Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανοίγουν οι "στρόφιγγες" του ΕΣΠΑ με εισροή 800 εκατ. την ερχόμενη εβδομάδαRecognized text:
νννννν.ΧτἰΜστἱετΜσ.9τ
ΓΔ. 87%”
Ημερήσια Μεταβολή
ΣΥΝΟΛ|ΚΑ ΕΞΟ|ΚΟΝΟΜΗΘΗΚΑΝ 2 Δ|Σ. ΠΑ ΤΗ 2ΕΤ'Α 20Ί5-2ΟΊθ
ΑΝ0|"0ΥΝ Ο' ιιΣΤΡ0Φ|ΓΓΕΣ»
του ΕΣΠΑ με εισροή 800 εκατ. ανερχόμενη εβδομάδα
Ως προχρπμοτοδδτπσπ γιο το ογοπτυξι
 των ειΠενδυτὡν
Οι Δεικτες της ημερας
"Μ^.|ΔΜοω   _
ΜΜΜ _
ΜΜΜ-ΜΧΔ _ _
. τς 
ιΑ οι ιξοιχιοινιι κι-ι ΕΗ'ινι ΕΡιΔἈ 
πΕΜιπι-ι τε οκτοΒΡιογαοι5 δ!ΪεξθέχβὸΝοΣ¦ Αρ. φγΜογ 55%`
Γενικος Δεικτης
Μ 78 τω ΜΒ απο
εεεεεΞ
υρωπαῖκοί πόροι ύψους 800 εΕ κατ. ευρώ από τα Ταμεία του Ε
ΣΠΑ, αναμένεται να εισρεύσουν
στην ελληνική οικονομία την ερχόμενη
εβδομάδα, ως προΧΡηματοδότηση
για τα αναπτυξιακά έργα της περιό
- ζ: δου 2014-2020 όπως δήλωσε σε συ .. ώ νέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ· Η ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής
..  3·  Ψ., _.
Ρέα: Μέτρια η ανάπτυξη των ΗΠΑ
- Το ισχυρό δοπαριο «πονοκέφαήος»
για τη βιομηχανία
ι'. Χουήιαρόκης: Ηπιότερη = Αντιπαράθεση για
ύφεση το 204 5
Η νέα συμφωνία διαφέρει
από τις δύο προηγούμενες
Η ανακεφο
αεεεεεεεε
.εεε-τετ”. .σετ Νωὲ ·:- .υγ- --`κ - κ ?'ΙΒῆ#¦!
παιοποίηση θα
κπείσει την αβεβαιότητα  
γ τη «πίστα Λαγκαρντ»
 Θα έπρεπε να στηθούν ειδικό
αρμόδιος για θέματα ευρώ, Βάλντις
Ντομπρόβσκις. Από τις ί6 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ η πρόταση της Επιτροπής για αλλαγή των κανόνων στην
παροχή ευρωπαϊκών πόρων για αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα, προκειμένου να εισρεύσουν γρηγορότερα τα
χρήματα στη χώρα, ανέφερε ο Β. Ντομπρόβσκις. Με τις αλλαγές των κανόνων, η Ελλάδα εξοικονομεί 2 δισ. ευρώ,
εντός του 2015 και 2016, εξήγησε ο Β.
Ντομπρόβσκις. Συγκεκριμένα εντός
τι του 201 5 θαεισρεύσσυνστη χώρα ῖ¦3
δισ. ευρώ και το 2016, περί τα 0¦7 δισ.
ευρώ.
Ειδικότερα εξήγησε πως η εξοικονόμηση των 2 δισ. ευρώ επιτυγχάνεται
μέσω της αναδρομικής αλλαγής των
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
δω έργο της περιόδου 2ΟίΔ-ΖΟ2Ο
ί Εως τέπος 2οι 5 οι υπογραφές
ί με Ριοροττ για τα αεροδρόμια
ΤΑιΠΕΔ: Ανανεώθηκαν οι προσφορές και από
= τ ; Ξ δικαστήρια. είπε ο Τρ. Αήεξιόδης το. ι τους τρεις υποψήφιους επενδυτές  ι ο
Τ'ΜΗ Ι¦5 €
^*ἴς 40
Καθοδικές 54
Σταθερές 
κανόνων για τη χρηματοδότηση των
προγραμμάτων της περιόδου 20072013. "Ορισμένα έργα της περιόδου
αυτής έχουν παραμείνει ημιτελή λόγω της αδυναμιας της Αθήνας να τα
συγχρηματοδοτήσει. Προκειμένου να
μη χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια
και να μην επιβαρυνθεί ο ελληνικός
προϋπολογισμός η Ε.Ε. θα αναλάβει
πλήρως (100%) τη χρηματοδότηση
των έργων αυτών (στις περισσότερες
χώρες το ποσοστό της εθνικής χρηματοδότησης είναι Ί 5%). Επιπλέον αναμένεται να εκταμιευθεί πρόωρα το
τελευταίο 5% των ευρωπαϊκών χρημάτων τα οποία θα έπρεπε να δοθούν
στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση
των έργων". τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της
περιόδου 2014-2020, σημείωσε ότι
αυξάνεται το ποσοστό της προχρηματοδότησης έργων στο ί ί%. Με τον
τρόπο αυτό θα εισρεύσει νωρίτερα
στην ελληνική οικονομία ένα επιπλέον
δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά αναλύονται σε 500 εκατ. ευρώ εντός του
2015 και τα υπόλοιπα το 20ί 6. . . ι.
ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ζ
Ο )(ΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
«θαυμα»
συςπροσδοκως
των Εήῆηγων
ίιο την οικονοι_ιιο σύι-ιφωγο
με ερευνα της δικ τα. 8
Η ϊ .  8.500€
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικό
στο ταμπού
ΧΡΗΜΔΒΣΪΗ"ο
Χ. Α.: Στήριξαν
Εδρα οριο
και Τιταν
Σε περιορισμένο
επίπεδο παραμένει
ο τζίρος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πειραιώς: Κέρδη
545 εκατ. Π.φ.
και προβπέψεων
Στα 38.8 δισ. οι καταθέσεις
- Παρατηρείται
σταθεροποίηση
Ενισχύει
τις εξαγωγές
Π Παπαστρατος
Επενδύσεις
650 εκατ. ευρώ
την τεήευταία ι2ετίο
ΞΕΝΕΣΑΓΟΡΕΣ
προς πώπηση
ενεργειακά
855θτ5
Υψους άνω 200 διο. δοή.
παγκοσμίως, δόγω πτώσης
στα εμπορεύματα