Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
στο ΙΜ· Η· ο' ή! ·
Σ.. #“Ε ο... ΜΜΜ Μος.
ΓρύφειοΠΔΝ0ΣΛ0ΥΠ0Σ εαπ 
. ΜΜ····Μ·   ΜΜΜ“Μ| Μ ΜΜΜπ··.
. . “Μ ··°ΜΜΜΜ'Μ
ΤοΜΜαΜΜμ
ΜΜΜωΜοΜκα
ΜΒΜΜΜ·'Μ
ΝΜΜΜΜΜΜ
ΔΓΔΠΗΤ0| ΠΔ|ΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚ... Δεν χρειέ1ζοντω Πολλα λόγω... ΜωΜωτωΜΜ.
_, . . ¦ ¦ . ¦ ωΜ“Μ«ωωΜΜ
:ερετε ϊ' Περ|μενουν (ΜΟΝΙΕ (1Π0 8003 Ο' αΠΩντοχου «Ενωσιτεε»... Μ·Μ°ΜΜ·Μ“ὐΜ
| | | Ι | Ι | | ΜΜΜω...ΜκαΜΜ:
|6ρωοτε, μοτωοτε, Πιεσῖε του8, τρεξτε του8, δωστε ο,τ| εχετε μεσα οσε...
Γράφει οΆρη5 Ασβεστἀ5
ΟΣΦΠ-ΠΕ' '20:80. '|8 Η
ΑΝΔΡ|ΚΟ ΒΟΛΕΙ: ΓΥΝΑ|7|(Ε'Ο ΒΟΛΕΙ: 7 ὰ: ΧΑΝΤΜΠΟΛ:
. κ -` Δ) μ › η ί
.5 :επ ;·τ μ <. ή “Η › .
 Η ; '7 ' Ξ ϊ η - 7 ' ` Η
   Η Ί
ε - Ἡ , ΠΠ
.· ΔεκΑΔεΣΔ·εοΝΗ ΜΒΑ Ι .; 
 · ΩΡ·20ΥΝΤ“ΜΞ·Α ΛΕκεΕΡνῳςΠ9:00,Μεω έ
Ι ή Ω; ν ε 
.11900, Πω!) Κλἑ›Ξφἑ4εο5 9ιλ(Ιὁωφϊοω
ΤΟΥ ΜΑΥΡ0ΚΕΦΜ|ΔΗ