Πρωτοσέλιδο Έθνος: Παρακράτηση εισφορών από τον τζίρο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
'9 οκΤοοΡιογ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι020Ι
|.30€
`.75' '
Ετοιμάζει Χ
  Πειραιει:: γκολ,κσι γισ
κέρδισε 2 ααϊοκίνΠῖα και ΤΟ ΖαγκρεμΠ ι γ
δώρα συνολικΠ5 οξία5 95.000€ η.” 
ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ·
 εισφορών ('|'|ό Τον τζίρο!
ΤΠ , . , , . ,
'Ρ δω9`σ 8 Ε9 μΠΧ0νΙσΗ0εισΠΡἶξΠἐὅν ασφαλιση· Τα Ποσα θα καθοριζονται Σια σκαρια και
κων εισφορων. το ιε ικο οε ιων οποι- Ι ι _ ι | Ι
ερκε φον ων θα συνδεθεί με ω εισόδημα' εξεωζε| ω κλιμακωια αΠο Πε Πραγ εκιακιΠ εισφορα
 υΠουργείο Εργαοῖα8 γ|αελεὐθερου8 επαγγελ- μαἩΚε8 ΠωλΠσεΙ5 Κβ" θα για μισθωῖου8 με
Ι | ματίε8 και σρῖοοΠοσκολοὐμενου8.ΞϊοϊραΠέ· εισΠραττονται αυϊομαἙα με μηνιαιεε αΠοδοΧε8
ΑνατολιΤικο ΠαζοριΥια Το | ζι,και ειδικη εισφορα για μισθωτοαε με μΠνι- .την έΚδΟσΠ .[Π8 αΠόδειξΠ8 άνω .των 2·000€
Προοφιιγικο και μΠοοκεοει5 αΠο αιε5 αποδοχε8 ανω των 2.000 ευρω. 3 _ .ο . , _ :
τΠ Μέρκελ στον Ερνιογόν. 36
ι|!'!||ΝἩἑΞΜ Μ! ΜΜΜ ή' Πρεμιερα Η ¦'ἰΞιἱι||ἑΞΞΞ|¦Μ ιιιιιιιιιιιιιιιιι; ιιιιιιι¦ιιιιιι:Μι ιιιιΠΜ|!Μιιιῖ !ΠΡιι'ἔ·Μ|ΗΜ ιιιιιιιιιιι5ιιιιιι ιιιιιιιι:ιιιιιιι ιι !ΙιΝιἩ|ιἩ'¦ι| ιι1ΜμΗιιιΜ ι! ιιιι==ιιυιιΑιειι ΜΜΜ ω ι
' Ο .ς ' “μζ?“ ·
Ψ ' ι · ' ί | |
; έ ' ' 7 ι ι ¦
ι ι Ι ' ·
ι ' ι 7 η!! ι || ι
ΑΝΤ' ΤΟΥ ΕΝΦ|Α
ΑΝΤΡΑΣ
·· . Α'  ειμαι"
. · ~ έ ΜΜΜ"
Στον αέρα οι αποα8έε ΑΧ  ῦ ΩΤωΧει95ῷ '” ο 
30.000 φοιτΠΤων σῖα βορεια Προασ·Πα ΑΠ" Τ" 2"ΤΒ
Αβέβαιο το μέλλον για 200 ΕρχονΤαι μεγαλε5 ανοεργοζομένοαε Που ομείβονΤαι ρ Ι | | , | | | Ξ ΤΟΟΠ€5 ΦΠ φΟΩΟλΟνΙ0
μέσω ΕΣΠΑ Β 0 φωΤογροφικοέ φακοε κατεγραψε και οΤΠν ΚΠφιοιο οκΠνε8 Που μεχρι Προτινω οιινονΤοασε των ακινΠ'των το
κανεί5 Με λαϊκέ5 αγορέ5 Περιοχών με χαμΠλα εισοδήμαΤα. 4-5 . εΠὁμενο έιοει ι2
ΑΝοικΤο ΠΑΝΕΠ|ΣΤΗΜ|Ο