Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκὁουτ5: Κωνσταντινοε Μοτστιε
'ΓΗΣ ΚΥΡ|Λ|(|·|Σ
ι8οκτωΒριου 2οι 5 · Αρ.Φυῆῆου932 · ΤιμΜ ευρώ 'όιοκττισια:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΠΚΗ ΑΕΒετ
Ξ”ΞΟΚΑΕ|ΣΤ|ΚΟ: ΜΠΑ|ΝΟΥΝ ΗΑ!|(|ΑΚΑ ΚΡ'ΤΗΡ|Α ΣΤ|Σ ΠΕΡ|ΚΟΠΕΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΛ|Δ'
στου5 νεότερου5 σανταξιοὐχοιι5
 Ποσοθα μειωθούν οι συνταεει5 γιανεου5 και ηθικιωμενουε συνταξιούχου5 » Δενγῆπὡνουνοι μιιτερε5 με ανα
ῆικα  Μαχαίρι Βαθύ σε οῆε5α5ιιροωρε5 ›» Τι ανατροτιὲ8 φερνειονοιιο5 Κατρο(ιγκαῆου
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Που ειναι το... ηθικό
ιιῆεονεκτιιμα σα5;
Σταθακο5 και Φῆαμιιουοαριι5
στοιχειώνουν τον ΣΥΡ'ΖΑ
εοοι>ιΑ
θυεῆῆα κατασχέσεων
Ατιειῆουνται στιιτια, μισθοί, συνταξει5 και κατοθὲσει5
:επ το
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
“θα κανουμε
δυναμικο
αντιιιοῆιτευσιι»
Αιτοκῆειστικε5 ὁΓιῆὡσει5
του Βαγγεῆο
' Μει'υαοακιι στη
ΑΦ'ΕΡΩΜΑ
Η υγεια μα5 στα
χρονια τιι5 κριστι5
Αῆῆιιῆεγγυο και Προαστια, οι Προτεραιοτιιτε5
Μ.|0-Π
'ΜΑ ΕΤ" «ΜΚ»
<·Αὁιατιρανματευτιι
ιι ενοτιιτα τιι5 ΝΔ»
 Ϊ ΚΑΡΑΜΑΝΑΗ
' ίιΟιιῆευυιε
"ΡΑΟΕ| ΕΤ" ὰΒτΚ»
Η Ευοωτιιι τικ κοιστι5
καιιιεῆῆιινικιτ
 ' ' “ ο  ' τρονωὁιο
' τιΡοΣΦγι°ικο  _ ,
Πα:σριΜερκεῆ-ΕσΜν
μειιοῆΜ6ισ.ευω
ΜΜΜΜΜΜσιΜΜωΜΜΜ
ωωΜωΜΜωΜω“ΜΜΜ
ΜΜΜ.ωωΜΜΜΜΜ,οωΤΜΜωΜ
Ε “Μι ΓΙΑΝΝΗΣ
Ι ΑΟΒΕΡΔΟΣ
 οιιιιυσΞονιτουτο
αΜΜΜΜΜΜωΜΜ . '
ΜΜΜΜ> ΜπΜ' ΜπΜΜπΜΜ θγΡ^Β
ΜΜναΜΜῳΜΜωΜΜαΜΜ Η «Βτ|(» σκορ6ρε|
ΜοΜΙΜΜωΜωΜπΜκΜαΜ , .
ωΜωωωΜωΜΜωΜ. και σα5 στεῇνει ταμειο
μωΜαΤΜωΜ3ΜΜΜΜΜΜ , ,
2.2 ι ι Προτασει5γιατα Παιχνιδια του ΣτοιΜΜ,ενΜωΜΜΜ·Μ   ΧὴιὁοτΟθ | μ
ΤΜΑ-πιω    τα η,  .  ι  ι ΗΜ τη3Ητἑιἔνκ“ισ5Πον Με πινΠοοεὁο·ο
ΕΑΒ-Π