Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α. "ΜΜΜ
Ι5 τ 3 ΠΜπΠλΜκ·
οκτΩΒΡιογ2ω5. -:. η Μ. .
Μαριώ - η Σ __ 7 ε·ΜιωρΜερ
ΕωμερΜ · · κ. Ν|Κ0ΜΚ0ΜΥΜΣ
ωωλωιωΔ. ` , ·- ΕμεΒςηῖΜεΜ.
ΤΜ Μο ε ΜΝ Μαν ΜΜΜ
Μ.γΑΒΜγΜπ
'Μ ΜΜΜ'
κι· εν ψωὡ έγκλημα
Μ. χΡπγοΜογ __ έ
ΜερεΜο.Μ'πκ ή ;
γγ Μαι]  7 )_
Γ. πΜγΜ
ΕΜ ΜΜΕ
μοβΜωμοΜΜΜηγΠμΜ  τη πράγματα...
ΤγΕνεω·μεΙουςωφ¦γω Ξ. . γ ' γ Ι Ι  έ - ¦ “ " _ ~ Π ·~ Έ   . ε ··
· ” Ι " · ·¦ Ν.τπ8ΜΑΣ ΧΙί(ε|γύρωΜ ΐ ὲ·
γΜ~Μὑγεβπς Ϊ
Μ.ΜΜ0Π0ΥΜΣ
Ι Χ' 0·ηγέΙεςσΜγΜ
Η η γ > τηγπγτεΜωη...
ή. ,|Λ  '
,Β.ΜΠΑΜΦΜ η
~` ΜείΜοΚὑζκ Ι γ '
Μ έγινε κι· ΜΒΜ έ
λ ΜΜΜΥΜ
7 η Μίνωα ω.
 -ζε¦ .- _ Π ' Δ 
Ο. ΜΝΗΜΗ
' γωγω ΜΜΜ.
7 Μ Η η Μ
¦¦ , ¦' -υ,· ὅ . ,.¦ , Δ ' ,
Πο:19ς λεε1 οτ1 Ξ1μσ1 Με με, μΠορω ,Ἑ1ΠΣ (που · Σκεψεις για τον
 ` __ , , η . __----_=_.___
..κουρσομενος; Μ1ΐΧΠρσ Σ1λβς · Κοοι1τς κΠ1γ1στΡὁς _ στρατιώτη Σσλἰνο; Πντἰ   γ ' Υ έ χ  | η Π
 ΣΦΕΚ ΠΠνἐτ01γιος|;ἑ;;   ῖἶ¦_ζχφοΒοι]ντα1 τὸ ρίσκο “ζ ἶ:τὅι1 κουρασμένου Ομὰρ  ' έ | Ί μ
Μα· Μἡκ·ΜΜ
“ αΜΜ·Τ0ΜΜ Μ·ὐκΜ
ΜΝΜ.Μ'μΜΜ 'ϊΜΜΜ-Μ
'γω ΜΜΜ' ··ΜΜ 'Μ·"·Μ