Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με. . . αΒαατός Μαν α "Μ αιακός έκανα αλόκα ααα· ΑΕΚ
· 1-'[|ΠΞ"Ἀ|!
ι ι· Μαατία, Μέγα: και Φαρταόνας τα γκόλ,
5 «μαύρα» βραδιό για την άΕνωαα» 
- ι|'όια»
7 και στα
Τζόκερ
Νέα οιιὶλιιμε
ΠΤΟτιοῖικΠ
αναλααα για ια
Παιχνιδια ιων
αριΒμων _ 18
Το Π0ΛΡ|ΣΜΛ
Διόβασε Πριν Παίξε15! 
ιι ΣΕΛ|Μ  
παν παπι 
Σ"ΜΕ|Δ·ιι 
- _ '
Ἐξαηνα οιαιιαῖικα αποικία,
με Περι αμαὁων. φορμα,
Παραὸοαιι και Παρασκηνια
Τα βόςει από
όναςιαα
α βρόκε. . .
αι·μααίκτα
Η ηρεμια τω Αλαφούζου για ΙΟ
οικονομικο ελλειμμο σιον ΠΔΠ
ΜΠαραζ_.. Προβλέψεων 18
για το Πότε θα εΠιατρέιμει
ΥΠΟ Π|ΕΣΗ ΤΟΥΝΤΟΡ
ΚΔ' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
θ"0|Ν Χ"
ο" ω"'
παΦΒῆααα.
Η τελειπαία ευκαιρίαή ι· ό ως στην":
Δακιιιααία γιατιι Φιαραπίνα κόντρα __ _ ι Ο
ι“ΦΜΦωωΜωωωααωωιΜῳἐι;
αια ιταλικό ααόόα κόνει. . . α 
αααακαμεγα όιαλό ααα· έδρα Μα ι ·  ,_ 
τακακια
,Εφτασε η ώρα
να «στιόαει» Δ] '_
η... γκαντεμιό Ι “
ΕΛΛΑΔΑ
Το «Χ» Παω
βγαίνει Μο
την Παραδοση
· Στα πόδι α Βεαααλανίκα
για τα Ηρακλής-ΠΛΟκ
ΔΜ"""'°Ξ
Η ΜΜΜ ααα
Η!" "ΜΙΝΙΜΟ"
· Η Μ Μια Η" καίω Μια Η; ιι5.Μι)ν πιω
.. . .   .
“7 ιι.
.Η ι ι;
Η Ο :
έ' . β :_
Ξ αν :ιζ . Νότα. -· κ·π“5·“  _ ν
Γιοιί ζει καπ ονοι·ινὲει ο ΊσὁΒες γιο ιο μοτς της Λεωφόρου