Πρωτοσέλιδο Έθνος: Από το μηδέν πάλι όλες οι συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τό σκτοαΡισγ 20τ5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0ι99
|.30€
Νωνν.εὡηοε.9Ρ ο Ν ο ε
Χ ))|9·25
ι · Μτι.ΜΜΜιιειριι!Μιειιτιι=ωιΜι ι;ΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι1ιιΜΜΜ"ΜιιωιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΝΜτιιΠιατων"ιι:ιιιιΜιιιιιιΜΜΜΜι"|ιιιιιιιιιιιιιιιΜΗΝ·ιι:τιτι·ιιιιιιιιιιιιιιιΜιιΜΜΜ"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιι|ιιιι ῖ|||||||'||||ι'|ι|| Μ ΜΝΗΜΩΝ τι :τι ΜΝ ιι Η Μινι θ Ι' ι
κέρδη από
τα ντέρμπι σε
Α Αγγλία δι ιταλία
ΤΗΝ πΑΡΑκΑΜψΗ
.αιτιάται Σήμα κινδύνου για τη διαφάνεια
ιογτειιιιι8ι στι5 δημόσιεε δαπάνε5  “ “
ΑΠΩΛΕ|ΕΣ ΠΑ 880.000 ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0ΥΣ
Α"0 το ΜΜΕ"
πάλι όλε5 οι συντάξει5
Κλιμακωτά τα ποσοστά ανα-  Ψαλίδι 700 εκατ. ευρώ για τη
ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
ο καθεΨ5 πληρωση8 με βάση τι8 αποδοχέ8  συνταξιοδοτικά δαπάνη του 2016
να φυλάει ›  η : η σ .ο σ  7
Το σύνορά Του Ε εΠανυΠΟλΟΥ'σμό ακόμη και ηδη καταβαλλόμενων συντάξεων Προχωρεί το υπουργείο Εργασία8 με στόχο να Πε
ρικόψει κατά 700 εκατομμύρια ευρώ τη συνταξιοδοτικά δαπάνη του 2016. Στην πρώτη γραμμη του πυρό8 εκτιμά
Τ'8 ελλ"ν'Κέ5 θέσω γω Το "ρα ται Πωσ θα βρεθούν 880.000 συνταξιούχοι Που εισπράττουν Πανω από 1.000 ευρώ. »28-29
σφυγικό έθεσε ο Αλ. Τσίπρα5 στη
Σύνοδο κορυφή5τηε ΕΕ. »4-5 Ει?ιΜ¦Η!'||“ιιἰί7ιΜ·ιἴω.ι τι “ΕΡιιΜ€ιΜι='ιιιι'ΜἩΝ άι;Ἡ]Μι:Η ιΞ.τ::;ιιιιωτιι€τ; τει Με ΜΜΜ.ιιιιι·ιΜΗιΜιιΉΞ'ίἔι|ἩΜΜ|'ΜΕΝ!ΕΝΤ~ίιί!!'ῖί|ι-Ξίί:ϋἶιί·Η'ίἱΙἱιιίΜΜ τ=ι€ιειιιι:ιΜ ι:
ΕΠ|θΕΣΗ ΣΤΟ κκε
ΤΡ|Μ||0"|ΣΜ0|
|Ρ""'|Τ||"
Η" ΝΝΔ" »τι
ΠΡΟΣΤ|Μ0 Ι0 ΕκΑτ.
Μαε πνίγουν
τα Πρόστιμα από
τα λύματα
Εξι περιοχέ5 χωρί5 δίκτυα απο· ' η ” ” " ' °  · ^ · ο · - “ ο ·
χέτειισηε αστικών λυμάτων. »Μ Δεν έχει τέλ05 το προσφυγικό δράμα. Χθεε η νέα. ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχτηκε στη Λέσβο κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπου5.
Ανάμεσά του8 τρία παιδιά και ένα βρέφοε. Οι συνθηκε8 κάτω από τα οποίε5 συνέβη το ναυτικό δυστύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί »6-7