Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ Ι
- (1974-1997)
ΕΙΣΤΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
θά αγγίζει τούς 26β.
ΝΕΦΩΣΕΙΣ= Νεφώσεις μέ σποραδικές
βροχές στά βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι
έως 6 μπωφόρ στό Αἰγαῖο. Μικρή ανοδος
τής θερμοκρασίας στά δυτικά. Στήν Αθήνα
Πέμπτη 15 Όπτωβρίου 2015
Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας της μεγάλης.
Σαβίνου ὸσίου, Βάρσου ὁμολογητού.
Σελήνη 3 ημερών
ό Ανατολή ἡλίου 7.33' - Δύσις 8.48'
Αριθμ. Φ0λ. 40281 1 Τιμή ι,5ο ε
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εει1εηεννε@οιεπειρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
"Ετος 122ον
Ανορθόδοζη
έπλογή αρχηγού
«τά πράγματα έξελ ίσσονται πολύ άσχημα στήν
' Νέα Δημοκρατία. Ἡ διαμάχη για τήν ήγεσία της
έχει λάβει ένταση, όχι μόνο σέ έπίπεδο βουλευτών
καί στελεχών, Με καί σέ έπίπεδο όπαδών. Σήμερα ἡ Νέα Δημοκρατία είναι διχασμένη. Καί τοῦτο
λόγω τού φανατισμοῦ τών ύποστηρικτών τών ύποιμηφίων προέδρων. τά ὅσα διαμείβονται έκατέρωθεν δέν έχουν ὅρια».
τα ανωτέρω δέν έγράφησαν χθές, μετά τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν στήν Κεντρική °Βφορευτική
°Επιτροπή τής ΝΔ, Με πρίν από έξι χρόνια. τα έτόνιζε τό κύριο αρθρο τῆς «Εστίας» τῆς 14ης Νοεμβρίου 2009, μέ τίτλο «Διχάζεται ή Νέα Δη μοκρατίω›. Καί
τό αρθρο συνέχιζε:
«Απία για την ἐξέλιξη αὐτή είναι ή ανορθόδοξη
διαδικασία έκλυγής τού νέου Προέδρου. Ἡπροσφυγή στα μέλη τού κόμματος καί μάλιστα όχι στα ήδη
έχγεγραμμένα, αλλά καί σέ αὐτά πού οι έγγραφούν
ἀκόμη καί τήν ἡμέρα τις νηΦοΦορίαε έτοιμα σοβαρή παρενέργεια Ἐπεκτείνει στήν βάση τού κόμματος
τόν διχασμό πού όπέβ0σκε στήν κορυφή».
Τότε λοιπόν, κάποιοι στήν Νέα Δημοκρατία είχαν
τήν φαεινή έμπνευση να παρακάμψουν τό^Καταστατικό τού Κόμματος, πού προέβλεπε τήν έκλογή Προέδρου από τα περίπου 4.500 μέλη τού Συνεδρίου καί να
ακολουθήσουν τήν συνταγή πού εἶχε έφαρμόσει ὁ Γ.
Παπανδρέου στό ΠΑΣΟΚ Ἐκλογή από «μέλη καί φίλους» μέ ανοικτή διαδικασία."Οποιος θέλει, καταβάλλει 2 εύρώ, έγγράφεται καί ψηφίζει1
ἶΙ-Ι διαδικασία αῦ ' είναι ανορθόδοζη για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι παντού όπου γίνονται
αρχαιρεσίες, είναι έκ τών προτέρων καθορισμένο τό
σώμα-τώνέιώεκτόρων. Ποιοί Ψηφίζουν καί ὑπό ποιές
προϋποθέσεις Δεύτερον, διότι ούτε ή θητεία τού Προέδρου είναι καθορισμένη. Στίς ΗΠΑ, στίς προκριματικές έκλογές ὅπου ίσχύει αντίστοιχη ανοικτή διάδικοσία, έπιλέγεται ὁ ύποψήφιος για τήν Προεδρική έκλογή. Καί μετά από τέσσερα χρόνια, γίνονται νέες προκριματικές έκλογές. °Ενώ έδώ δέν ἰσχύει κάτι τέτοιο.
Σήμερα, ή διαδικασία αὐτή παρουσιάζει καί μία
πρόσθετη παρενέργεια"Οτι αντικείμενο τής έσωκομματιάς αποχής γίνονται καί ἐπί μέρους ζητήματα.
όπως τό αντίτιμο για τό δικαίωμα συμμετοχής στήν
ψηφοφορία (όρίσθηκε τελικώς στα 3 εύρώ), τό πόσες
κάλπες θά στηθούν καί πού, καθώς καί ποιά έταιρεία
θα αναλάβει τήν ήλεκτρονική ύποδομή (λογισμικό,
ὑπολογιστές κλπ.) για νά διενεργηθεῖ ή έκλογή.
Κοινώς, βράσε όρυζα...
Μέχρι τό 1993, ή Νέα Δημοκρατία εἶχε απεξω
τέσσερεις ἀρχηιοὐς μετά τον ἰδουτή της (Ράλλης.
ἈβἑροΦ. Μητσοτάκης."Εβερτ) μέ ώμο-Μες στήν
- Κοινοβουλευτική ιηε°Ομἀδα. το μέλη τῆς ὁποίοε ήταν
έκλεγμένα από τόν λαό. Στήν συνέχεια όμως αντέγραψε τήν δομή τών κομμάτων τῆς Αριστεράς (Κεντρικές
Ἑπιτροπές, Συνέδρια κλπ.) καί τελικώς ακολούθησε
τήν ανορθόδοζη συνταγή τού Γ. Παπανδρέου.
"Εκτοτε είναι καί αὐτή δέσμια τού έσωκομματικού λαϊκισμού, μια καί τού κινδύνου διασπάσεώς
της. °Υπενθυμίζουμε ότι στίς πρώτες έθνικές έκλογές πού έγιναν μετά τήν έκλογή Προέδρου από τήν
βάση, ή Νέα Δημοκρατία έπεσε στό 18,9%.
Πώς κατεστράφη
(ή μεσαία τάἔις
Απώλεια πλούτου 500 δισ. δολλαρίων σέ 7 χρόνια
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ τής μεσαίας
τάξεως στήν°Ελλάδα τήν τελευταία
έπταετία είναι κάτι πού βιώνειή παρατηρεῖ κάθε. πολίτης τής χώρας
'μας, ζώντας σέ ένα περιβάλλον φορολογικής ασφυξίας καί δραματικά
περιορισμένης οἱκονομικής ρευστότητος. Τήν πορεία τής καταστροφής γιά τήν μεσαία τάξη περιγράφει μέ τρόπο αναλυτικό καί
έμπεριστατωμένο ή Οκτώ 8υίεεε,
στήν έκθεση πού έδωσε στήν δημοσιότητα. Τό στοιχεῖο πού σίγουρα
έντυπωσιάζει καί ταυτόχρονα προβλήματίζει περισσότερο είναι ότι
τό 2015, σέ σχέση μέ τό 2008, ή μεσαία τάζις στήν Ἑλλάδα αριθμεί
800.000 λιγώτερο μέλη. Παράλληλα, από τό 2007 έως τό 2015, ὁ συνολικός πλούτος τής έλληνικής μεσαίας τάξεως μειώθηκε κατά 488
δισ. δολλάρια!
Τό (3101)ε1 ΨεεΙτ11 Πέρσα τού
έλβετικού χρηματοπιστωτικού
όργανισμού αναφέρει χαρακτη ριστικά ότι ὁ πλούτος ένα ένήλικο
εἶχε φθάσει τό 2007 στό ύψηλότερο η
σημεῖο για τήν χώρα μας, αγγίζοντας τά 136.800 δολλάρια. Εφέτος, ὁ
σχετικός δείκτης κατακρή μνίσθηκε, καθώς κατά μέσον όρο σέ κάθε
πολίτη αντιστοιχούν πλέον 81.300
δολλάρια. «Θά περάσουν πολλά
χρόνια μέχρι νά έπιστρέψει στα
πρό κρίσεως έπίπεδα», σχολιάζουν
οἱ αναλυτές τής (Σκάκι 8ιιίεεε.
ίΗ έκθεσις αναφέρει έπίσης ότι
μόνο κατά τό τελευταίο έτος ή μείωσις τού πλούτου τών νοικοκυριών
στήνἙλλάδα έφθασε στό 17%, ένώ
κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο ὁ
δείκτης κεφαλαιοποιήσεως τού
Χρηματιστηρίου Αθηνών έπεσε
κατά 55%. Πρόκειται, σύμφωνα μέ
τήν (Σιράκ Μπες, γιά τήν μεγαλύτερη ύποχώρηση σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Παράλληλα, ή χώρα μας ήταν
«ανάμεσα στούς μεγαλύτερους χαμένους» διεθνώς, όπως ση μειώνεται, στίς τιμές ακινήτων, καταγράφοντας πτώση 5%.
Σὲ μακρόχρονες περιόδους,
όπως έκτιμα ή έκθεσις, ὁ πλούτος
τών νοικοκυριών συνδέεται ἱσχυρά
μέ παράγοντες όπως ή οἱκονομική
αναπτυξις, ή κλίμακα τής αποταμιεύσεως, όπως καί αλλά οίκονομικά
στοιχεῖα. Σέ συντομότερα χρονικά
διαστήματα, οἱ αλλαγές στόν
πλούτο τών νοικοκυριών σέ περιοχές καί σέ χώρες μπορούν νά αναλυθούν λαμβάνοντας ι`Βπ9 όψιν τίς κινήσεις στίς τιμές τών περιουσιακών
στοιχείων καί στίς συναλλαγματικές ἱσοτιμίες. Σέ αὐτούς τούς παράγοντες αποδίδεται κατά κύριο λόγο
καί τό πλήγμα πού έχουν δεχθεῖ τά
ἑλληνικά νοικοκυριά.
Στό διάστημα 2010-2015, ὁ δείκτης τής πραγματικής ανόδου τού
πλούτου στήν Ἑλλάδα είναι αρνητικός (-2. 1%), κάτι πού μας κατατάσσει στήν χειρότερη δεκάδα
διεθνώς, μαζί μέ .χώρες όπως ή Μαλαισία, τό Βιετνάμ, τό Πακιστάν
καί ή Αργεντινή...
_ “Η ώρα τῆς αλήθειας
για τίς τράπεζες
Οί διοικήσεις στήν Φρανκφούρτη γιά διαβουλεύσεις
ΤΟ ΠΛΕΟΝ κρίσιμο για τήν
«έπανεκκίνηση» τής ἑλληνικής
οἱκονομίας είναι ή ανακεφαλαιοποίησις καί ή σταθεροποίησις
τού έλληνικού τραπεζικού συστή
- ματος. Ἑν όψει μιας τέτοιας έζελί
ζεως πού ακουμπά στά 25 δισ.
εύρώ μέ τά ὁποῖα ένδεχομένως τό
εύρωσύστη μα θά μπορούσε νά
στη ρίξει τό ἑλληνικὸ τραπεζικό
σύστημα, μέ έπίπτωση όμως τόν
έλεγχό του μέσω έπιτρόπων, οἱ διοικήσεις τών τεσσάρων έλληνικών συστημικών τραπεζών
( Εθνική, Α1ρ118, ΕμτοΙσατ11ς, Πειραιώς) βρίσκονται από χθές στήν
Φρανκφούρτη, όπου εἶναι ή έδρα
τής ΕΚΤ, για διαβουλεύσεις.
Τά ζητήματα πού έξετάζονται
εἶναι πρώτον τό βασικό σενάριο
πού θῦ ακολουθηθεῖ στά έπερχόμενα ειτεεε ιεετε γιά τίς έλληνικές
τράπεζες.
Μέσα από τήν διαδικασία αὐτή
θα διασαφηνισθούν σέ μεγάλο βαθμό τά έπί πλέον κεφάλαια πού θα
χρειασθούν προκειμένου να αποφευχθεῖ ὁ πλήρης έλεγχος τών
ἱδρυμάτων από τό Ταμεῖο Χρη ματσπιστωτικής Σταθερότητος.
Κρίσιμο είναι καί τό ζήτημα
τής μεθοδολογίας μέ τήν ὁποία θά
ύπάρςει ή ένίσχυσις τής κεφαλαιακής έπάρκειας από ἰδιώτες καί
μετόχους.
Τό δεύτερο καθοριστικό ζήτημα είναι ή λύσις στό πρόβλημα τών
μή έζυπηρετούμενων δανείων,
γνωστών ώς «κόκκινα δάνεια», πού
έχουν φθάσει σέ όγκο τά 200 δισ.
εύρώ. Σενάρια όπως ή ἴδρυσις .Με _
1)εΠΙς» πού θα τ απορροφήσει ή απ9
ευθείας πώλησή τους σέ Φάτσες
Μαθε βρίσκονται ὑπό συζήτηση.
γ Από τήν πλευρά τής ἑλληνικής κυβερνήσεως καί μετά τήν
συνεδρίαση τού Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οἰκονομικής Πολιτικής ύπό τόν κ. Δραγασάκη,
ύπή ρζαν ανακοινώσεις ότι σέ όλα
τά ένδεχόμενα θά ύπάρχουν πρόσθετες διασφαλίσεις για τήν
«πρώτη κατοικία». Τουλάχιστον
μέχρι τήν αντικειμενική αξία τών
300.000 εύρώ.
Σήμερα
Αλλαγές
στό ασφαλιστικό
Στά 392 εύρώ ή κατώτατη
έρας '
Ιλ  ζ
Ἡ θάλασσα δέν περιμένει...
σύνταξις των πρωτοσσφαλισμένων. Σήμερα
παραδίδεται τό πόρισμα
της 'Επιτροπής Σοφῶν.
Προειδοποιούν
οἱαγρότες
Σέ δυναμικές κινητοποι
ήσεις κατέρχονται οἱ
αγρότες αντιδρώντας
στό πολυνομοσχέδιο.
ΣΕΛ.3
Νταβούτογλου
κατά ΡΚΚ καί 1818
'Ο Νταβσύτογλου κατηγορεί τούς Κούρδους
καί τό 'Ισλαμικό Κράτος
για τίς βομβιστικές έπιθέσεις.
ΣΕΑ. 5
θ Τ711ύθ Τθί“Ι4έ
«σε πάω στα καράβια». 'Ηταν
έπωδός συζητήσεων, ήταν σύνθημα,
ήταν πόθος, κρυφή έπιθυμία. «σε γίνω
καπετάνιος». 'Οχι πλοίαρχσς, αλλά
«Καπετάνιος». 'Ηταν τίτλος τιμής,
ήταν καμάρι γιά τήν «καπετάνισσα»,
πού πήγαινε κάθε πρώτη τού μήνα
στά γραφεία τής έταιρείας, καλοντυμένη καί περήφανη, γιά να πάρει τόν
φάκελο μέ τόν μισθό τού συζύγου της.
'Ι-Ι θάλασσα, τά καράβια, έχτισαν πόλεις ὁλόκληρες. Συνοικίες ξεπήδησαν,
μέ μονοκατοικίες καί διώροφα, χτισμένα μέ τό πολύτιμο συνάλλαγμα πού
έφερναν στή χώρα οί ναυτικοί μας.
Θυμάμαι, κάποια απογεύματα, ό
πατέρας μου, παιδίατρος στόν «Οίκο
τού Ναύτου», μέ έπαιρνε από τό χέρι,
παίρναμε τό λεωφορείο καί άρχιζε τίς
ὲπισκέψεις. Αμφιάλη, Εύγένεια, Κορυδαλλός, Ταμπούρια. Συνοικίες πού
άλλαζαν κάθε τόσο, καθώς ξεφύτρωναν
νέες σίκοδομές, σκαλωσιές, ύλικά οίκοδσμών καί, φυσικά, θέσεις ἐργασίας. 'Η
θάλασσα έφερνε χρήματα σέ μιά χώρα
πού άξιοπσισύσε στό έπακρον τό
πνεύμα τού °Οδυσσέως, τήν έμφυτη
ναυτσσύνη, τήν άξιοσύνη στό ύγρό
στοιχεῖο. «Νεοέλληνες αεί Ναύται»
έγραφε ό έφοπλιστής-λογοτέχνης Γ.
Α. Λαιμός, καθώς τό «Ναυτικόν Φυλλάδιο» αποτελούσε στόχο, πόθο καί
έπιδίωξη μεγάλου μέρους τών νεοελλήνων. Εύρίσκετσ καί τότε σέ περίοδο
κρίσεως ή Ἑλλάς. Είχε αρχίσει νά συνέρχεται από τό δόλιο μεταπολεμικό
κτύπημα, τό ὁποῖο δέν τής έπέτρεψε
νά αναπτυχθεῖ όπως οί άλλες εύρωπαικές χώρες. ο
'Η Ναυτιλία της, μέ τά «Ἑκατό
ΑΙμπερτυ», Τα πλοία πού παραώρησαν οἱ ΗΠΑ έναντι χαμηλού τιμήματος
σέ'Ελληνες έπιχειρη ματίες, είχε αρχίσει
τόν πλούν πρός τήν κορυφή. Ι'εμόττος
ἱδιωτικές σχολές ὁ Πειραιώς. «Πυθαγόρας», «Προμηθεύς», «Απολλώνισς»,
«Αναξαγόρας». Σχολές μέ αίθουσες πού
έσφυζαν από ζωή καί έπιθυμίες. Νέοι,
μέ στολές καί πηλίκια, καμάρωναν,
οἱονεί δόκιμοι αξιωματικοί τού 'Εμπορικού Ναυτικού καί έπάνδρωναν τά
έλληνικά βαπόρια.
Περίοδο κρίσεως διανύει καί σήμερα ή χώρα. 'Ι·Ι Ναυτιλία της, όμως, καέχει Τήν πρώτη θέση παγκοσμίως. 'Ο
Διεθνής Ναυτιλιακός 'Οργανισμός
(ΙΜΟ) προβλέπει ότι, έως τό 2030, ὁ
παγκόσμιος έμπορικός στόλος σε αναζητήσει 600.000 αξιωματικούς. 'Ι·Ι
'Ελλάς, όμως, καθεύδει. 'Η παράνοια
τού ΠΑΣΟΚ, τό 1982, απαγόραισε
τήν λειτουργία ῦΙδιωτικών Ναυτικών
Σχολών καί δημιούργησε ένα κρατικό
μονοπωλιακό συνονθύλευμα πού έχει
όνομάσει «Ακαδημίες 'Εμπορικού Ναυτικού», τό ὁποῖο κατέληξε έρμαιο τού
ουνδικαλιστικού όλέθρου.
Τέσσερεις χιλιάδες νέοι έπεχείρησαν
έφέτος νά εἱσαχθούν στίς «Ακαδημίες»,
όλα τα 2/3 έμειναν ἐκτὸς νυμφώνος.
θέλουν, δηλαδή νά «πάνε στα καρά
βια», αλλά τό κράτος τούς τό απαγορεύει, καθώς δέν λειτουργούν οί 'Ιδιωτικές Σχολές. 'Η έλληνική πολιτεία, πού
έχθρεύεται τήν ἰδιω·πκή πρωτοβουλία,
στερεῖ από τήν ἑλληνική καί τήν παγκόσμιο ναυτιλία χιλιάδες 'Ελληνες
αξιωματικούς Σὲ μιά περίοδο κατά τήν
ὁποία ή ἱδιω·πκή πρωτοβουλία άποτελεῖ τόν ακρογωνιαίο λίθο τής ἀναπώεεωε. ή και' εξοχήν ναυτική χώρα
μας απαγορεύει τό αύτονόητο.
Προσφατα ή Πανελλήιπσς'Ενωστς
Πλοιάρχων διαιαρτυρήθη τόσο για τήν
απαράδεκτη ουμπεριφσρά όσο καί για
τήν αδυναμία τού κρατικού Κέντρου
έτημορφώσεως Αξιωματικών Ε.Ν, πού
λειτουργεί ύπό τριτοκοσμικές συνθήκες.
Είναι αδιανόητο, τό υπουργείο Ναυτιλίας να έθελστυφλεῖ καί να διατηρεί
τό «απαγορεύεται» για τήν ἰδιωτική
ναυτική έκπαίδευση. Σχεδόν ακατανόητο για τήν ναυτική Ἑλλάδα.
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ἀστάθεια
στήν Τουρκία
Γράφει ὁ Αθαν. Θ. Κοσμόπουλος* 4
Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ πολιτική κατάστασις της Τουρκίας
“ είναι αρκετά ανησυχητική. '1-1 περίοδος αστάθειας πού αύτή διανύει τήν τελευταία περίοδο ένισχύεται. °1-1 χώρα είσέρχεται σέ μια μακρά περίοδο αποσταθεροποίησης. Τρείς είναι οί βασικοί
παράγοντες πού συμβάλλουν σέ αὐτό.
Κατ' αρχάς, οἱ έπερχόμενες εκλογές τήν 1η
Νοεμβρίου. '1-1 ατμόσφαιρα είναι ρευστή ένεκα
αύτού τού γεγονότος καί δημιουργούνται πλέον
προϋποθέσεις έκδηλώσεως ίδιαίτερα αποσταθεροποιητικῶν γεγονότων."1-1δη τό τουρκικό κυβερνών κόμμα ΑΚΡ ανέστειλε έως τήν Παρασκευή τίς προεκλογικές συγκεντρώσεις του έν
όψει των βουλευτικών έκλογῶν της 1ης Νοεμβρίου ὡς απαντηση στή διπλή βομβιστική έπίθεση στήν 1Αγκυ ρα. Τουλάχιστον 128 ανθρωποι
σκοτώθηκαν καί 300 τραυματίστηκαν από τήν διπλή βομβιστική έπίθεση πού σημειώθηκε μέ διαφορά δευτερολέπτων τό Σάββατο στήν'Αγκυρα.
Αύτή ή βομβιστική επίθεση αποδίδεται από
κύκλους της Τουρκίας, μέ σοβαρή πιθανότητα,
μεταξύ άλλων ένδεχομένων, στίς δυνάμεις του
1818, καθώς οἱ Τουρκικές Αρχές Ασφαλείας έχουν
έντοπίσει πιθανούς υπόπτους πού κινούνται στίς
τάξεις του. °1-1 ανησυχία γιά εκδήλωση καί άλλων
παρόμοιος έντασης καί μορφής τρομοκρατικών
ενεργειών παραμένει αύξη μένη.
