἰώνα καί κάποια
στιγμή χάθηκε κάτω από
Τα νερά τού ποταμού ενός
ποταμού, τώρα, λόγω
τής ξηρασίας, άρχισε να
βγαίνει πάλι στήν ἐπιφάνεια! 'Ο ναός έχει ύψος 6!
μέτρα και” κτίσθηκε από
μοναχούς, μαζί μέ μονααπο.
' υ Πενήντα τυχεροί ἐπιβάτες τής ΑεςεεΠ θά μετάσχσυν σέ πτήση από
τό Ἐλευθέριος Βενιζέλος
πρός τήν Τανάγρα καί θά
έχουν τήν εύκαιρία να
δούν στόν αέρα μαχητικά
πού θά τούς άναχαιτί
ι σουν! Στήν συνέχεια θά
τούς συνοδεύσουν , να
προσγειωθούν στό στρατιωτικό αεροδρόμιο, όπου
θά παρακολουθήσουν ἐπιδείξεις στό πλαίσιο τού
τετραήμερου εορτασμού
τού προστάτου τής Ἀερ0πορίος Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἡ πτήσις θά πραγματοποιηθεί τό απόγευμα
τής Παρασκευής 6ης Νοεμβρίου. Μέχρι τότε όσοι
Μουν τα μπορούν νά δηλώνουν συμμετοχή γιά
την κλήρωση
Πρό 100 ἐτῶν
Τό πρῶτο νομοσχέδιο
για τήν κυκλοφορία αὐτοκινήτων!
(σελ. 8)