Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ Ι
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ= Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές
στα δυτικά καί πιθανότητα καταιγίδων από
τό βραδυ στό ῦΙόνιο.Ἀνεμοι νότιοι μέτριοι
καί στα πελαγη έως 6 μπωφόρ. Θερμοκρασία
στα ἴδια έπίπεδα. Στήν Ἀθήνα έως 26β.
Τρίτη 2ο Όπτωβρίου 2015
Ἀρτεμίσυ μεγαλομ., Ματρώνης ὁσίας της Χιοπολίτιδος,
Γερασίμου ὁσίου τού έν Κεφαλληνία
Σελήνης Πρώτο Τέταρτο
Ἀνατολή ἡλίου 7.38' - Δύσις 8.41'
Ἀριθμ. φύλ. 40285 ί Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήνσι, εειίεπεννε@οιεπειςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
"Ετος 122ον
ῦΕπαχθέστερος
ό νέος ΦΑΠ
ο Τό 1975, έπί Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή θεσπίοθηκε για πρώτη Φορά ο Φόρος ἐπί της
ακινήτου περιουσίας."Ομως έπειδή δέν ύπήρχαν αντικειμενικές αξίες καί ή αποβολή δηλώσεως γινόταν
κατά τήν δονηση τοῦ Φορολογοομὲνοο. ο Φόρος κοτέληξε σέ Φιάσκο καί. καταργήθηκε τό 1980 έπί Κυβερνήσεως Ράλλη.
ο Τό 1982, ή Κυβέρνησις τού Α. Παπανδρέου έπανέΦερε τόν Φόρο μέ τήν ανομασιαί ΦΑΠ. Ἀρχικῶς ύποχρέωση ύποβολής δηλώσω εἶχαν όλοι οί ίδιοκτητ' ες
ακινητων' .Όμως κατάτήν εκπνοή' ί τής προθεσμίας ὁΑ.
Παπανδρέου απέπεμΨε τόνΎπουργό κ. Δρεττακη' καί
συνέστησεστούςΦορολογουμενοις' νάμήνυποβαλωῦ ' ν
δήλωση αν στα τήν κρίση τους ή αξία τῆς ακίνητης
περιουσιας' τους δέν όπερέβαινε τι 20 έκατ. δραχμών!
ο Τό 1989, λίγο πρό τῶν έκλογών ή Κυβέρνησις Παπανδρέου κατήργησε τόν ΦΑΠ, όλα άφησε πίσω
της έναν τεραστιο αριθμό ανέλεγκτων ύποθέσεων
τής περιόδου 1982-88. Τήν λύση έδωσε ὁ Α. Σαμαράς
ώς ύπουργός Οἱκονομικῶν τής Κυβερνήσεως Τζαννετάκη."Ολες οἱ έκκρεμεῖς ύποθέσεις ΦΑΠ περαιώθηκαν μέ βαση τίς αντικειμενικές αξίες, πού μέχρι
τότε 'ωχυαν μόνο στίς μεταβιβάσεις.
ο το 1997, ή Κυβέρνησις Σημίτη έπανέφερε τόν Φόρο μέ τήν όνομασιαί ΦΜΑΠ (Φόρος Μεγάλης Ἀκίνητης Περιουσιας' ), συνδέοντας τον μέ τίς αντικειμενικές αξίες τῶν ακινήτων. Ό τότε Πρωθυπουργός
διετυμπανιζε ότι θά πληρώσουν «οἱ έχοντες καί κατέχοντεφ›."Ομως τόν Φόρο πλήρωναν μερικές χιλιαδες «κορόῖδω› πού ύπέβαλλαν δήλωση. Τά δέ έσοδά
του ήταν μηδαμινα. . `
ο Τό 2008, ή Κυβέρνησις τού Κ. Καραμανλή μέ
αφορα τόν Γ: ΆλογοσκούΦη έβαλε τέλος στό
αίσχος τού ΦΜΑΠ καί στήν θέση του θέσπισε τό
'Ενιαῖο Τέλος :Ακινήτων (ΕΤΑΚ), μέ συντελεστή
Ι τον ηλίου. ἐπί τῆς αντικειμενικής Με τῆς περιουσίας. Τά έσοδα τού ΕΤΑΚ ήταν πολύ ύΨηλότερα
ἐκείνων τού ΦΜΑΠ. 'Η αρχή ήταν ότι πληρώνουν
πολλά οἱ λίγοι καί όχι λίγα οἱ πολλοί.
ο Τό 2010, ή Κυβέρνησις τού Γ. Παπανδρέου έπέβαλε αναδρομικῶς γιά τό 2009 έκτακτη είσΦορά έπί τού
ΕΤΑΚ μέ έννεαπλάσιο συντελεστή. Καί από τό 2010
έπανέΦερε τόν ΦΑΠ μέ δημευτικούς συντελεστές
πού έφθαναν μέχρι καί τό 2% τής αντικειμενικής
αξίας τής περιουσίας."Ομως λόγω τής ανικανότητος
να είσπραχθεῖ έγκαίρως ὁ Φόρος, τό 201 1 ὑπό τήν πίεση τής τρόῖκα έπεβλήθη έπί πλέον τό έκτακτο χαράτσι (ΕΕ'ΙἩΔΕ) μέσω τών λογαριασμών τής ΔΕΙ-Ι.
ο Τό 2013, ή Κυβέρνησις Σαμαρα, αν καί εἶχε δεσμευθεῖ ότι θα καταργούσε τόν ΦΑΠ καί τό ΕΕΤΗΔΕ, διετήρησε τόν ΦΑΠ για ένα χρόνο καί έμείωσε
τό ΕΕΤΗΔΕ κατά 15%, τό ὁποῖο μετονόμασε ΕΕΤΑ.
Τό 2014 θέσπισε τόν ΕΝΦΙΑ (Ενιαῖος Φόρος ίΙδιοκτησίας Ἀκινήτων) ὁ ὁποῖος όμως έΦαρμόζεται μέ
τίς αντικειμενικές τού 2007 καί έπενεργεῖ δημευτικά.
"Ολα λοιπόν τι έχουμε δεῖ. ΦΑΠ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ,
ΕΕΤΤ-ΙΔΕ, ΕΕΤΑ καί ΕΝΦΙΑ. Καί όπως ανεκοινώθη,
βαίνουμε πρός κατάργηση τού ΕΝΦΙΑ καί θέσπιση
νέου ΦΑΠ έμπνεύσεως Σύριζα. Ό ὁποῖος προμηνύεται ότι θα είναι ὁ έπαχθέστερος όλων!
Κίνδυνοι στό νέα
τηλεσπτινότοπίο
"Εντονες συζητήσεις μετά τήν κατάθεση τού νομοσχεδίου
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ περίπου 25
ἐτῶν έρχεται στήν ἑλληνική νομοθεσία σχέδιο νόμου για τήν ρύθμιση τού τηλεοπτικού τοπίου. "Ο παρολογιονος τῆς μέχρι σήμερα
πραγματικότητος ήταν ότι από τίς
απαρχές τού 1990 καί ύστερα, οἱ τότε έκδότες έφη μερίδων ή τουλαχιστον οἱ κυρίαρχοι αὐτῶν καί καποιοι έπιχειρηματίες στό όνομα τής
Δημοκρατίας, τής έλευθερίας
έκφράσεως καί τής πολλαπλότητος
στίς πηγές ένημερώσεως, δια
«ανταρσίας» ή καθεστώτος προσωρινής κατοχής καί χρησικτησίας,
έγιναν ἰδιοκτήτες τηλεοπτικών καί
ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Χωρίς
να καταβάλουν ούτε μία δραχμή
κατ> αρχήν, εύρώ στήν συνέχεια,
για τήν χρήση αὐτή, ή ὁποία “πέραν τής ανεξέλεγκτης ἰσχύος καί
έπιρροής πού τούς προσέδωσε
έναντι τής πολιτικής καί τῶν κυβερνήσεων ή τής προβολής έπιχειρηματικών συμΦερόντων- αποτέλεσε
εύκαιρία σημαντικού πλουτισμού.
Εἶναι χαρακτηριστικό ότι από τα
μέσα τής δεκαετίας τού 1990, όταν
στήν πρωθυπουργία από τήν πλευρα τού ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ὁ Κ. Σημίτης, μέχρι καί τήν πτώχευση τής
χώρας στίς απαρχές τού 2010 ή καί
στήν συνέχεια μέ αλλους όρους, ή
έπονομαζόμενη «μιντιοκρατία»
ύπή ρζε ή κυρίαρχη καί μόνη σταθερή ἐξουσία. °Ο συσχετισμός καναλιών, διαφημιστικών, τραπεζών καί
κυβερνήσεων καθόρισε τίς έζελίζεις στήν πολιτική καί τήν οἱκονομία. Ἀκόμη καί τήν ίδια τήν διάρθρωση τής νομοθεσίας καί τού
ανταγωνισμού.
Χθές ή κυβέρνησις ΣύριζαΑΝΕΛ κατέθεσε σχέδιο νόμου για
τίς τηλεοπτικές συχνότητες. Θα λέγαμε ότι είναι μία ακόμη εύκαιρία
εύταζίας στό τηλεοπτικό τοπίο,
έστω καί καθυστερημένη. Καλοπροαιρέτως όμως σημειώνουμε ότι:
1) Τό σχέδιο νόμου δυστυχώς χαρακτηρίζεται από προχειρότητα καί
ασάφεια, λειτουργώντας περισσότερο στήν κατεύθυνση τών έντυπώσεων παρα τής ούσίας. 2) Δεν προβλέπει σύτε αριθμό αδειών πού διατίθεν
ται από τό κρατος, ούτε αναΦέρεται .
σέ κόστος ένοικιασεως. 3) Δίδει ἰδιαίτερο εύρος αρμοδιοτήτων στό
ΕΣΡ, πού δέν διακρίνεται από έμπει- 
ρία μελέτης καί έκτίμηση προσφορών τεχνοοικονομικού περιεχομένου, ένώ καί ή σύνθεσίς του, ως
γνωστόν, εἶναι έωλος. 4) Τό σχέδιο
νόμου δέν δείχνει να λαμβάνει ύπ°
όψιν του τήν περίπτωση ἱδιοκτήτες
καναλιών να πτωχεύσουν τίς παρούσες έπιχειρήσεις τους καί μέσω
εἰσηγμένων όχηματων τής αλλοδαπής να αποκτήσουν άδειες χωρίς
χρέη. 5) Τέλος, ὁ νέος νόμος δέν λύνει ζητήματα διαπλοκής, διαφθοράς
καί συγκροτήσεως όλιγαρχίας έπί
τής πολιτικής καί τών έπιχειρήσεων, παρα τήν μακραίωνη δυσάρεστη
έμπειρία στήν°Ελλαδα.
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
' Ρήγμα στίς σχέσεις·
Ἑλλάδος-Γερμανίας
. Τί δέν είπώθηπε στήν Κωνσταντινούπολη
ΕΙΝΑΙ απολύτως έσφαλμένη ή βάσις τού σκεπτικσύ πού έκφραζεται
από τήν γερμανική Κυβέρνηση,
σχετικώς πρός τήν° Ελληνο-τουρκι
κή συνεργασία για τόν χειρισμό 
τού προσφυγικού στό Αἰγαῖο. Ναί
μέν, μετά τίς έντονώτατες αντιδρασεις τών Ἀθηνῶν, έχουμε σταματήσει νά ακούμε τήν μονότονη σύσταση περί «κοινών περιπολιών, Παρ°
ότι όμως ό“Ελλην ύπουργός Έξωτερικῶν καί παλι απέκλεισε αὐτό
τό ένδεχόμενο, ὁ κυβερνητικός
θ Ι Ι Τ 3
ι εκπρόσωπος στο Βε ρολινο αναδιε
τύπωσε τήν ίδια απαίτηση μιλώντας
για τήν αναγκη να αποκατασταθεί ή
«ταζις στό Αἰγαῖο». Καί δέν είναι
τυχαίο ότι προέβη στήν δήλωση
αὐτή τήν ἑπομένη τής έπισκέψεως
τής Καγκελλαρίου Μέρκελ στήν
Κωνσταντινούπολη."Οπου διεΦάνη, αν μή τί αλλο, τό κοινό έδαφος
συνεννοήσεως Τουρκίας καί Γερμανίας, χωρών πού σέ αντίθεση μέ
τήν Ἑλλάδα έχουν ήπειρωτικό
στρατηγικό προσανατολισμό.
