Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι ανατροπές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΤΟΜΟΣ
Με ΤΑ ΑΝ~ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΑ ΚΟΜ|ΚΣ
ΣΗΜΕΡΑ:
Ο ΚΟΚΚΟΡΑΣ
ΧΩἑ€ ΦΑ 3
κοΑΠΔ έ
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ ]Ξ/]Π/ΊΞ εως"
σπιτικο
7 Β ο η',
ΤΕΝ||(Π| ΓΡΑΜΜΜΕ
ΣΤΗ ΔΕΗ ΠΟΥ...
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ
.“ ιπ08ιτΗ
Ι τη" ΜΒΜ
 Με τι τι
 τρύπιο·
τη σπιτια
οποιοι·
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
ΖΗΝ" ΚΜ ΤΑ "ΕλλΔ
ΤΟ ΤΕΛ|κΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
οι σνατρσΠέε
στο μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων
ΑΡΩΤ'ΚΞΑΛΛΑΓΞ οτι8 αποδοκέ8 των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το νέο Ι| "μ τ Η ”Ε| κΜΜΜΜΔ
ισθολόγιο Που θα κατατεθεί εντόε του Δεκεμβρίου Προκειμένου να εφαρμοστεί απο τι8 αρχἑ5 του 2016. Το νομοσχέδιο ΠροβλέΠει αποσύνδεση των απο-  Μ 
λαβὡν από το βαθμολογια. αλλαγή κλιμακίων ανα διετία τι τριετία αναλογα με  Τ' 
την εκπαιδευτική βαθμίδα, αύξηση 50-100 ευρώ οτου5 Προϊσταμένου8 και δια· __
τήρηση των επιδομάτων Που δίδονται σημερα. ὸΠω8 επίσηε και τησ Προσωπικη8
διαφορα5 σε Περίπτωση ονομαστικη8 μείωση8 του βασικού μισθού. » τει-ιι
ΜΝ! τι! Ψ!" ΜΗΝ! Μ" Η" 'ί'|ίί Η ΜΜΜ -: || Η' Μι Ή" Ἡ '· ΜΜΕ ί Η' !|'·|'ίίὶιΙι|Ι1'|'ί°ίῖΝ.ΜΝΗΜΗ ΜΗΝ ΜΝΗΜΗ" 'ί'."||"||||||¦Ν!¦|Η |ἰ|!Ξι“~Ι!!'ί'|¦Η| Η ί"||'||'ίί¦ίΙί Η 'ΜΗ
················ ι·
θ _ιιιοκιιιυιι
τα' η· ι 4
κ( ._ γ 3; 
ΦΑΚΕΛΟΣ
... πιεστικα τη" ικιιιιιιιιιιιιι τη ο
“τεστ τιιιΠιιιιτΜτ· κι τι" πωπω τον τετ
τι ·ιιιιιι: ΜΜΜ. .ιιιιιιιιι:ιε;ιιι· ΜΜΜιί|Ν||ίιιι:ί|.ΜιΜ. τιι.ιω:ω:ιιιιιιιι ι κι'ΜΝΗΜΗιι|·|||Ν|ι|| 'ί'ί'|"ί'|¦ΗΜΝ"ΗΜΝΗΜΗ!μλ|'|'|||||||"ΜΉΜΜΜ"ΜΜΜ"|:ὲ:ί'||'||ὶί"ίίΐίΗί'ί=|'!'ι
ΒΟΥΛΗ»=4-=5 Η Ελληνίδα ΞττιχτΟΠουπι
.Η  _ ' και ο τιί:ιρομυΘένιοε
  έ' το γαμος: Με στον ΔίγυΓιτΟ
δ. τι αποκαθπλωση  'Πε  -_  
Οι τελευταία
μέρε5 τΠ5 Ζωή5