Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
18, 10
χ ιτῆἶΝ
Ι ίζἰΊἶΤἔἩ [Η Π©ΡῖΑ ῖὶΗΕ ?ΠΖΜἙΉΞ
ΑηοκΑιΞιττικι-ι
τι-ιΑιΞοητικι-ι
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΑΠΟ το ηιοτι·ο8ροι·τ.αι·
δὲὅἴοῦε ΜΑΜ 
οηΜΑϊΔι-ιΣ
Ν.^Γ!ΠΝΕΡ'Ο`
ΜΕ... Φ0ΡΑ
|'|Α το 4Χ4
8 ' Ϊ_ η
ι · -· Η
| ` η ` Δ
“φωτ Ι _ ϊ
' Παίκτεε και λαό5 ηανέτοιμοι
για ένα ακόμη τρίποντο
' Στην αποστολή ο Τατοε, δεν Ι ο - τ ε Π
βρέθηκε... ο αντι-Τσουμανηε Δ 
ἔ ` .
Ό ὰ ι `
ι Δι ὴ Ϊ κ _·
 Ο Ι :
ι ι Λ · ι '
κά" 'σ Δ ' Ϊ ' _ι . ι Η ὅ Η Εηιβλητική Ψ Ι ι-ιι>ΑκΑι-ιΣ - ηΑοκ
ί εμφανιση ι
στην Τρίηολη η
Θ . Π
Β ΦονΑΑΡτι τιΑ το τι·ιτο ΑιηΑο ο ΑικΕΦΑΑοτ
η! Με αυτα» :τΑ Ακι·Α κΑι `
' ' «ΜηιΞι·ΜηΑ»-ΜΑκ ττι-ιΝ ιεηιοιΞτι-ι
Π ΑηοκΑτιττικι-ι τγΝτΝτΕν:ιι κοιιΑττ
κ ΣΤΗ «Μ»: «ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΕ|ΝΗ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ,
'Ο "Α0|( ΕΧΕ' το |'|Ρ08ΑΑ|ΣΜΑ»
Ξ Π Νικιι-ηοι-ιτι-ι οιΞΑονΝ οι κνΑΝοΑιΞνκοι
' Ντε τι-ιι :νΜηΑι>ΑΣι·Ατι-ιι τηΝι ΦιΑΑοΑηΜ τον::
; Π Με οιΞΑΑιο ττι-ιΝ κοι·νοι-ι
κΑι ΜηΑι·τοΑιΝι :τι-ιη ΑΜΥΝΑ
Π ηι·τΜιιΞι·Α... τιΑ τυιτκι5ι-ι Αικι.ιΝιΞ5 ο
ι ττιΙτ ηιΝΑκιΑιΞτ τον ττΑΑιον
 2 τητα κΑι
ι ω ιηΕΡιοΕΡΕιΑ
Ο' Ν||(ΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
κΑι το... Α|'|0ΡθΗΤ0 ΚΑΠΗ)
ΜΒΟ"(
η Σελ 4-12,48
ΦατοΡιΞηοι=τΑΖ, ω ·. Ρ_ .. , . “ , Η
ΑΝΑΑντΕιΣ, ΠΑ|Δ|κΑ - η ` _ Ν |  ' 3-0 Η κΖο, 2-0 κ17 κΑι '(15 ' χΑΝΤΜ|-|0Α: 25-24
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 'ζ. ; · ΤΟΝ Δ|0ΜΗΔΗ ' 35-25 ΤΟΝ Μ. ΑΑΕΞΑΝΔΡο οι ΓΥΝΑ||(ΕΣ
κ//||
 @Β ΜΗ ΧΑΣΕ | Η ΣΗΜΕΡΑ
:Ϊ 4 Μ
 / · ' / ν Η ΒἱᾶΜ°"ό ι·ιου θα ανακαλύψουν το ειδικό
ε;ΔΜἘῶ/ Υ ' ζ “  . . μ Ο .ή αυτοκόλλητο στην εφημερίδα
/ έ · _·Ἐ'Β"ἑιθ|“_Ϊ Μοτι·οΞροι·τ θα κερδίσουν
: '- ΜΕ8ἶ ( κοΓΟΠθ Σ?? μοναδικό Μ|.5 χ5ηιαιτηοηο
- ΜΕ8 ,ὅ ΪΖΒΒ!!ΐᾶ και ΜΜΜ