Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣυΜεκΤ·κυ Η Ϊ ε
ΜΒΜ" Με ξ· έ·
ΠβθυδυξἰΠ8ἐ
ΕΚΚΛΗΣ|ΕΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡ|Α
|ΔΡΥΤΗΣ
Μο: ε  πΡοΠΥΡΠΑ
ΤΗΣ οΡοοΔοΞΗΣ
ΕΒΔΟΜΛΔ|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ '7. ΙΟ. 2015 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 750 γ 
ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ΜΑ|ΝΕΤΑ| Ο ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΥ
 Δ|Σ'ΞΜΔ0 " 
9   · "Δ Το ΔτΕΦγΡΩΤο 
· χΑΣΜΑ οΔΗΓΕι
ενω) Ϊ" ΣΕΔ¦ΜΜΣΗ
Αρἑνεε,
Ι ΜΜΜ, Ό." 'Με
ο Ι κ “ ` ΣΕΛ.6·9.20·22.46·47
, ' τι ΝΔ ΞΕΡΟΥΜΕ
 κ"Β"""'Π'|( · 
τον ΠΠΟ τ" ν ε Ι ;° '
Λευκωσία με Ι ` ¦ Το "Με `
ευῆογἱε5 τρὁ·κ05 Η' '"··· - ,
ΥΠΟυνΠμο-φωυΟ __ ΣΕ^·
ΚΟΕ' ΜΝΉΜΗ] :7 _ τ 7 _ ν ΔηοκοῆυΠτ·κὸ ΠοροσκΓ1ν|οοΠὸτη ουνοντηοΠ ζ ΜΜΜ"
ΠΟΠ ΦΟΟΟε! ΠΝ · _ Ώ Ο Ο των 4 υΠοψἡφιων ορΧΠγὡν, του5 κουτουε '
ΜΜΜ εκὁΟτΠ Γ / ε ἔ_ η τ Φ · 6|οῆΟγου5 γ|ο τ·5 ὁ|οὁ·κοσίε5 των εκῆογῶν κοι .7 ΜΝ' Μ
Σω. 10-11 β Π = χ Μ Πε ουμμοχἰε5 Που έχουν ὁ·ομορφωθεί ¦ ` , ΜΜΜ(
ΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΜ Νεο· ΜΜΜ· εε ΜΑΜ οΛΡιοκΩΜΔ·Α ¦ 2
έ 83 «Β°"|^»  Σ_0 Μ|ΜΗ ΝΤΕΝ|ΣΗ
 7 ε · “ _ ' '
.Ο  , ΑΠΟΚΛΕ|Σ||
«Η υηυεΜνή “
ΜΜΜ νε 
Μ “ΠΜ ο Τ°ἱ"Ρ05 ενο·μοε για κ
7 7 ε 7 α ο
"Δ ΜΑΝ"   τη μεγαλη υπερΒαση
_ 7 η· ε 7 θο κοθ·οουν οῆο· οι ορχηνοι σε ενο τρωει γιο το ΠροΒῆημοτυ τικ χωρα
“ Σω. Ϊ 7
9"ΪΪΪἰ'69'"ῦΌῖΤ75 " 
ΥΓΕ|Λ _ €;:':"ῇ ' τ η
Ξ εμφοτεωμο¦ Μ ”ΕρχειυΜκυω·γἱΜ
8 “ΧτυΠσ»τ0 του ασφυΠ·συκου
- Ξ ¦ ε , _
^ῇτοχο'ἑἶρ Μ ΜΜΜ Ακοῆουθουν νεο ΠροοΠοπουμενο
· Σελ