Ήττα; ούδέποτε ήρνήθη τήν
συνεργασία με οἱονδήποτε. ῦΙδιαιτέρως προκειμένου περί ανθρωπιστικών ζητημάτων. Παντοτε όμως
στήν βαση τού διεθνούς δικαίου καί Φ
χωρίς να τίθενται σέ αμφισβήτηση
κυριαρχικά δικαιώματα. Ἑν προκειμένω όμως τό πρόβλημα δέν
έντοπίζεται ούτε στό Αἰγαῖο, ούτε
στίς ακτές τῶν έλληνικῶν νήσων.
Τό πρόβλημα εἶναι ότι ·ἑκατομμύ
ρια προσφύγων καί παρανόμων μεταναστῶν διασχίζουν ανενόχλητοι
έκατοντάδες χιλιομέτρων στήν
τουρκική έπικρατεια. Τεκμαίρεται
έξ αὐτοῦ ότι τό τουρκικό Κράτος
αδυνατεί να τούς έλέγζει. Αύτό τό
κρατος λοιπόν εἶναι ὁ «ασθενής» ,
πού χρειαζεται βοήθεια. Βοήθεια
κυρίως τεχνική. Στίς τουρκικές
ακτές θα πρέπει να εγκατασταθούν
τα κέντρα καταγραφής καί έλεγχου
τῶν μεταναστευτικών ροῶν."Ωστε
να σταματούν ἐκεῖ όσοι δέν δικαιούνται να περάσουν στήν Εὐρωπη .Ώστε να μήν χρειαζονται ούτε
διπλές ούτε απλές περιπολίες. Κατι
πού προφανώς δέν συνεζητήθη.
Ούτε στήν Κωνσταντινούπολη
ούτε στό Βερολίνο.
Σήμερα
Οἱ άδειες.
των ΜΜΕ γ γ
Κατετέθη τό νομοσχέδιο
πού ὸρίζει τόν τρόπο
αδειοδοτήσεως τών τηλε
οπτικών σταθμών. Σελ 8
Καθαρίστριες
ὑπό απόλυση
'Υπό πειθαρχική έρευνα
καθαρίστριες στό βρεταννικό ύπουργεῖο Ες.
επειδή έθιξαν θέμα μισθσδοσίας. Σελ 5
'ισόβια
στόν Σμπῶκο
Σε ποινή ίσοβίου καθείρξεως καταδικάσθηκε ο
άλλοτε γενικός διευθυντής Ἐξοπλισμών τού
ύπουργείου Αμύνης
Γιάννης Σμπώκος. Σελ. 4
θ ί?1108 ?01120
Ό Φίλος είναι από τούς πιστούς
τῆς «'Εβδόμης Τέχνης». Δεν χάνει νέα
ταινία. Ἀπὸ τήν ἐποχή πού ὁ εύρωπαϊκός νεορεαλισμός ασκούσε απαδούς, έντάχθηκε στούς «σινεφίλ». _
Κάθε τόσο, θά μού τηλεφωνήσει.
«Παμε σινεμά;» Κάποιες Φορές, τόν
ακολουθώ, τίς περισσότερες, όμως,
αρνούμαι εύγενικά καί τού λέω τό
κωδικό σύνθημα: «Κηλαηδόνης».
Τί θά πεῖ αὐτό; 'Εξηγῶ αμέσως.
