Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Τσεκούρι" σε συντάξεις φέρνει η ενοποίηση κύριας - επικουρικής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΜΠΑ|ΓΜ0Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .η 
ΠΟΥ... ΠΑΝΗΓΥΡ|ΖΕ| Γ|Α ΤΑ “Ἡ η' ί? 
ΧΑΡΑΤΣ|Α 8% ΕΩΣ 13% β σε · “
Τεταρτη 2] Οκτωβρίου 20] 5 - Αριθμός φυλλου ι.729 - Τιμη 130 € - Μωνν.α-τγροε.τοΜ
ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΞΠΡΕΣ
Γ|Α 2.8 ΕκΑτ. ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0ΥΣ
"Τσεκούρι"
σε συντἀξει5
ά · κ `:
Δεν γῆίτωσσν
τον ΦΠΑ
φέρνει η ενσηοίηση
κύριω- εηικσυρική5
Το « αλί8τ» Τα δύο σενἀ τα
Ι Ι Που 'Τ λ Ι λ, ρ ΕΝΑ τΑΜΕιο.
ροκα ει ηου ηροβ εηει _
σχο εισ οντιστη Η] | ο ΜΑ ΣΥΝΤΛ=Η·
Ι Π συγχωνευση το σχε 'Ο
των συντάξεων Κατρσυγκαλσυ ΕΓΓγΗΜΕΝ^ 390€
εστι:: τον. στα ιδιωτικα ο.Ξ©Ξ;ε1Ομ;1» αηό ιι ιζΞ:@©Γ στο και το κόλΠο του και οι μειώσεις 
σχολείαἰἑξ/ο σε φρσἴτι- Μοσκοἱισί: «Αεν ζή- δρόμολχιλιαδες εΠανυΠολογισμοὐ αΠοδοχὡν για «ΣγΜ"^»
στηρια, και αηα - τησε η ομισιον τον υηερη ικες με την Ι _
λαγη για νηηιαγωγεία. ΦΠΑ στην Παιδεία, αυξηση του ΦΠΑ Που θα ἶξηγησει του; συντα | 
Αντιδρασεις αηό γονείς ήταν αηόφαση της στο 23% για τα σε μεγα Ι υτερες ξιουχους Η 
και εκηαιδευτηρια κυβέρνησης» γηροκομεία! ΠερικοΠες ἶ Ξ 
η.. η
γ ικα η @κε “¦¦¦γ>:“ιι'ἶ έ
Δ'ι”ιΞ'ἐβ1.ι Δω' '
ΤΑΕ' |Σ0ΔΥΝΛΜΛ 3 Δ|Σ.€, Ο' ΒΡΥΞ ΞΛΛΕΣ ΜπιοκιΡογιι ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 Δ|Σ.€ ι ιι
44 ι=ΠΠἶΠ @ΕΜ '
ιιιΡο'ι'κι Ζ"
ασεπ π γ
, . ι ή ιι ΜΝ γι . ν 
ι , “““ . Θεια Η μὲ  
 - θ ΠΕΛΛΗΝΛΣ  ιι ΜΑΜΑ"
~ ΦοιιιιιΗΣ ΝοΜικιιΣ “ ΣιΒΒιιΔογ
κ ι ιιογκΕΡΔιΣΕ ΠΗΝκγΒΕΡΝΗΣιι μ
ΠΑικοιΜιο«χΡΥΣο» ιιιιιΣΔιιιΞΕιΣ ·
ΠΑΝΕΛΛΑΔ||(|·| ΕΡΕΥΝΑ¦ ΕΠΑΝ!! Ο ΜΕΣΟ!... ΑΑθΡ0|(ΑΠΝ|ΣΤ|·|Σ ΣΕΛ. "3
«ΝΤΟΥΜΑΝ|>> ΤΑ ΑΑΘΡΑ|Α ΤΣ|ΓΑΡΑ ΣΕ ΠΕ|ΡΑ|Α. κΑΑΑΜΑΡ|Α κΑι ΔΥΤ|Κ|-| ΑΘΗΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα