Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣῖΗΡ|0
0 ΛΟΓΟΣ
|οεοεοεσ@οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|Κ0Ν0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Β ΔαΣἶἙυΡ@ ,ΤΩ-υ
.ο ο η:  , _
ιυ-ΐ6`τ_
ΤΑ Α|ΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Πολιά μου @ο
κάποιο
Γιο άλλπ μιά φορά ιι χώρο επι0σρόνετσι με πρόστιμο γισ θέ
<<Έιοίμοί για συνεργασία με Την Τουρκία
=α=αεαα::::;::::: σιη βαση ίου δίεθυους Μαίου»
γωνισμών γισ κοτσσκενή Βιολογικών κσ0σρισμών. κυρίως
οτπν Αττική, άλλά κο· σε μεγάλες πόλεις τής χώρος, οδήγπσε
σε κστ' πποκοπήν πρόστιμο 10
εκστ. κο· ποινή 3,6 εκστ. ευρω
γισ κάθε εξάμπνο κσθυστέρπστις.
Επειδή κσ0υστέρπσε νά εφάρμόσει τήν οδπγίσ γισ τον επεξεργσσίσ των σστικών λυμάτων,
π Ελλάδο κστσδικά:ετσι σε κστ,
σποκοπήν ποσό 10 εκστομμνρίων ευρώ κάι σε κρπμστική
ποινή 3.64 εκστομμυρίων ευρώ
τινά εξάμπνο κσ0υστέρπσπς.
Μάλιστο, το Ευρωπσῖκό Δικοοτήριο είχε διοπιστώσει τπν πάρά0σσπ τής Ελλάδος μιά πρώτπ
φορά με σπόφσσπ του 2007.
Η χωρά μος πσρσ0ίσσε τήν
οδπγι'σ π οποίο προΒλἐπει, με·
τσξό άλλων, ότι το κράτπ μέλι·
μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί
με ισοδόνσμο πλπ0υσμοό άνω
των 15.000 κάτοίκων νά δισθετουν δίκτυά σποκέτευσπς σστι·
κών λυμάτων έως τις 3! Δεκεμ0ρίου 2000 το οργότερο. Επιπλέον. οι οικισμοί συτοί υποκρεούντσι νά επεξεργά:οντσι το
λύμστά τους πριν άπό τήν σπόρ·
ριψιτ με τπ λειτουργία Βιολογικών κσθσρισμών.
"ότι φαω· με
απο νεκρούς
μπαινω Μ
Ο λογικός 4