Πρωτοσέλιδο Αυγή: Όλα στο φως για βγουν στον "αέρα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ό@ιο5.5 ΡΜ ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ κοκκ·ΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τι· μ.ι5ι:·;ωιτ το: .πρωί  
τι;ιτἐι_ἑο οκτηΒΡιοΥ 2015 ετσι: ιΔΡΥΣι-ιΣ 1952 · ο· πΕΡιΟΔοε - Αη ΦΥΛΛΟΥ 12426 ΕΜ 1,5 ε
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 'ΙΟΥ ΚΑΤΑΤΕθΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤ^ ^ΡΜ0ΔΙ^
Ξ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κοινωνικός
 διαλΟγΟς για
 το ασφαλιστικό
 » Δύο οταΟερές= Εφαρμογή ενιαίων
Ξ κανόνων για όλους. παλιούς και νέους α
| σφαλισμένΟυς αλλα και για τους ηδη συ
|" ο  ε ο  νταξιούχΟυς. χορηγηση της εθνικης ου νταξης, αλλα χωρίς εισοδηματικό κριτηρια.
 ΣΕΛ. 4
Απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική και τραπεζική ενημερότητα «κόκκινο» στις ΠΑ κΑκογρτ“Μ^Πκ“ ΜΜΜ
οΠ 8ηΟτε με Ονομαστικοποίηση μετοχών Προστασία των θέσεων εργασίας ί · ο Ο 7 · ·
» Κανόνες ισονΟμίας. δια- φορολογική. ασφαλιστική και τραπεζικη ενημερότητα. δηφόνειας και εύρυθμης λειτουρ- λαδη ρύθμιση των σχετικών Οφειλών.
γίας στον ραδιοτηλεοπτικό χώ- Η διαφόνεια επιβόλλεται πρωτίστως με την Ονομαστιρο καθιερώνει για πρώτη φορα κοπΟίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου αν πρό- Ξ |
έπειτα από 25 χρόνια το νομο- κείται για εταιρείες της ημεδαπής και μέχρι ποσοστού 1% Την πορτα της
σχέδιο για τα ΜΜΕ που κατατέ- για εταιρείες με έδρα τρίτες χώρες. Δι' αυτού του τρόπου ε- , ,
θηκε χθες και από σημερα συζητεί- ξΟυδετερὡνοντσι ουσιαστικό Οι περίφημες ΟΕ Οποτε στο εισαγγελίας Περνα
ται στη Βουλη. Οι όδειες λειτουργίας ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και η συ- .λ
τηλεοπτικού σταθμού. που για τους πανελ- νακόλΟυθπ συγκέντρωση τους σε λίγα χέρια. Επίσης, προ· Ξ Π Κ· Σαββαιδον
λαδικης εμβέλειας θα κυμαίνονται μεταξύ 5 με στατεύονται οι θέσεις εργασίας στα καναλια με τη θέσπι8. θα χορηγηθούν από το ΕΣΡ έπειτα από διεθνη “ση συγκεκριμένων κριτηρίων για τη χορήγηση της όδειας.
διαγωνισμό, η συμμετοχη στον οποίο προϋποθέτει ΣΕΛ. 2-3
 » Επιπλέον λόγος παραίτησης το γεγο νός ότι μόλις την προηγούμενη εβδομα δα προώθησε τροπολογία για να διασφα λίσει το ακαταδίωκτο της ίδιας και των
 συνεργατών της.
' Σελ. 9
ΜΙΖΕΣ ΕΕΟΗΑΙΣΤΙΚΩΝ
Ισόβια
στον Γ. ΣμτιώκΟ
 Μαζί με το δεξί χέρι του Ακη
 Τσοχατζόπουλου, σε κόθειρξη 25 ετών
 καταδικόστηκε και ο πρ. αναπληρωτης
 διευθυντής εξοπλισμών Α. Κόντος.
ΣΕΛ. 9
Μ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
. ΗταΒούτογῇου: Διαθρησκευτικό$ διαῆογο5 για
ή _ _  » Με πρωτοβουλία του υ- · · Δ :ε 
Β | Ώ Ξ πουργείου Εξωτερικών βρέθηΙ κα'  καν γύρω από το ίδιο τραπέζι Ορι , , , , θόδοξοι πατριόρχες και ιεραρ“ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΜΠοΒΑ Ι » Σε "'°ἔ°'Ψ" β“σ"» εβαλῖ; ΑΥ"' χες. ρωμαιοκαθΟλικΟί. προτε
, , . , ρ" τ" συν ρομ" ως στην ο" ετω”" : σταντε , α ίνΟι και Ου τη
» Πρ" απο ΡεΡ'Κ8ς ΠμεΡες Πωσ" ο ση του προσφυγικοὐ: Τα τρία δισ. ευρώ δες. Η ἐθΞνΞενωομβἄΠ ἔρω_
` διαβόητος χουντικός Θεοφιλογιαννό- δεν τόνουν Χ εΙόζοπωΠε ισσότε ο .
' κος. διοικητης του ΕΑΤ/ΕΣΑ και υπεύ- φ ρ ρ ρ τοβουλω δΠμ|ουργως Διεθνους
την ειρήνη στην Αθηνα
μ. ως η
ο ο ε ι,
Ι και ο «προϋπολογισμός» θα πρέπει να _
. θυνος αγριων βασανιστηρίων σε εκα- . ι , : Πσροτ“ρΠφρωυ «για τον “Πο
. , Ι αναθεωρείται καθε χρονο. Ζητησε επί- ¦ τελεσμοΠκο διάλογο επί των
ι τονταδες ανθρωπους. Οι πραξεις και Οι ¦ . , , Ξ , Ό
η συμπεριφορές των στελεχών της φασι- σΠς νο ονο|ξουν «αμεσως εξι νεο κε' Ξ Κο'ν0τ"των συν περ'οΧΠι Η"
, , , . . όλαια στις εντα ιακέ διαπ α ατεύ- Ξ · ·
η (πως δἩ0τ0ρως σωστα” ονειδος ο- Σας» Ούτε να τΟεσκέ ςτεται ει 'Εἔυρκία Ξ ΚἑωγροφΠ τωἔ εγΚλΡμΜων εις
ι χι μόνο για την Ελλαδα, αλλα για τον αν- ιο Θωθ! δω ΠνὐοΞν στη Μέ ΚΜ οι β ως :κ αν ΡωπΟτηἔας και
ι θρώηινο πολιτισμό συνολικό. γ ' μ ρ Ξ ως μν, μΠς ως Προἶε|μ νου να
γ ΒαυαρΟί κυβερνητικοί εταίροι της. ε αποτρέψουμε καινουργια».
Ε- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 Σ ΕΜ 21 ΕΜ 12-13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα