Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.5€πττ8908'.9τ
» Η ονολυσπ των ιιελλπνικων» ομιλων σλλο κοι το τι θυ δουμε
Η οτου5 υλλου5 δυο » Μιλουν γιο τη φετινπ Ευρωλιγκο ο Ντονιελ Χοκετ
κοι ο Τζειμε Γκιστ » Το πρὸνρομμο τπ5 πρωτπ5 τροσπ5 κοι το νουμερο που
 εχουν κορσκτπρισει τπ διοργονωσπ » Ο Ολυμπιοκοε. πρωτοε στη ημουν»,
υποδέχετσι στο Ηροκλειο την Τσεντεβι'το
' Ο κολτσσ5 6ιυτπρείτοι .
Μην Ι Μο του ΠαγοθΜΜω Β. Σ!0ΥΝΤίίΣ: «Ποπ ντο Με Βετίιη»
γιο το μστ5 με τον ΠΑΣ Γιοννινο
- ο ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΔΥΟ ΚΗΔΕ|ΕΣ ν - · η
κοι «τρέχει» γιο την Τουμπο ... ' ." ι
' Μονο ο ηΑοκ ξεκίνησε με νίκη στο Ευι·οευρ. 72-69 τη Σζολνοκι
Π Ηττσ τηε ΑΕΚ στο οΑκΑ (96-94 στην πορότσση οπο την κροσνι) πυρά του5 42π. του Μουροκεφσλί6π
'Μ ' Στο τέλοε... λυγ ισε ο Αρπε στην Τουρκίσ (74-7 ί οπο την Τρσμπζονσπορ)
ΤΑΟΦΕΛΗ- “ λΞ- ` .
ΑΠΟΤΟΕΡΟ ο Μ ιιλιΔβΕιιιιιιΣιιτιΖιιιικΞ·-;Μ Μ
·ΒΖοκτλτ ΣΕ Μπεν κοιι>λ τικ το κτΕι·κιιι 
υιιιιι::ιιιιη:ετηι“- ΑΖ·  ΤυΥΣλΡτΕκτικ0νΣκλΕΣτΡυνΣ
πρόκριση των εθνικών τουσ ομοδων Μ '
Μ Θ νοκιικοτΕ
Β Α Π Τ | Σ Μ Α
ΠΥΡΟΣ
Το προφίλ του Γιώργου κου: που χθεε
έγινε διεθνίιε κο· το Σσββοτο σφυρίζει
το ολυμηισκοε - Αεκ
ΩΡΑ|Ο|
ΩΣ ΣΕΡΡΑ|Ο|
· Ο Πονσερροϊκόε Ζ-ί
τον Ολυμπισκ6 Βόλου
η: :θ
ω ίεκόποπ ΜΜΜ - ` Δ - Η σ .Ή ..ν
=ιἑ5εον ΠσνελΕυσινισκό 3 ο ἱ ί, η
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ' ὰ
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ κ ν
. ,- ~ . '· λ·θ· |με4-2-3-ίΜπορμοσοκοιΠλοτὲλλυ
ΥΠΕκΑΜελισοονιὁπ8
. _ Φ 6) ΜΜΜ
_ ο · λ; ' η Ω κ! ι 3
_ Ι ν Ε|Σ|τΗρ|^ Δ!ιΜ:κΕ|ΔΣ` ἘΞι ._ λιΑποΣιιΜΕΡλ
ι“ιυσικ“ικι:ιε-ο  να? . οι κ>ΕλιΔι-ιΣ» . η" Με ιιιιιιιιιιιΜ 
τον Ηροκλη Αμπελοκήπων ε 7 ,ι ·. ο