Πρωτοσέλιδο Αυγή: Από το Grexit σε τροχιά exit. Τα τρία σημάδια που δείχνουν τον δρόμο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(^@α .
Μ.ανεἰ.8τ
Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12425
Με ” Ϊ" ζ' τοιχο, τα ιδιωτικα '
κοναἩΪτ “ επετειακε5 εκ6ιιΠώοειε
για τσἑ5 χρονια δειτουργίο5 τοσα.. ..ι
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ: 3 ε
ΜωΜίγΜωιΕΜΜκ
“Η ζ;  έ Ι η '
Από το 6|ι“οχί_τ
.9 σε τροχια εχιτ
 Δεν αρκεί η εκτίογη
 νεο5 ηγεσία5 για να
 ονοκόμψει η ΝΔ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ αισιοδοξίας για ευόδωαη των ηροσπα- των αρχικών σεναρίων και. πόντως. αναφέρονται σε ΠΛΗΣ|ΕΣΤΕΡΑ
θειών και των θυαιών του ελληνικου λαου για έξοδο κεφόλαια που δεν ανατρέπουν τις σημερινές Η Σ"Γ""
της χώρας από την κρίση και μεταφορα από το ωόαμα μετοχικές συνθέσεις. είτε πρόκειται για το Δημόσιο
του θι·εχίτ σε τροχιό εχίτ αποτυπώνονται σε τρία κρί- είτε για τους ιδιώτες. Ενδεικτικό είναι ότι οι τέσσερις ΤΗΣ Λ"Α"'.'ΎΞ"Σ·
αιμα μέτωπα: α) Εγχώριοι πολιτικοί και οικονομικοί τρόπεζες κίνηααν ηδη τις διαδικασίες συμμετοχής ο"Μ"
παρόγοντες. καθώς και διεθνείς οίκοι εκτιμοόν τώρα τους στη νέα ανακεφαλαιοποίηση. γ) Η συζητηση για
ότι η ύφεση στο τέλος του έτους θα κυμανθεί αρκετό την απομείωση του χρέους. παρ' ότι τυποις θα αρχίσει ΑΝΑκΕΦΑ^Μο"ω":"
χαμηλότερα από το προθλεπόμενο στο προαχέδιο μετό την πρώτη αξιολόγηση. Βρίσκεται σε πληρη ΤΡΑΠΕΖΩΝ,
προδπολογιαμοό 2.3%. προς το 1.598 ακόμη και προς εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα και οι σντιστόσεις κόμπτο- Ε"|^π"
το μηδέν. θ) Οι πληροφορίες από τη Φρανκφούρτη νται. Το κλείσιμο των τριών παραπόνω μετώπων εκτι- ΤΟΥ 1"ῖ""^ΤοΣ
(ΕΚΤ) για το αναγκαίο όρος ανακεφαλαιοποίησης των μόται ότι θα λειτουργπαει όχι απλώς ευεργετικό για
ελληνικών τραπεζών είναι αρκετό μετριοηαθέατερες την οικονομία. σλλό ως «ελατήριο» εκτίναξης. ΤΟΥ χΡΕ0Υ[
Πόσο - Μοτο συμμαχία...
ἔἔἔνΚ8νΜφἙν Την Πεμπτη στην Αθηνα ο Φρανσουα (Ναντ συνοδεία οκτώ
ω την Με." μὲρο υπουργών, επιχειρηματιών και ανθρώπων των γραμμότων
'ΜΜΐΛ ι
11/10 _
ΜΜΜ < Ο οθὲατοε κοομοε
ΜΔΜΜ Ι Τουρκία: Πένθος Δ¦εῇκυωγω τη5 εῆῆτινικη5 Όχι μόνο Η· @ο
ί . η ύ ω (Μό τ" μοοοοοῆμανικη5 Ν Η (Μ Μ
και θυμΟς γ ρ κοινότητα. 'Ε”Μ“
τον Μια ΑΝΑΓΝαΠΑκπ· ί "ΜΥΚ°ωΜσΠ · Η
. ° Η Μ σε ΜΝ
ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟ της τρομοκρατικης τ Π υ Ξ
κ επίθεσης στην Άγκυρα που στοίχιοε ρ φ γ Π Ρ0ΔΗ Μ 0ΣΙΕΥΣΗ Μ
'Μ τη ζωη σε Πόνω από 100 ατομα δύο ' ε ' Ι · ϊ .; ή· · ω ί , ·ΑΝΑΓΝΜ
ἔ εικόνες είναικυρίαρχες στα τουρκικό Ύ ' τμ . ζ ἴ- ΑῇῇΠῆΟγρ0φ|Ο
Μ στον τ μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευ- Γ|(ῖ|ννΠ Ρίτοου ΚΟ'
Μ Μ Μ ί σης και στα μέσα κοινωνικης δι- Ϊ . , 
ί κτύωσης. Από τη μια. θλίψη και ηέν- έ ΜεῆΠω5 Αξ'ωτΠ
Ο ὶΜ Ξ θοςγια τους νεκρούς διαδηλωτές. Α- τ , 51 Μ
ί Πο τηνόλλπ. οργή και θυμός κατα της έ
· κυβέρνησης που θεωρείται συνυπεὐ- Ζ τ ” Μή | Μ Π μ"
γ θυνη για τη βομβιστικη επίθεση. η ΕωρωτΟωρΚ.ΚΟ [πείσω : ως ΜΝ
_ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "Η ΣΕΛΙΔΑ 6 για το ηροοφογικο › 16.18 _ ΜΜΜ Μ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα