Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντι:ις: ο. Νικοῇο'ιδιις
Διευθυντής ΣυντοΣΜ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ '7 °ΚΤΩΒΡ|0Υ 20” Ο ΑΩ. "579"
¦ι,3οε)
Η"'7ΕΑΑ0'|
τοι τοος ονιωοε βοριο
μονος προσυποτοπτε
ορἑστος τπν τριτο
στο 2οντρτμπ
που'. ενος μονος
οπο... ο Απο το μοτς
με τπν Μποντ” στις
Με" ο Αργεντινος.
ονομονετοι νο πορτι
προ" συμμετοτπς
Αυτο στα· ο τιπτο`
οπο τους ποιττος του.
τονίζοντος τους πως ου
πρέπει οπο το... οποου
τπρισ νο οτιΕουν στον
πετ οτι Νοτια· το ·
μοτι τον ` ς
·Κοουττ. ΑΜ ΜΜΜ οπο τπν
πως του τη ο Σουποος στον οπ
τορΙς Με" στο” τον πήρε στον
οποοτοΜ νιο το οπο·ινο ντέρμπι
το ποοιο του τοι ο το"
ονσντοστιτο τον ο0πσε
οπος οποστοππς ο ο Νορ
ουσιοστιτο νιο νο εΙνοι
το Σεπτεμβριου εχει νο
ο οποιος ρρίστττσι κονσνιτο στον οποστοππ τοι
Η κι." του
'ΤΟΥΡΝΑΣ νιο
το σπμτρινο μας!
το το· ο ΜΜΜ τον πειροιοτον
τομος νιο
τπν ενοετοοοι
κποιστο τροτοοι το
τσρτιο του ο ΠΛΗ.
τοσο: στπν τοπουτοΙο
πωπω οροντιστ
με τις σοτιμος του νο
οτε· σε ηρπνορσπ
οπους τους
Μίκτες
ιι ·μοτπ· των 'ΑΜΝΗΒΠΣ. ΚΑΙ'"|ΑΣ0 το· ΚΑΠΗ' νιο τις οοο θέσεις Δ
στο τυο το π υποστο
Εττος έμεινα οι Φο'τπτ. ΑΥΜΜῖΝΣ. ΠΟΥ
°" '°"  ν'° "Ο" υ
ΑΙΜ). ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ. 'ΠΑΝΜπιιτ το· οι τρουμοτιες
'ΗΟΜΕ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
' ιπτετιΞ
ΓροΦει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙ|'ΙΙΣ (σεΛΙ6° ΙΕ) 
ΜΕΓΑ ΠΑΘΟΣ |'|Α το ο? ΣΤΑ 7·
ο Με ΟΔΗΓΟ 'ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ο 'ΙΟ Ι'ΕΡΣ|Ν° "ΝΟΗΜΑ ΠΟΥ
ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
Ποστ· ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΛΜ: στπ σεπἱοο το
οπν·πιτκοτ
- ΑΕΚ ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΝ ιοοομοςι. Μετς"
ιΜσσπνιος› - :πιω
πωπω ο Όρο:
20.80 ΙΝΝΑ8ΝΜ τι
77"08 852Ι67 42
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ (σημεροΙ:
"ΑΑ'ΑΝ'ΑΣ · "ΑΝ'ΡΑΚ'Κ°Σ
-7π αγωνιστικπ
Σ0'Μζ8ι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ
οπο τον Ήπειρο με Μοσοος
τους ΔΗΜΗΤΡΗ" Μποτσο
Ι πος· τοι ποντοι" ιπμοοΙσςι
ο το μοτς οπτιτει στις που
τοι 0ο μετοοοοει οπο το
πονΑτΡοτττ Ί
"ΑΜΑΝΗΣ - ΕΑΜ"
Μυρίζει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑ"'|ΑΣ (Αοπνῶν) με ΜΒΜ τον ΗΜΜΥ" Η"
'ΜΙΝΙ το· τον ΑΝΑ0Υ·
Μ" ι·οιοτ·οοςι ο προ:
“ΒΑΕ ΙΝΝΑ8Μ τι
Ο ΣΕΛΙΔΑ '5
'(0ΝῖΡΑ ΣΐΗΝ
Ι'"(|ΝΑΥΝΗ ΑΕΙ(
' Ο ΣΑΒΒΑΣ θΕ°ΔΩΡ|ΔΗΣ Σ'|'° ιιΦΩΣιι:
ιι"° ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ "Ο ΑΣΠΡΟ ΒΙΝΑ' Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ο "Ο
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑ' ΣΟ ΑΣΠΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο ῖ° ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΑΙ "Ο ΑΣΙ'|Ρ° ΕΙΝΑΙ "0 ΙΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ "ΟΥ ΟΑ'Μ"|ΑΚ°'υ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΝΟΥ ΛΕΝΕ
ΓΙΑ Τ" ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΑΛΙ»
σωρο προπει νο
Με· μ'ο γω· του Μ
πωπω Μος ομοοες στο
Μομσι τον κι το· 0ο τοκοι· το οοΜο
σωστο εμεις ως οποιοι-ια νιο νο Μοτο' προπο
-ιι τετ ε'νοι πορσ ποπυ
οοοτοπος Μπαμ ο
Μοτο ωστοσο
νιο Μοτο ντοπ οτν
τοο ΜΜΜ. εππΚο το πιο νο τοπ· το ιι τετ ο πο ἔῇωἔ:::Ἑ_
. Μιτου” τι* οτ Μμιιαοτ το μας νο γιοι μ ω ° 'ο' τα."
[ προοιοΜτ στον· ΜΜΜ πιντ ο 'Ετσι Μου νο το Μ' μ ς · "ξ"
οντιΜυΜοουν στο ο πιω του Μμπιοτοο. ως μοττ «ΡΒ 'ἔκ. “°
7οοιιπιονς πιντ που οτουν Μι ατι τις πτώσεις °°"" ἔκ.: "γ Με'
> το έχουν πω· οριστο ο ΜΝ το νιιι·οο νο "ο ρ
η σεΙετοι μέσο σε τοσμ·ο Μοιο. κοστο- ἔ:°=°=Μ"ἔ:°=“
ο ε σο π ο ι ο κι · - · ι
ο  “·τ::τπτ:υΜ σοι-“ΜΜ
·"ινετοι ντορος νιστί ο οιοιτπτπς 0ο
τσιμποει που· σε Ξενοοοτειο του
πωπω. τι οποιες εινοι ουτος που
που· νιο το οιοιτπσιο ποπι ο πο σοι·οουν που” τπ οιοιτπσιο. ος το το
-ῖο μοτς
απο· Μπιτ·
προσοτπ. νο μπουμε
στο ντιπεοο σον το
μιτοςι οπο το πρῶτο καιω". ο οπομπιοτος οἱνοι ευρωποπτο ο 'οπος ιτιπτομτ ποιοι ομοοο τσι το τεπευτσιο που
στπν 7οοιοιο ο Η ο" οινει τον υποστοπει εινοι π οιοιτπσιο ο
μονοππ ομοσ" στο πρῶτο ο οπυμπιστος αν “οι ονοντπ οπο
το Μοτο. τους Μπα· τι το
νουν ο Αυτο οτσνον τοι πορσι
στο προϊστοτπ ο ο Φετινος
οπυμπιοτος αν οπο· τσοκ
στο" ο· τον περσινο που
το· τοκοι με τπν τετ στο
τυπου ο 'ομως στο· οι
ποιας μος νο το οποοτιεουν ουτο μέσο στο νι'ποσο ο πο μπουν συνοτο τοι ο0ππτιτο
οπο το πρῶτο
Μοτο·
τΙποτσ. μονο το τοστ-Μ ζπτοει τοι
νο τποποοον οι τονονισμοἰ ο Μ
ευνοοοντοι. οτι εμεις ο Νο στομστπ- ο “~
σουν νο Μουν το οτοπιμο στο
οιοιτπσἰσ προοποοοντσς νο τοπο·ουν το τεροστιο τενο που οπουν οι
ομοοες τους ο τοι ουστυτῶς υποοτουν ποπονοποιοο εντετοπμονο νο
οπμιουρνουν ουτο το ορρωστο τπίμο
ο τοπο. τον οπυμπιοτο στο Τσομπιονς
πιντ στν τον ππτπουν¦ το οιτο τους
τοπιο στον ευρῶππ στν το οποπουν:
οι 'τοπος οιοιτπτος τους στοΙνε;
οτ ο." Μο τον ντορο νιο το Μοτο τον πω που οπο τους 7 τοππτσν οι ο.
ο τ. Βοσοοος εΙνοι που έμπειρος κοστος τον ποσνμοτον στο οιοιτπσΙο το· του
ω οπτριοριστπ εμπιστοσυνπ ο ο οπυμπιοτος αν έτει τον πορομιτρπ ΜΜΜ
στον ΜΝ ούτε νιο ένο οποιον” οτον Μαη Μποι τον υμνοοοον τον τοιρο
που οιοιτπτευε ο των" που το” τον τοτπνορουνε ο τς στομοτπσουνε το
τσρσντιοοπἰτιο πιο με τπ οιοιτπσΙο τοι ος οτιοΞουν τις ομοοες τους·
πο νο Με· ο οπομπιοτος τπν μππε Μπα στν
0ο συνετιοτει πιστεοω ο Μονο ομο
το κρινει ο οιοιτπτιις ο Με τον ποστ
πιστευομε οτι έπρεπε νο συνετιστει το
νοορι μετο τπν Άρσενοπ. πτον τσι τοττιτπ
νο μπν Ξεσπτονουμε τπν πομπο που
ΜΜΜ με τις ερυοροπευτες
Μπες ο Μος "ο" σε
·'ομως νο Ξέρουν οποι. το
τω" τοι το οοπρο τόνοι π απο·
μος ο Το τοττινο τοι το οσπρο εινοι ο οπομπιοτος ο Το τω" τοι το οσπρο εινοι το ιερο
ωρα” του οπυμπιοτοο ο οι οποιος ΜΜΜ
οποιο" το· υπορτει τοι το μορτετινντ. το ο·
μππε Μπι· νουρπΙοιτο νιο ένο οιοστπμο ο :τον
ποσοτιο το" ο· ποΕουμε με το ερυοροπευτο ποσο οι Πρώτες σορονε
οποιοι.” π ουνἑυτευΞπ του ο' σντιπροοοροι· τπς
Η Α0Κ°Μ°Τ|Β ΤΟΝ ΕΞΕθΕΣΕ
οι ·προσινοι· ἑτοσον 8ι-7ο οπο τπν ομοοο του
τιώρνου Μπορτζῶτο στο Ρωσιο. ποιζοντος “στο
οστπμο στο πουτσο σετοπεπτο
Με σερί 420 οι νππεΜτοι Απο τους νιτπτος οι ΣΜΗτοκοι" “πως τον νομο τους ΜΝ Με π. ο οι. οποιοι
στο 'ΗΜ. πως '8860800' Η· ο.. 5 σο.) το' ΑΜΕΣΑ ΝΒ
το 89-87 στο 33· οτ οτ-ο7 στο π.ι πτον οι τοποτεροι ο Γιο
89' ο 'Ετσι υποτοοοσσν τον τπν ομοοο του πωτωιτς
πονοοπν·το στπν πρῶτο του πρώτοι στορσρ πτον οι ΡΑιἱττο ατος. Μιτνυοντος το πτονΛιτττ “ο ιι.) τοι
τουτο του σπμεισ ΜΜΜ: Μο ο.)
Ο οι··οτικοτ
ΑΣῖΕ'Α¦ '·°
ϊ" ΣΑΚΥ"°
ΣΣ· ΚΑΡΑ'ΣΚΑΚΗ 'Ε
ΣΑΠ"ΑΟ'Σ ΤΟΝΟΥΣ Η Α".
ΑΛΛΑ "Ο "ΑΑ0 ΣΣ"... ΝΙΚΗ
Στο μοτς που ονοιΕε τπν
ουποῦο τπς ως Μανιστιτπς τπς ο· Εθνιτπς
Ετορτρ ο ορτπνος τον
·ιιροσινων· ΜΜΜ
ΤοτμπερΒπς ΙΜΟ) ο
οι ναπτος ειτον το οστοοι με τον πως στο 87·
ο οι νπσιοτες έμεινα μτ
Ι ατο ως στο το· πο· νο σποοοππς του πιο με
στο." τιτρινπ τορτο
·'πν εππρεοοτειτε οπο τον οτμο
σοοιρο. τοντε το ποιτνΙοι οσς·. τσ
τόπο του Μοτο στους ποσοσοσιριστος του. επισπμοινοντος τους οτι
στοτος εΙνσι το τρΙπσντο ο προσονστοπιατοι σε ενοετοοο τορΙς
Μπουονονοτε τοι με στο-ι
ο ·τιτρινομσυρος· τετνιτος
ι·ιοτπιντοιν: ·ποπυ τυπο ομοοο
ο οπυμπιοτος. οππο 0ο τονουμε
το ποντο νιο τπ νιτπ·
Ο ΣΕΛΙΔΑ Δ Ο ΣΕΛΙΔΑ Ε
ί “τοπιοπ
. ΣΤ" "ω".
ΜΕ "Ἡ Ν ”ΟΛΓΑ
Ν|Κ°ΑΑ|Δ°Υ
ὁ""Ι|°'|'Α ΑΕΙ' ΕΙΝΑΙ |Α|°
"ιο το σπμ·ρινο ΜΜΜ· π ΑΕ' ονοτοπεΙ στο μνομπ
τπς το περσινο τη του τοΜοπω ο Ωστοσο. ουτο
το Μο το μοτς εΙνοι νιο το Μτοοππμσ. οι απρινομουροι· ποι2ουν πιο” στο :οοιιερ Μο τοι
ο οπυμπιστος τοσο σε ομουτο οπιτο οσο το· στ
τροπο πωπω ποπ· τοπυττρος οπο ο.τι τπν
ΜΜΜ" οπου ο Επιπποον. τοι οι ατομα εινοι
υπερ τον ·ερυοροπτυτ·ν·. που Βριστοντοι στπν
τορυοπ τπς ΜΜΜος με το ο.. σνο οι ΜΜΜ
τους οπουν το ο Το ντοπ εινοι τοϋ νιο τους νοοτοουτους τσι το· νιο τους οιποεενοομενους
πομπο. στο Μι” αν απο· μποπο π στοτιστιτιι απο οι πατας. νιο ουτο τοι ο οποσ τπτοπ οπο τους στους του νο κτίσουν τπν ΜΜΜ
το· νο συγκεντρωθούν οποτπειστ·ο στον το'
ο ποΙττπς του μονο
στον προμιερ Λιγο
ο Άντονι Μορσιοπ ο
Η 'ιουνοιτεντ τι" νο
σε· οπο τπς ΜΜΜριστο νο ποροπσμποντι
το σπιτικο προβοιο οπο
τον Απρίπιο του τσιπ
ιτοττ το είτε πορει
ο σον ποσοι· ο ο νεοοποττποτις Μπος
που ππρον οι πωπω·
οποιοι. οπο τπ Πονοτο. πως ο ντοπ
μοσο στον πτπτομΒοιο
ο Μπος οι οπο· τπς
Μοντσεστερ στπ οιιοι
τους εσυτεριτπ οπωσοριο το στετιτο ΒοοοεΙο το οοοσον στον
ιοπονο του" πω
ο Φο μεινω μοτρι
τον πωπω του του..
είπε ο των ΒενΜο. ΦΜτῶντος
ο κι” τπν πορομσνπ
του στον ποντο τπς
πωπω· ο :τον βοομο μοΒοιο που του
τέτοιο μπορεί νο
εΞορτοτοι οποτπειστιτο οπο εττινον...
ΠΑΠΑΣ" Α|0ΝΑ:
ο Γιο τον Μουρίνιο.
που σομουνο ι·
Μονο οπμοοι
ουμστο κρασι νο
·τοντι το ποιτνἰοι
τον οποουτπρΜν·
ο 'ιο τον ΜΜΜ
τπς τοτενομ. που
που" του σπ
ι·ο·νοο ντέρμπι ι·
το Μοπουπ με·
τοι· Μονος τπς...
πτορτμουντ. τπς
πρὡπν ΜΜΜ
ομοοος του αποπ ο
τοι ον· ενοισΝρον
Μου" στο ·τστο
ποιοιο· τπς πτινσμο
ΒΗΜΑ"
ΤΑ σε ΜΑΤΑ ΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕῖ'ΚΟΥ ΟΑΥΜΙ||ΑΚ°Υ
ΣΤ" ΣΕΑ'ΔΑ "Δ ο Γράφει
ο ΓΙΑΝΝΗΣ Φ'ΑΕΡΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα