Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|/ ' ιυ-Δν Τα) _
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
η ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦέΣΕΙΣ: Νεφώσεις μέ βροχές καί καταιγίδες στα δυτικα.Ἀνεμοι μεταβλητοί 3 μέ 5
καί στα πελάγη έως 6 μπωφὸρ μέ σταδιακή
έςασθένηση. Θερμοκρασία στα ἴδια έπίπεδα.
"Εως 24β. στήν Ἀθήνα.
Σάββατο-Κυρια%ή 17-18 Όπτωβρίου 2015
°Ωσηέ τού προφήτου, Ανδρέου όσιομάρτυρος τού έν Κρίσει.
Σελήνη 5 ἡμερών
Ανατολή ἡλίου 7.35' - Δύσις 8.45'
Αρίθμ. φύλ. 40283 1 Τιμή 1,50 € (μέ τήν <<Διάπλαση>> 4 €)
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εετιεηεννε@οιειιειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227670
”Ετος 122ον
τα ψέματα
για τίς ουντάἔεις
«Δέν θά αίφνιδιάσουμε κανέναν. Δέν θά θιγ0ύν
ώριμα δικαιώματα Οἱ έργαζόμενοι αι έχουν επιλογή
μεταξύ παλαιών καί νέων ρυθμίσεων. οι αναζητηθεί
ΜΜΜ Μιά ως ήλικίαε συνταξιοδοτήοἘω›
Ποιός τά έλεγε αὐτά; Δύσκολο να τό πιστέψετε.
Τα έλεγε ὁ κ. Σημίτης τόν Ἀπρίλιο τού 2000, στίς
προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεώς του
λίγο μετά τήν έπανεκλογή του."Ομώς ένα χρόνο
αργότερα, μέ τίς προτασεις τού ύπουργού Έργασίας κ. Γιαννίτση ανέτρεψε τα πάντα. Οἱ προτάσεις αύτές ήταν αδύνατον να περάσουν, για ένα κυρίως λόγο: Τήν έςαπάτηση. `
Για να μπορέσει μία Κυβέρνησις να έφαρμόσει
μία πολιτική, προϋπόθεση είναι να είναι εἱλικρινής
απέναντι στόν λαό. Νά έζηγεῖ τί κάνει καί γιατί τό κανει. "Οταν αλλά υπόσχεται προεκλογικά καί αλλά
πράττει μετεκλογικώς, καί δή μέ τήν μέθοδο τού
αἱφνιδιασμού, τόσο ή πολιτική πού προσπαθεί νά
ἑΦαιΞμόσει ὅσο καί ἡ τύχη τις Με τῆς Κυβερνήσεως ειναι καταδικασμένη. Διότι ὁ έλληνικός λαός τα
συγχωρεί όλα, Με όχι τήν έςαπατησή του.
Σήμερα, 15 χρόνια μετά τήν αποτυχημένη προσπαθεια μεταρρυθμίσεως τού ασφαλιστικού από τήν
Κυβέρνηση Σημίτη, όλοι λένε ότι αν αὐτή εἶχε γίνει,
τό πρόβλημα θά είχε αντιμετωπισθεῖ καί δέν θά φθάναμε στό σημερινό αδιέξοδο."Ομως λησμονούν γιατί
απέτυχε ή προσπάθεια έκείνη. Ἡ αἰτία ήταν ή προεκλογική έςαπατησις καί ὁ μετεκλογικός αἰφνιδιασμός. Αύτό κατέβασε τότε τόν κόσμο στούς δρόμους
καί ανέτρεψε τήν προσπάθεια
Τό Ότο λοιπόν, έπαναλαμβάνει τώρα ή Κυβέρνησις Τσίπρα. Πέρυσι στήν Θεσσαλονίκη, ώς
αρχηγός τής Ἀντιπολιτεύσεως, ὁ κ. Τσίπρας εἶχε
δεσμευθεί ρητώς γιά τήν στήριξη τών χαμηλοουνταςιούχων, μέ πρώτο βήμα, όπως έλεγε, «τήν πλήρη αποκατάσταση τής 13ης σύνταξης, σταδιακά
καί σέ συνάρτηση μέ τίς οἱκονομικές συνθήκες». ·
°Ενώ καί ώς Πρωθυπουργός διεβεβαίωνε σέ όλους
τούς τόνους ότι θα διατηρηθούν οἱ συντάξεις.
Τώρα όμως τα πάντα Φαίνεται ότι ανατρέπονται.
“Η έκθεση τής «έπιτροπής σοφῶν», στήν ὁποία ανέθεσε τήν μελέτη τού συνταξιοδοτικού ὁ αρμόδιος
ύπουργός, προέβη σέ προτάσεις οἱ ὁποῖες δέν έχουν
καμμία σχέση μέ τίς προεκλογικές καί μετεκλογικές ,
δεσμεύσεις τού κ. Τσίπρα Καί είναι προφανές ότι μέ
τήν δη μοσιοποίησή τους έπιδιώκεται νά προετοιμασθεί ή κοινή γνώμη για τήν έπικείμενη ανατροπή, διότι δήθεν δέν ύπαρχει αλλη έπιλαγή.
Τό πιθανώτερο είναι ότι ούτε οἱ προτάσεις
αύτές θα περάσουν. Γιά τόν ἴδιο λόγο:"Οτι μέχρι
τώρα ὁ πρό εδρας τού Σύριζα «σέ ρβιρε» στόν έλληνικό λαό ψέματα για τίς συντάξεις?Ηταν αντίθετος
σέ κάθε περικοπή τους καί έμαίνετο κατά τών προηγουμένων κυβερνήσεων, ὁσάκις έλαβαν τέτοιες
αποφάσεις. "Ετσι καλλιέργησε τήν έντύπωση ότι
ύπή ρχαν «ανώδυνες» λύσεις.
"Ομως ανώδυνες λύσεις δέν ύπάρχουν. Ἀντίθετα, θά είναι λίαν έπώδυνες. Καί έπειδή ό κ. Τσίπρας δέν έπαυσε νά ψεύδεται καί για αὐτό, τό πιθα
~νώτερο είναι πώς ή όποια νέα μεταρρύθμισις θα
έχει τήν τύχη έκείνης τού κ. Σημίτη.
Νέο Κιλελέρ
απειλεί τήνῦ ριοτερά
Τό αγροτικό κρίσιμο ζήτημα διαχειρίσεως για τόν Σύριζα
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ πού έχει αναλαβει ή κυβέρνησις συνασπισμού
ὑπὸ τήν πρωθυπουργία τού κ. Ἀλ.
Τσίπρα ούτε εύκολες ώς πρός τήν
δλοποίησή τους εἶναι, ούτε «αναίμακτες» γιά τόν βασικό δεσμό τών
Ἑλλήνων. Πού είναι τό δικαίωμα
ἐπί τής ἰδίοκτη σίας στό έδαφος τού
έθνικού κράτους, πού προέκυψε από
τήν έθνική έπανάσταση καί τούς
έθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες.
Εἶναι ασυνήθιστο για τήν Ἀριστερα να κυβερνά. Ἀπὸ τής ἱδρύσεώς της στην "Ελλάδα συνήθιζαν τα
στελέχη καί ή ήγεσία της νά προτρέπουν σέ ανταρσίες καί έζεγέρσεις. Ἀγαπη μένοι τους «στόχοι»
στίς μερίδες πληθυσμού οἱ αγρότες
καί οἱ έ ργάτες. Στήν παρούσα φάση
όμως ή Ἀριστερα διά τού Σύριζα
ανέλαβε έπιτέλους εύθύνες διακυβερνήσεως. Καί μάλιστα από τόν
προηγούμενο ῦΙανουάριο καί ύστερα ανέλαβε καί τήν εύθύνη τών διαπραγματεύσεων μέ τούς εύρωπαῖ
κούς θεσμούς καί έθνη, καθώς συνεφώνησε καί ή ήγεσία της μέ τήν λίστα τών προαπαιτουμένων πού ψηφίζονται πλέον στό Ε Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώς νόμοι τού κράτους,
προκειμένου να έπιτύχει τήν νέα
δανει0δὸτηση. ι
Σκληρή κριτική δέχεται ή κυβέρνησις συνασπισμού ΣύριζαἈνεξαρτήτων Ἑλλήνων από σύσσωμη τήν αντιπολίτευση για τίς δεσμεύσεις πού ανέλαβε γιά την
Ἑλλάδα. Ἀλλα αὐτό δέν είναι τό
πλέον δυσβάστακτο. Εἰδικώς για
τήν Ἀριστερά, ή ὁποία, ασκώντας
διακυβέρνηση, έκ τής πραγματικότητος αναγκάζεται νά αντιμετωπίσει τόν ἴδιο της τὸν ἑαυτό. Ἀπὸ