_ Κατά δεύτερον, οί επιχειρήσεις της Ρω_ σίας στό έδαφος της Συρίας, κατά θέσεων του
1818, έχουν δημιουργήσει αρκετές τριβές μέ τήν
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΝι£Σ
ΠεριεΡΓΑ
ο Τό μέγεθος τού ἐγκεφάλου μας, στήν περίπτωση πού αύτό ύπερέχει
άλλων ανθρώπων, δέν
μας κάνει καί πιό έξυπνους! Αύστριακοί έρευνη τές παρεδέχθησαν ότι
έως τώρα «απερεκτιμοι7σαν» τήν ύποτιθέμενη
σχέση τού μεγέθους τού
έγκεφάλου μέ τίς διανοητικές ἐπιδόσεις τού
ἀνθρώπου καί τελικώς
άνεκάλ υψαν ότι ή εύφυία
όφειλεται μόνον στόν
τρόπο πού δομείται ὁ
ἐγκἐφαλος. Ἐμεἴς τό γνωρίζαμε καί αὐτό! Ἐξ ού
καί ὁ διόλου κολακευτικός
χαρακτηρισμός κεφάλαςί
ο Τόν γύρο τού Διαδικτύου έχει κάνει ή φωτογραφία μίας νοσοκόμας
πού εύρέθη στόν τόπο
ατυχήματος μέ τό νυφικό
της.| Ἡ Σάρα Ρέι, πού
όνομάσθηκε «ήρωίδα»
εἶπε ότι κατά τήν διάρ
. κεια τής δεξιώσεως τού
γάμου της ἔλαβε μιά
κλήση από τόν πατέρα
της πού τής έλεγε ότι
ἐνεπλάκη σέ τροχαίο
ατύχημα μαζί μέ τούς
παππούδες της. Καί
έσπευσε! Όπως εἶπε, θά
τό έκανε γιά τόν όποιονδήποτε. Τό ἐρώτημα
εἴ ναι γιατί στήν δεξίωση
δέν ήταν οί γονείς καί οί
παππούδες;
ο Ἡ γνωστή τραγουδίστρια Μάιλυ Σάιρους μας
πληροφόρησε ότι θέλει
νά δώσει μία συναυλία
στήν ὁποία ἐκείνη καί οί
μουσικοί της θά έμφανισθοι7ν γυμνοί, ἐνώ τό
ίδιο πρέπει νά κάνει καί
τό κοινό πού θά πάειί
Σκοπός είναι νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους
μέσω τής γυμνής τους
αλήθειας. Ἐπί πλέον
άτραξιόν θά είναι ότι
από παντού θά χύνεται
γάλα ἐπάνω στούς παρευρισκομἐνους. Προφανώς θεωρεί ότι τά κάλλη της είναι καλύτερα
από τήν φωνή της.|
Όμως ρώτησε ποιός θά
δεί μετά τήν συναυλία;
Όσο γιά τό γάλα,
μάλλον θά ξινιίσει. ..
Ο Με δύστυχη αρκούδα
στήν ρωσική Απω Ανατολ ή, προφανώς ξελιγωμένη από τήν πείνα, περιεφέρθη ἐπί ώρα σέ ένα
ἐμπορικό κέντρο τήν νύκτα καί μή βρίσκοντας τίποτε νά φάει κατέφυγε σέ
ένα σχολείο, όπου ἐπίση ς
δέν καταπράυνε τήν πείνα τη ς. ἘκεΪ όμως τήν περικύκλωσαν αστυνομικοί
καί τήν σκότωσαν. Αύτό
ξεσήκωσε τήν όργή φιλοζώων πού είπαν ότι οί
άνδρες τής αστυνομίας
έπρεπε νά περιμένουν
κτηνίατρο ώστε νά
,αίχμαλωτισθεί ή αρκού
δα ζωντανή. Ἐδώ πού
τά λέμε, δίκιο εᾶαν.
ο Απίστευτο! Χάκερς
κατόρθωσαν νά κλέψουν
τουλάχιστον 20 έκατομμύρια βρεταννικές λιρες
από χιλιάδες έτραπεζ ικούς λογαριασμούς πολιτῶν τής χώρας. Ἡ
Ἐθνική Ύπηρεσία Διώξεως Ἐγκλήματος αναζητεί ·
τά ίχνη τους, αλλά τό
κακό ήδη έγινε...
Διαβάστε τό άρθρο
«Τό Δόγμα τού Σόκ»
Α. ΙΙ Δημόπουλος (σελ. 3)