Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Φουσκώνουν" οι 100 δόσεις και οι αντιδράσεις για το ΦΠΑ 23% στην Παιδεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ι ΝΤιΝΑΜο 2.- σΛγΜιιιΛκοΣ
.ι “ έ
¦ ί Το ΝΤΕΡΜΠ| ΒΑΦΤΗκΕ ΠΡΑΣ|Νο! Σελ. ισ
Τρίτη 2ο Οκτωβρίου 20] 5 - Αριθμος φυλλου Τ.728 - Τιμή 1,30 6 - νι·νι·νι·.ε-τγμα5.:αΜ
@Ο ΗΤζΪἶ)ζΞ3]ί]Π[ἶΪΞΞ[Ξ ΤΕ 
ΜσΝιΜαΝ κΑι ΕπσχικΩΝ ΕΩΣ Η τΕΛι-ι ΝσΕΜΒΡισν ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΦΟΡ0Λ0Γ|Κ|·|
2.014 “Φουσκὡνσυν"
ΠἐἔἔῇΠΨε|ἔ σι 100 δόσει5
με 'αγων'σμΟ“5 και σι σντιδρόισει5 γισ τσ
στο Δημσ|ο ΦΠΑ 23% στην Παιδεία
ζιιῖ;ῖ;:ΖΞῖΞ“ἱ]ἶΕΕΣ ¦ ΑΓ ϊ 
μονίμων σε νοσοκομεία ι: Ϊ ο
και στο υι·ιουργείο ΣΕΜΝΑ“ΜΜΜΜΜΜ“ Επιβαρύνουν όσους μι·ιήκαν
ΔικωΟσυν"ς . ἶ1ἑΞ“ΥωἩῳ0ίνιαζ·014 πι300λσΨΒ© στις ΤΟΟ δόσεις, αλλά δεν ο 
 ο , μω"Μ°“Μ° τ“βἀΡΠσεόσο“ς ΔιΕιιιΕνΣΕ
ΤΕΤ μου; θεσεις σε Μ' είχαν υηαχθεί στις 12 ή 48
δημους, Περιφερειες, · δόσεις Το" νσνιιονΡΓσ Τ"
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ,
μουσείο
ἙἴζῖΪΞΞ Ε|ΝΑ|
Ο' Ε|Δ||(0Τ|·|ΤΕΣ
ΠΟΥ :ΗτσγΝτΑι
` Τ η |·| κυβέρνηση δεν έχει βρει 
;“-ω“ἶἔ ισοδύναμα και τα εκι·ιαιδευτήρια 
οφείλουν Πλέον να χρεώνουν 
ΦΠΑ 23% στα δίδακτρα
η' ΙΜιΠ τον κιαν πασοκ ωτοιιιτΜσν Ι
η Μ σ Μ για ων ο' ω ωσΜΜωΨ
σου· Μ Πολυ Δημόσιας ΔωΜς
 με τ .Ἡ ώ μη η με > ι -ΜΜ“"
ζΞ_ΔΠΕΜ ΕνἩὲίκΠ ζ λ £ἐΑΜΗ ιιΜΜι5ΜωΜΜ
ΑΝΑΤΑΡΑΞΕ|Σ ΣΤΗ ΝΔ. ΠΡ|Ν ΑΜ Το ΤΑΞ|Δ| ΤΩΝ «Α» ΣΤΗ ΜΑΔΡ|ΤΗ ιν
ι . :ΠισΞσ 
Σὲ* Ρ 
ε ΠΣ|ἶΑΤΑΛ0ΜΕ
ι ¦ ΤΑΠΑ|Δ|ΑΠ0Υ
ι σΑΞΛιιΛΔΩΣογΝ
~ἶ ” ιζζἶΞΞἔΕ
 Ε Τι ~ Μ Εκτασεισ
ίΣΣὅιἔιἴΣιοΝ
Μισο ιιΑ
τ ιιΣ ΜιΖΕΣΣισ
Τ Τσκ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ»
ΣΥΝΕΑ|·|Φθ|·| ΣΥΜΜ0Ρ|Α... ΜΕΝΤ|0ΥΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΑΜΠ|Α ΣΕΑ_ "3
ΤΑ ΞΟΡΚ|Α ΑΝΤ' ΝΑ ΛγΝσγΝ ΜΑΠΑ ΑΔΕ|ΑΖΑΝ Τ|Σ ΤΣΕ|-|ΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα