Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ποια νομική και Ποιοτική Εφημεριδα
“ μ Χε Ξ Μ ' '1: ο
ιιιιιιιιιΖιι;ιοιιιιοοιτ _  069"
Καποιοι 8ο Μ ο Μ
τον οτιιιο Μ ,
.ι.κοι εκεινοι που ΜΜΜ Μο
κοι τροπική καιω" θο Μουν οι Μή
Η ομορἱο πιο
ΚεντροδοΕιοο
οπο το μογοοεε
οικογενεια
ΕτιιΒίωΕο νο
οῆῆοιὡοουν
οι βουῆοοο
πιο βοοο5 πιο
κοινωνίο5 κοι
νο κερδίσουν
χρονο γιο οο
τιοιΒιο κοι πο
ονίιμιο ωυε
ΑποκόῆυψΠ
Τ' ΣΥΖΗΤΗθΗΚΕ ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤ¦ 88Μ ΚΔ' ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΜΗΝ|ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΞΕΝ0|¦ ΔΗΜΟΣ|Ο-ΤΧΣ ΚΔ' ΤΡΑΠΕΖ|ΤΕΣ ΣΕ θΕΣΕ|Σ ΜΑΧΗ):
Η ΕΞ|ΣΩΣ|·| ΤΩΝ ΤΡ|ΩΝ
' Ποιο ο Ντρογκι
8ιεοωα£ τοο8 καταΒετ£5,
τον εῆῆιινικιι οικονο
μια και το τραιιεΖικο
συστημα
' Η μαχη για
τον ιτροοέῆκυοιι
των ξένων
νννννν.οχἰορΙυ5.οτ
' Η κινηση-ματ πιο
Ο ΑΡΘΡΟ
Η Μ Τ" πιο: τον
ΜΥ ΜΜΜ;
ΜιτοροΖ ορνοοκὡν μοκροοικονομικὡν
ΜΜΜ γιο οι μογοῆυτορο
ΜΜΜ οικονομ'ο Μ ¦
ΜΜΜ ιι - κνΡιΑκιι το οκτ089ιονὲοτΞ Υ
ΔΡιοΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 911 'ΗΡΩΩΝ Ι
Η διεθνή5
οργή για
τον Τουρκία
κοι τι Εῆῆοὁο
Πι οροι Με ονοκεφοῆοιοιτοιιιοιι8
ΔυΕονετοι ορο οο ΤΕΜ στο 50% ου ιτοοοοτο με
το οιιοιο οι ι6ιωοεε Θο έχουν το μονοοΖυενΕ
Προβῆετιοντοι ΒοΟοε [μεοοτ.ρειμιμο οροῆογο] γιο
2το Βυομενεε ο8νοριο Δ ο
Προβῆεοεοοι 75% 00805 κοι κοτο 25 /ο |
3Διιμοοιο. ουυιρωνο με το Βυομενε5 οενοριο
Σοο ΊΟ% τιροο6ιοριΖεοοι το Ποτε Τιετ Ί οτιο τον
ΗΛ. 82
Πειραιὡ5 με τοσο ΕΚΤ
εοαιοι ομοῆογιουχου8
ιοοῆοι
οκιον ονογκοιν
.· -4ν 'Χ
7^ηὴ«-. ` η ..ση η
ΠΑ. ΤΕΡΜ
Ο το θΕΜΔ ΤΗΣ·ΕΒΔΟΜΜΑΣ
Η ΜΜΜ ΜΜΜ
κι" Το ΕΤ'"(Ε|ΜΕΝΠ
ΞΕκ^ΒΛΡ|ΣΜΑ“.
Η Ηοτ θέμο
γιο οουΞ Ξένου8
Βιοχειριοώ5 οι
ονοκοφοῆοιοτιοιοοει5
Η Το κρυφό χορο στον ΜοοιἘ κοι
το ο8νοριο Που βῆὲτιοι τον Γενικό
Δεικοι ορο Ί.8ΕΠ μονοΒοο ΜΒ
απο Με Ε
ιτΡοΣ οΜΑ...ιιιΜ “κ ο·
Κρυμμένοι εικονοσεττἱνοκοτοο
Παοκ» Μετοτντῳῇτου!
 δρόμου Π γ Ο οιι.ειι:ι5 Το
 μεωοθῆ0 
Ξ' 8 Πυ5ιι·ι955
με ειρκικιο ΣΑΜ 38
εκοτ. Ηιοεε μωβ
ιιε οιιουοοιο εργο
“ι Μονο κοι Βο.
Γκογκ
_ ιιυιιοκρυτιοει τι οριοκειμο του
Η' ' Ο οικοουο5 οριο ι:οΕειε
 ΕΕ. ' Που Γορυονίο κοι
_ΝΒὁιοεῆυτιῆουυ ειιιυὲνουν στο
ουρρετοχρ ορο ΔΝΤ
·Μο  ω Μ  ο ο ο απου; ιι 8ι%8ιριοο
Μκω "Υ ο ο του Μοτέρ καιρο
παραδειγΕ πιο Ντοορμῳρ
ΠΑ 3]
ΜΜΜ'.