· Μιά Φορά, σέ συζήτηση παρέας, ό
Λουκιανός μας ανέλυσε τό ρήμα «με· γαλωνω».
- Μέχρι πρό τινος, καθόσουν στό
σπίτι καί ξαφνικά χτυπούσε τό τηλέφωνο ή τό κουδούνι. «Παμε για καφέ; Με ταβέρνα; Με βόλτα μέχρι
τήν παραλία; Πάτα νά δούμε μιά ταινία; Παμε να χαζέψουμε τίς βιτρίνες;
Πάτα νά δούμε κάτι καινούρΥΒ κιθά
Τίις ἡμέρας
ρες; Παμε στή Λέσχη τού δίσκου;»
Τίς ΜΜΜ φορα, λέγαν «να»,
χωρίς δεύτερη κουβέντα, καί σέ λίγη
ώρα βρισκόμασταν στόν δρόμο.
'Οταν, λοιπόν, σού χτυπήσουν τήν
πόρτα ή τό τηλέφωνο καί σού προτείνουν έξοδο καί έσύ απαντήσεις:
«Με, πού να τρέχουμε τώρα..», τότε
έχεις Μαλάμου! Χθές, ωστόσο, όταν
φίλος μού ζήτησε νά πιούμε καφέ καί
νά μού πεῖ «τί είδε καί άκουσε χθές σέ
μια συζήτηση για τό ἑλληνικὸ σινεμά», δέχθηκα εύχαρίστως.
'Οπως μού έξιστόρησε, προχθές
βρέθηκε σέ έναν εξαίρετο καί πολύ
προσεγμένο χώρο τῆς «Ταινιοθηκης
τῆςἙλλάδος», στον κινηματογράφο
«Λιάς» τής 'Ιεράς 'Οδού, πλάι στίς
γραμμές .
-'Ενας καθηγητής στό Παντἐίο,
ίοτορικό τόν απεκάλεσ' αν, ένα μέλος
τού διοικητικού συμβουλίου τής Ται
νιοθήκης καί δυό κριτικοί κινηματογράφου συνέθεταν τό «πάνελ».
Ἀκούγοντας τόν καθηγητή καί τήν
κυρία, μέλος τού Δ.Σ. τής Ταινιοθήκης, αν δέν είχες ασχοληθεί μέ τό θέμα, θά πίστευες ότι ελληνικός κινηματογράφος καί Αριστερά είναι «ένα καί
τό αὐτό». Γιά μιά ακόμη φορά, έγινε
αναφορά σέ διωξεις, σέ Μετς, καπελώθηκε ή έθνική αντίσταση καί
ταυτίσθηκε μέ τούς κομμουνιστές τής
έποχήςέκείνης.'Ολη εκείνη ή αριστερή αγωνία για «δικαίωση τού Με
να» έβγαινε από τά λεγόμενά τους.
- Καλά, δέν ήξερες τί θα είχες νά
αντιμετωπίσεις; Πῶς σού ήλθε νά
Τα; Δέν ξέρεις ότι ή Αριστερά μονοπωλεῖ αὑτοῦ τού είδους τίς διοργα
_ πέσεις; Δέν παραδέχεσαι, έστω καί η
αργά, ότι οἱ νικητές έκείνης τής
αποχής παρέδωσαν τόν πολιτισμό
στούς απομένουν
Μιά συζήτηση γιά τα σινεμά...
- Ναί, βρέ παιδί μου, αλλά εγώ,
πού δέν ανήκω σέ αριστερή οἱκογένεια, πού ούδέττοτε Μάχθηκα στήν
Ἀριστερά, ήμουν παιδάκι όταν γυριζόταν αριστερής όπτικής ταινία
καί μαζί μέ αλλά παιδιά «παίξαμε»
σέ κάποιες σκηνές. Καί ὁ πατέρας
μου, εε αλλου, πού δέν ήταν αριστερός, είχε περάσει ὁλόκληρη τήν ἡμέρα γονατισμένος στό «μπλόκο» καί
γλύτωσε παρά λίγο τήν έκτέλεση.
- Καί λοιπόν; Περίμενα νά ακού- '
στις ότι ή αντίσταση κατά τῶν Γερμανών δέν ήταν «αριστερή»; Περίμενα
να κατά κάτι διαφορετικό, καί μάλιστα τωρα, πού ή κρατική ΕΡΤ δέν
χάνει εύκαιρία νά μας προβάλλει «ντοκυμανταίρ» από τή δράση τού «Δημοκρατικού Στρατού»;”Ηθελές τα καί
έπαθα τα! τού είπα καί γύρισα τήν
κουβέντα στόν Τζαίημς Μπόντ!
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Τό τουρκικό
σε ιέξοδο
Γραφει ὁ Γ-Σ. Πρεβελάκης* --~
το ΑΚΡ από τόν Ταγίπ Ερντογάν σηματοδότησε
τό τέλος του Κεμαλισμού· τό πολιτικό καί ίδεολογικό σύστημα, προσωπική έπινόηση τού Μουσταφά Κεμάλ, τό ὁποῖο ανέτρεψε βίαια'μίαν ὁλόκλη ρη πολιτισμική παραδοση, αλλά εξασφάλισε
στήν Τουρκία έπί μακρόν συνοχή καί προστασία
από έξωτερικές απειλές. 'Ο Κεμαλισμός δεν μπορούσε νά παραταθεῖ επ' άπειρον, καθώς ό τεχνητας, αύταρχικός καί αμυντικός χαρακτήρας του
δη μιουργούσε μεγάλες δυσκολίες στήν μετεξέλιξη καί τήν προσαρμογή στίς νέες συνθήκες. Τό
οίκονομικό άνοιγμα της Τουρκίας από τήν δεκαετία τού 1980 καί οἱ ἐπιδράσεις από τήν Παγκοσμιοποίηση καί τήν εύ'ρωπαϊκή ένοποίηση
ὁδήγησσν τίς τουρκικές ελίτ να αναζητήσουν
ἰδεολογικές καί πολιτικές διεξόδους, ώστε να
αντιμετωπιστεί έγκαίρως ή αναμενόμενη καταρρευση τού κεμαλικού σχήματος.
Αρχικά δοκιμάστηκε ὁ παλαιός <<Γ1αντουρκισμός>>, των αρχών τού 2000 αἰώνα. Ἡ ανεξαρτητοποίηση πολλῶν 'τουρκσφώνων Δημοκρατιῶν
από τήν σοβιετική κυριαρχία δημιούργησε ελπίδες νά διευρυνθεί ή έπιρροή της Τουρκίας καί,
αντιστοίχως, να ένισχυθεῖ ή έθνική τουρκική
ταυτότητα. το σχέδιο αὐτό κατέληξε σέ αδιέξοδο· ή εποχή των ρατσιστικῶν ίδεολογιῶν είχε παρέλθει ανεπιστρετιτί. 'Η επομένη απόπειρα ήταν
ὁ μετριοπαθής "σλαμισμός τού Ταγίπ 'Ερντογάν,
έντυπωσιακα παρόμοιος μέ τόν ί|σλαμισμό τού
Αμπντούλ Χαμίτ τού Β'. Διαπιστώνεται, δηλαδή,
ότι οἱ διατιθέμενες ίδεολογικές λύσεις στό
Συνέχεια στήν σελ. 8
ένα δένδρο τού... ήλθε
, ΠΞΝΝ|ΕΣ στό κεφάλι ένα τεράστιο
ΕΙΔΗΣΟΥ^ἄ κουκουνάρι πού, ούτε λίΜ ι γο ούτε πολύ, ζύγιζε 40
ΠΕ·ρ¦ΞΕΓΑ κιλά! Ό .θέση Μέσο έπεσε
άναίσθη τος καί μετεφέρθη
στό νοσοκομείο, όπου
χρειάσθηκε νά τού γίνουν
δύο έπεμβάσείς στόν Με
ΟἘχετε άναρωτηθεἶ ποτέ
γιατί ό Λένιν παραμένει
φρέσκος-φρέσκος; (Η απάντησις είναι μία: Ἡ μούμια
του δέχεται συνεχή περιποίηση ἐδῶ καί έναν
αἰώνα. Με ὁμάδα έξι άνατόμων, βιοχημικών καί
χειρουργῶν ἐργάζετάι
αδιάκοπα, βάζοντας στόν
Λένιν τεχνητές βλεφαρίδες
αλλάζοντας περιοχές τού
δέρματος πού έχουν πρόβλημα μέ φύλλα πλαστικού, ἐνῶ τό έσωτερικό τού
σώματος είναι γεμάτο
στήν παραφίνη καί τήν
γλυκερίνη καί πολλά αλλά
πού καλύτερα είναι νά μήν
τά ξέρουμε. . . ΠαΤί δέν τόν
αφήνουν νά ήσυχάσει;
ο Ἡ 7ρλάνδία σκοπεύει
νά κατάργήσει τά κέρματα τού ἑνός καί των δύο
λεπτών τού εύρώ! Τό γεγονός ότι τά κέρματα
αὐτά θά αποσυρθούν από
τήν κυκλοφορία όφειλεται
στό ότι τό κόστος τής
κοπής τους ύπερβαίνει
αὐτό τής στα; τους! Τό
μέτρο έχουν ήδη υίοθετήσει, μεταξύ άλλων, τό
Βέλγιο καί ή 'Ολλανδία.
, Τουλάχιστον θά πάρουν
αξία συλλεκτική. ..
Ω ”Ενας βετεράνος τού
Ναυτικού κατέθεσε μήνυση ένάντίον ενός εθνικού
πάρκου στήν Καλιφόρνια
καί ζητεί αποζημίωση 5
άστομμυριων δολλαρίων, _
διότι κάθήμενος κάτω από
φολα Τώρα πάσχει από
απώλεια μνήμης. .. Τί κουκουνάρι ήταν αὐτό;
Φ Χάριν τηλεοπτικής
ἐκπομπής ένας άνθρωπος
στήν Ρωσία κρεμάσθηκε
κάτω από ένα αερόστατο
μέ κολλημένα τά πόδια
του σέ ένα ξύλο, γιά νά
αποδείξει τήν ίσχύ μίας
κάλλος! Ἀφού έμεινε κρεμασμένος σέ ύφος 1.800
μέτρων, ὁ  ατρόμητος
άνδρας άνοιξε ένα αλεξίπτωτο καί εύΤυχῶς έφθασε σῶος στό έδαφος σέ ένα
αγρόκτημα έξω από τήν
Μόσχα. Εύτυχῶς τό...
πειραμα απέδειξε ότι ή
κόλλα ήταν πράγματι γερή. Τελικῶςή τρέλλα δέν
πάει στά βουνά, αλλά
στόν ἀέρα! ι
Ο Ἡ πόλις Τοσίγκι τής
Τοπωνίας, πού είναι γνωστό τουριστικό θέρετρο,
διάθέτει ένα θεματικό πάρκο, ὅπου ύπάρχουν Τά
πιό διάσημα μνημεία τού
κόσμο υ, τό ένα δίπλα στό
άλλο, κατάσκευασμένα σέ
κλίμακα! πρός 25. Τό θέαμα είναι πραγματικά
ι7ιτέρ0χο. Ἡ Ἀκρόπολις οί
Πυραμίδες, ήΣφίγγά, τό
Κολοσσαίο, ό Πύργος τής
Πιζας, ὁ Πύργος τού Άιφφελ, τό Τάζ Μαχάλ, όλα
μαζί καί γύρω 140.000 φιγούρες ανθρωπων, στήν
ίδια κλίμακα!
ή Τστορι%ά ντοκουμέντα
"Οταν θά γκρέμιζαν τήν Παντάνασοα
στό Μοναστηράκι! (σελ. 4)
τοῦ Ελευθερίου Ε Σκιαδά