χθές ή διακυβέρνησις Τσίπρα απειλεῖται από τα «μπλόκα» αγροτών
πού συνεδριάζουν σέ ὁλόκληρη τήν
Ἑλλάδα, προκειμένου να όργανώσουν τήν αντίδραση καί αντίστασή
τους απέναντι στην λαίλαπα τών
προαπαιτουμένων πού τούς αφο
ρούν. Καί μέχρι κάποιο βαθμό οἱ
αγρότες έχουν τα δίκια τους. Γιατί
πώς νά δικαιολογηθεί στίς παρούσες συνθήκες χρόνιας πλέον
ὑφέσεως ότι ὁ εἰδικός φόρος καταναλώσεως πού τούς αφορα για τό
πετρέλαιο ντήζελ από τα 66 εύρώ
ανά 1.000 λίτρα μπορεί να φθάσει τα
200 εύρώ;”Η πώς θα δεχθούν τήν
αύξηση τής φορολογήσεώς τους τό
2016 από 13% στό 20% μέ προοπτική να αύξηθεῖ καί έπί πλέον τό 2017;
Χρόνια τώρα ή Ἀριστερά αρέσκεται να μιλά για έςεγέρσεις τού
αγροτικού πληθυσμού καί Κιλελέρ. Τώρα όμως ένα πραγματικό
Κιλελέ ρ κινδυνεύει νά απλωθεί ώς
έςέγερση σέ ὁλόκληρη τήν“Ελλάδα, κλείνοντας δρόμους καί ανακόπτοντας τήν συγκοινωνία καί τίς
μεταφορές σέ ὁλόκληρη τήν έπικρατεια. ίΟρατὸ τὸ ένδεχὸμενο
αποσταθεροποιήσεως από τούς
έςεγερμένους αγρότες πού όμως
δέν αντέχει ή οίκονομία.
' Ποτάμι καί ΠΑΣοκ
πρός <ἔΕνωοη Κέντρου»
Γιατί οί τελευταίες έπλογές ένθαρρύνουν συγχωνεύσεις
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ τών βουλευτών
καί σημαντικών στελεχών, Σπ. Λυκούδη από τό «Ποτάμι», >Οδ. Κωνσταντινόπουλου από τὸ ΠΑΣΟΚ
καί Θ. Μαργαρίτη από τήν «Δημο
κρατική Συμπαράταξη», γιά τήν
αναγκη συγκλίσεως μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ καί «Ποταμιού»
προϊδεαζουν για τίς διε ργασίες πού
έςελίσσονται, προκειμένου από
τήν Κεντροαριστερά να προκύψει
μία νέα ά!Ενωσις Κέντρου».
Ἀςίζει να ση μειωθεί ότι καί ή Ι
παλαια"Ενωσις Κέντ ρου προέκυψε
ές αἰτίας τής πολυδιάσπασης καί
τής πανσπερμίας πολιτικών προσωπικοτήτων καί σχηματισμών
πού ἑκινούντο μέ διαφορετικές
αλλά παραπλήσιες ἱδεολογικοπο
λιτικές αναφορές, ανάμεσα στὸν
πραγματικό δίπολο, στήν πολιτική
τής Δεξιάς καί τής Ἀριστερας! Ἡ
παλαιότερη "Ενωσις Κέντρου, πού
έπαιζε ἰδίαίτερα σημαντικό ρόλο
στίς πολιτικές έςελίςεις τού 19501960 καί μέ ἑπιλογή τού Ἀ. Παπανδρέου στήν μεταπολίτευση ύπεκαταστάθη ὑπό τού ΠΑΣΟΚ, έκαλυπτε ούσιαστικώς καί τόν έπονομαζὸμενο ὑπὸ τής Κεντροδεςιας τού
κ. Καραμανλή τού νεώτερου «μεσαίου χώρου». ί
Μετα τίς έκλογές τής 20ής Σεπτεμβρίου έςελίσσεται ένας αγώνας δρόμου στόν χώρο τού Κέντρου. Προκειμένου τό Κέντρο νά
συγκροτηθεί ώς δυναμικός πόλος
διεκδικήσεως τής ἐξουσίας. Τὸσον
από τήν πλευρά τής Κεντροαριστερας όσον καί από τήν πλευρά
τής Κεντροδεςιας, αναπτύσσονται
πρωτοβουλίες για τόν προσδιορισμό τού πολιτικού χαρακτή ρος πού
αὐτό θα πάρει.
Ἀπὸ τήν πλευρά τής Κεντροαριστερας, οἱ πολιτικοί σχη ματισμοί τυγχάνουν ύποδεέστερης κατα πολύ έκλογικής έπιρροής τής
Νέας Δημοκρατίας, πού μονοπωλεῖ
τήν Κεντροδεςια. Στό πλαίσιο
αὐτὸ, ΠΑΣΟΚ, «Ποτάμι» καί ή
πρώην ΔΗΜΑΡ έπιταχύνουν τίς
έςελίζεις προκειμένου να συγκροτη θεῖ <ἴΕνωσις Κέντρου» ὑπό Ἀριστερή αντίληψη, ό,τι καί αν συμβεί
στήν Δεξιά τού Κέντρου, τήν Νέα
Δημοκρατία.
Σήμερα
Στό έπίκεντρο
τό πόθεν έσχες
Σφοδρή αντιπαράθεσις
Κύριε Πρωθυπουργέ
Βρέθηκαν οἱ ύπεύθυνοι
χθές στήν Βουλή για τα
πόθεν έσχες των κ.κ.
Φλαμπουράρη καί Σταθάκη. ΣΕΛ.2
Ανακεφαλαιοποίησις
των τραπεζών
'Ο Μ Ντράγκι ύπέρ τού νά
δοθούν 15 δισ. για τήν
ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, πρίν τήν πρώτη άξιολόγηση. Σελ. 4
Μεγάλα κέρδη
για τήν Τουρκία
Τί απεφάσισε ή Σύνοδος
Κορυφής τής ΕΕ για τό
προσφυγικό. Οἱ απαιτήσεις τής°Αγκυρας. ΣΕΛ.θ
θ ί711087011ίὅθ
Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
Σας γράφω καί πάλι γιά νά σας
πώ πόσο πολύ έχάρηκα όταν σας
ακουσα να λέτε ότι θα πατάξει·ε τήν
φοροδιαφυγή! 'Ιδού, είπα, πού άπέ
κτησε έπιτέλους ή Ἑλλάδα ένα «σοβαρό ήγέτη» (Σημ.: Βάζω είσαγωγικά γιά νά μήν περάσει ὁ χαρακτηρισμός απαρατήρητος από τόν αναγνώστη πού ξέρω ότι έχει τήν κοική
συνήθεια νά βιάζεται νά διαβάσει τό .
τέλος τού παρόντος σημειώματος),
ό ὁποῖος θα καταφέρει τό μοιραίο
πλήγμα από τέρας πού καταφεύγει
τό έθνικό μας εἰσόδημα καί είναι ὁ βασικός παράγων γιά τήν οίκονομική
κρίση. Σκέφθηκα ότι αν στή λήψη
Με τῆς θαρραλέαε αποφάσεως γιά
τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής σννέβαλε τό τρίτο καί φαρμακερό Μνημόνιο πού ύπογράψατε μέ καθυστέ
, ρηση έπτά μηνών καί δεκαεπτά
ὡρών, θα έπρεπε νά τό θεωρούμε
εύλογία για τόν τόπο καί προσωπική σας έπιτυχία, έστω καί αν οί
έιαῖρσι μας είχαν έπιβάλει ακόμη καί
τά διπλάσια προαπαιτούμενα! Τόσο
μεγάλος ήταν ό ένθουσιασμός μου!
Πρέιτει νά σας ὁμολογήσω έδώ, μέ τό
θάρρος πού μού παρέχει ή οἱκειότητα τής αλληλογραφίας μας, κύριε
πρωθυπουργέ, ότι μετά τήν δήλωσή
σας για τήν πάταξη τής φοροδιαφυγής -δέν κουράζομαι νά γράφω
καί να ξαναγράφω αύτές τίς τρείς λέξεις- εκτός ἀπό η μεγάλη μου Μκίνηση, ένοιωσα καί μιά άμετρη έθνική ύπερηφάνεια πού έχουμε κυβέρνηση για δεύτερη φορά Ἀριστερά.
Φαντάζεστε, κύριε πρωθυπουργέ, μέ πόση ανυπομονησία περίμενα
να θαυμάσω= τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο θα έκδηλωνόταν ή έπίθεση
έναντίον τής φοροδιαφυγής. 'Ακουσα, λοιπόν, ότι γιά νά παταχθεῖ
αὐτό τό τέρας πρέπει νά έπιβληθεῖ
ένα κάπιταλ κοντρόλ διαρκείας
στούς μισθούς καί στίς συντάξεις!
Συγκεκριμένα, συνταξιούχοι καί μισθωτοί θά λαμβάνουν έβδομαδιαίως
μόνο 150 αντί τών 420 εύρώ πού
λαμβάνουν σήμερα από τίς μηνιαίες
αποδοχές τους πού κατατίθενται
στήν Τράπεζα καί θα χρησιμοποιούν τήν πιστωτική τους κάρτα
γιά τίς αγορές τους. Πρέπει νά ὁμολογήσω ότι ένοιωσα νά μέ συγκλονίζει καί δεύτερη δόση έθνικής όπερηφάνειας πού έχουμε κυβέρνηση
γιά δεύτερη φορά Ἀριστερά! η
Μέχρι νά αποκτήσουμε αύτή
τήν κυβέρνηση, ούδεμ_ία άλλη κυβέρνηση είχε ανακαλύψει ότι ιοί μισθωτοί καί οι συνταξιούχοι εύθύνονται γιά τήν φοροδιαφυγή στόν
τόπο μας! Γενικώς οἱ ανήκοντες σέ
αύτές τίς κοινωνικές τάξεις εἶχαν έπιτύχει νά παρουσιάζουν εαυτούς ώς
«τά μόνα μόνιμα ύποζύγια πού δη
λώνουν τό σύνολο τών έτήσιων
είσοδημάτων τους στήν °Εφορία καί
καταβάλλουν τούς αναλογούντες
φόρους έπειδή δέν ύπάρχει δυνατότητα νά αποκρύψσυν έστω καί ένα
δεκάλεπτο τού εύρὡ». Πού νά πήγαινε ό νούς μας ότι οί μισθωτοί καί
οἱ συνταξιούχοι είναι αὐτοί πού
τρέφουν τήν φοροδιαφυγή; Καί
ἰδού, λοιπόν, πού οἱ αρμόδιοι οίκονομικοί ύπουργοί τής γιά δεύτερη
φορά Αριστερά κυβερνήσεώς μας
ανακάλυψαν έπιτέλους τήν ρίζα τού
κακού. Ἀπὸ τήν στιγμή πού τα τέως «μόνιμα ύποζύγια» έντοπίσθηκαν καί θα πληρώνουν μέ πλαστικό
χρήμα Τα λάχανα καί τα απορρυπαντικά στό σουπερμάρκετ, θά έχει
παταχθεῖ ή φοροδιαφυγή καί θα
μπορούμε νά κοιτάζουμε μέ αίσιοδοξία τό μέλλον μας. Καί είς αλλά
μέ ύγεία. Μετά τιμής,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
μαζί μέ τήν 
Μιά πολύτιμη έκδοση μεγάλης
συναισθηματικής καί συλλεκτικῆς αξίας
Τήν πρώτη ιἔιρημερι α
πού καθιέρωσε τήν προσφορα βιβλίων
καί λειτκωμάτων ιευ χρόνια πρὶν
ΠεινΝιεΣ
σ Όπως ξέρουμε τό Τόκιο είναι μια άπό τίς πιό
ακριβές πόλεις τού κόσμου.
Καί καθώς οί τιμές τῶν
άκινή των στίς μεγάλες
ίαπωνικές πόλεις έχουν
φθάσει στά ύψη, οί ›|άπωνες άντιμετωπιζουν μεγάλο πρόβλημα διαμονής.
