Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
. η . τ . ο κ 5 χ . .
 ι . 7. ~ κ τ κ . ι = ι , _ ή η ψ
κ 3 .Ι Η η' .' ο η η ~ ~ ~ ι η υ Δ η 8 Ρ ή;
ς Κ. ς χ 7 , ο ὅ. τ γ . κ ί 
μ “ 7 , π 7 έ έἀ » Ε ι κ 7 έΪέέ7έ
ΕΧΑΣΕ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ΤΩΝ Σπορ
Δ/ιιτής: ο. Νικοῇα'ί'δπς
Διευθυντής ΣυνταΣεως:ΝΣΤΡΑΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ Η 80 ε
ΤΡΙΤΗ εο'οκΤΩΒΡιογ 2045 Ο Α.Φ. 45793 '
οι πειραιωτες
έχουν μείνει με θίγους
μπαρουτοκαπνισμένους
παίκτες και οι περισσότεροι
από τους καινούργιους
οεν Ξέρουν ακόμα που
βρίσκονται
ΑΠΟ "Ο" ΠΑΟ 73·89
` '“κΜήπΜκτικα“ρ@α εεκαεεήτο καίτε-82 με ΜαταΪ ω¦“τΜΜ και|οιμπρόσινοι“ είχαν»μαραοοθεί ο οσο.
ν Ϊ ,περνανε ομως ή ώρα. ο· απυμπιακόςτχανσταν» στήν' ι ;
“ “ αγωνιστική του μες γιαυτό-ο Σημείωσε τι πόντους
' ή * ό ` στπ:οεήτερπ Μαι··ίΣστπν τρίτα περίαοο
ο προ πήρε οευτερο ματς μέσα σε έντεκα
μέρες ο Μόνο καπό για τους αερυθρόήευκους» ότι
οι τέσσερις πόντοι τής οιαοορας ανατρέπονται στο ΣΕΦ
ο Αρκεί βέβαια ως τότε να ·χουν Φτιαξω τήν
ομόοα τους
Τζοι>ΤζΕειΤΣΚΑΜθΗΣ ΕΒΡ|ΣΑΝ ΤΟΝ τοινιιτΣ
στο τέπος του αγωνα και ο ΣΦαιρό
πουήος οεν πήγε στα αυνέντευΕπ
Τυπου ο “Δεν καθομαι σε ένα τραπέζι
με ανθρωπους που βρίζουν μόνες
 ζ'τἐο'¦γ· ά" | ' κι. 7, ¦  αστε! 'ΕΟΕ-στὴ : περισσότερες οι πόσεις για τον
χ;ἑΦ"γ¦ ρ Δ ή ί _ “ε αρχή"κῆ ι|στατέήος , Τζόρτζεβιτς· ΠΑβΛοΒ|ΤΣ ΗΡ ς. 
Ω ί' Μωβ ` ο-_πήιιΑπΕτΡονι·ιε ή· που' . ή). σΕΛιιτΕιπ Με π.ι. ποπήπ ή 
ί . ΜΜΜ" 'ἑὁ°Σρ°ἶΦΑΟΠΒ ί γ οουπειό από τον ι·κιττ ο ή.
:τ ς ότο 22% ΠΡιΝΤΕτΗΣΜΞπ.ι οίχως να χασει σουτ) και τον
ἶ . :Ἀ0Τ2ΕΣΚ| ΜΤΒ) "ΑΠΕΨ'ν°ΠΠὑ Κ°ΥΖΜ|ΤΣ (8 Η.) ο θετικός
 '“°"ήἐϊ“““ά ΣΜΣ γ ' _ αν έΦτανανἐο ΤΡθΜΕΡο “Με η χ κατα οιαστήματα και ο ι·ιι- Ύ , '
“ΜεΜΜΡ°Π ΜΜΕ- μίχρονο·από τ“·ν.ΜτυττμΜα“.›ε ο ΝτονΛιττπ (ΤΤπ.) χ η  και ΠαΤ8Μδες ΜΝΗΜΩΝ
“θΣΜΝοΜΗ; τεθείωσετο ματς ι ί "°""
Χ'με~ια6νταατ.ε/>ιιααυτ.τιο`Τα . η. . . ι . . ..
“μασίστἑκαιΤπαθπ ω . ·° . - · _ η ¦ , ·~
 ΑΝΕΛΝΑΓιΝΕι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Και
ί πΛιτει“οπαεττοπαπα ΔεκΑΑεπτο
Αααα αυτή τα στιγμή ο ορυμπιακός είναι σε ΜΕιοΗΕκΤικΗ θέση και πρέπει να
ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όήα τα ερωτήματικα που έχει αφήσει. μετα
τις ουσ συνεχόμενες ήττες
από τον καιωνιο· αντίπαήό του
ο 'Ηοή ο Σσαιρόπουπος έδειξε 
χθες ότι κπιιιΕι ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣκΕΨΕ|Σ καθως για ένα με·
γαήο χρονικό οιαστπμα κρότπσε τον Στρόμπερι μακρια
από το παιχνίαι και σοκίμασε
τον Λοτζέσκι στο ο»
“Η Ντιναμό κέρδισε την ἈροεναΠ
και αυτό από μόνο του δείχνει
πόσο καπό ομαδα είναι»
ΑΕ" ΕΧΕ'
ΚΡ|θΕ| ΚΑΤ'
και ή οιαοορό των α π. ανατρέπεται στο ΣΕΦ για τα
οιεκοίκπσή τής οευτερπς θέσπς ο θ παναθπναίκός
όμως που γυρισε αναποοα το ματς έχει κεροίσει
πρεμία και ανεσπ να οουήέιμει για να καπυψει τις
αδυναμίες του ο ο θαυμπιακός γνωρίζει ότι
ή :πίστωσπ χρόνου τεπείωσε και πρέπει να
κανει επειγόντως βήματα πρσόοου. ή να
παρει όπήου είοους πρωτοβουΗίες για
το έμψυχο υπικό του
ποιες οι χθεσινές σοκιμές του Σίπβα επί
κροατικου πόσους. το τετ α τετ με τον
ΜποΤιΑ και ο ιΗΤΕΤιΕ που θέαει να σκορόρει για τρίτο συνεχόμενο ματς μετα τον
ΠΑΟΚ και τήν ΑΕΚ
 η αήεπτα.σπαΘ
ναοαναίκόςτο¦έβααε και. . ῖ|
 “τις Με “μενω ή»
Μμμμ" ματς με ΜΜΜ : " γ
=πτική μεταοσσπ από τον θΤΕῖεροαε ο -,
ι ο σωματα; ο κρεας “απο τσπιαιεπσ: >
με τοπους τουςΑήεσόντρο .Τζιαήαντίνι” ν
τ ς καιΜατιέοΠασέρι·Επιπρόσθετα, - “
ς οι παρεα εαήέρι και Ητανιέᾶε '
- ή ` ~ ιντοβερι χ  ή
Γραφει ° ΓΙΑΝΝΗΣ Φ'ΑΕΡ"Σ ισεήίόα 2)
ΣΑΓΚΡΕΜΠ ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΑΛΕΞΗΣ
Β|ΡΒ|ΛΗΣ (οεῇι*οες Τα 75)
 >εεε““ε τους ,
ΛοτζέσκιιοεΕιᾶι Ϊ. ·
κσιμισμσντίσα
ιινιιιιΜι“κιιῇΞ ή
πππτΡοπΗμ
3. ήρωα 1 '
Αναβυσσου. αετό, . . ., ._ _ ¦ , . ι
ί ,τσ_τεοευταίο . . . ς _ ἑΧ°°"ε·:=κ°"“ "'"""ὡ
ω ο ί οΑντωνιις Νιόκος. ο οπενκ παντως ΚΏ'“=Εζ°^ἔ ή Κω" ξεΧ6°9“Η£  ·
7  _ ή τ :η Η ¦ ¦ 1 ι η. χ . προτιμω. σκρήστσς καπτσας. πιο ΜΑ!.Μρπ.μὁῇκ Η Ι ' ; _¦ΥΡήΥ°Μ¦° ΜΜ'ἑΜ η ί
τι 3-=9·““·<σ-·=““““Μ , Τ - , 7 ή - Τ ααααα:α%:::αμεα 2 < η ε <“·ῖ==“-·Μν6 99 ~ 7 »“ἑ“ῖ8ἑιἰ“:822Η::; “ ·
Δ 'πἔἔἶΜΜΜΜ °`°εω|Μ€ Μωαβ" ΜΜ°Φ“““ σε Ζω Ϊ τήςΑνσβ°°°°“ την ώισα των εἴ  Ξ -Μή'ἑιίιιοιΙΤ€ίί'...·η` ,
 Λ " °“°'°““" γ . ~ 7 7 “   Ϊ η 1 παίζαμε-καήυτερα
τοινιιττ:“Από τα ακα .Η | ὴ°Ξ'ἔ“ἔ:ἄ=¦:ἔ°
μας Μο" ΜΜΜ" η!) Ι έ Μτσενσκ και Μιμί`
Π 6|°Φ°ω °¦° τω” Ι! ` “Μπα Πόσα ο ΜΜΜ 
του πρωτου πμιχρόνου ο ι ' ω" °"πὲ"Μῇ μας '
Στή συνέχεια το παιχνίοι ' 1 ¦' άὶὸ β¦|ΜἰΧΜ› δεν ¦κρίθηκε στις πεπτομέ- κ ΜΜΜ Η' ΜΑΜ Η
ήἔἔΞἑἔζἔἔἔἔἑἩΐἑ' έ“"'ἑἔἔ"“ἔἔ“ἔΨ γ
' ο. ..ια ε .τελειωΕ_
_ °'Η£ με Α'|'|6Ἡ°Π¦ Κ"' στον β' ;°°"με=°;"ῳΜῇι '~ ί '
γυρο παιζουμε στο "ΦΠ η ὁ αήττητο αρχίσαμε· _ '
771108 85212 7 ' ' Δ