Έτσι μία εταιρεία λανσάρισε τό «ΦτιάΞ το μόνος
σου»! Τό σπίτι, εννοείται!
Καί τό στελνει σέ... πακέτο πρός... ουναρμολόγηση! Πρόκειται γιά τριώροφο καί κοστίζει 200.000
δολλάρια. Ούτε φθηνό
είναι, ἐνώ φαντάσου νά βιδώσεις λάθος κάτι καί νά
σού έλθει στό κεφάλι ή
άπό τόν τρίτο νά βρεθείς
στό ίσόγειο. . .
ο Σέ πέντε χρόνια θά
τρώμε κρέας πού έχει δημιουργηθεί στό εργαστήριο! 'Ολλανδοί ἐπιστήμονες άνεκοίνωσαν ότι τό
κρέας αὐτό θά σερβιρετάι
ώς χάρμπουργκερ στά κάτάστήματά. "Ηδη έχουν
δημιουργήσει μία έταιρεία
πού θά κάνει τό κρέας πιό
εύγευστο, φθηνότερο καί
εμπορικά άξιοποιήσιμο.
Ωραία! Εἶναι πού εἶ ναι
βλαβερά τά έτοιμα φαγητά, τώρα θά είναι καί τελείως τεχνητά. Καλή μας
όρεξη. ..
α Τί άλλο θά σκαρφιστεί
Η ΜΠΑΛΗ):
Π ύ ΚΜ
τοῦ ΓρΙ1γορίου Ξενόπουλου
ανήκει στό Ντουμπάι.
Είναι δύο ούρανοξύστες,
47 όρόφων, πού σχεδιάσθηκαν ώς πολυτελές θέρετρο. Μεταξύ άλλων, σέ
έναν χώρο 13.000 τ.μ. θά
ύπάρχει μια τεχνητή παράλ ία καί ένα εξωτικό δάσος στην νέον Τα ἐριίμου!
Ποιός θά μπορεί άραγε νά
απολαύσει τις ανέσεις πού
προσφέρουν: Μάλλον θά
είναι μόνον γιά. . . οειχηδες
υ Νά μήν παραπονιόμάστεἐπειδή ή σύγχρονη
ζωή στίς πόλεις, γεμάτη
άγχος καί πειρασμούς,
όπως τό ίντερνετ και! ή
τηλεόράσις μας αναγκάζει
νά κοιμόμαστε λίγο, άργά
τό βράδυ καί ποτέ τό μεσημέρι. "Ετσι ζούν καί
πρωτόγονες φυλές, όπως
οί Κάντζα τής Τασμανία,
οί Σάν τής Ναμίμπια καί
οί Τσιμάνε τής Βολιβίας!
Αμερικανοί ερευνη τἐς άνε
κάλυψαν ότι αύτοί οί
άνθρωποι πού ακολουθούν τόν τρόπο ζωής τῶν
πάλαιολιθικῶν κυνηγών
κοιμούνται λίγο, όσο καί
εμείς. Μύθος, λοιπόν, ότι
μάς «κατέστρεψε» ή πρόοδος! Ο
σ Ἐκτός άπό πλαστικό
χρήμα πλαστικό φαγητό
καί ό, τι άλλο πλαστικό
έχουμε, τώρα αποκτήσαμε
καί πλαστικό δέρμα! Αλλά
αὐτό είναι καλό! Τό δημιούργησαν Αμερικανοί καί
μπορεί νά άνιχνεύσει πόση
πιεση άοκείτάι πάνω του
καί άνάλογά νά στειλει
σήμα στόν ἐγκέφάλο! σε
χρησιμεύσει σέ προσθετικά
ὁ άνθρωπος; Τό νέο , άκρα, ώστε νά ύπάρχει
ανθρώπινο Ρ ἐπίτευγμα αίσθησις τής αφής,
έ | 3!
, Διαβάστε τα αρθρα
«Βιώματα από τήν αντίσταση»
Τηλέμαχος Μαράτος (σελ. 2)
«°Η παθ° ἡμᾶς Καππαδοκία»
Μαρία Μπαλοόήμου (σελ. 9)