Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ασφαλιστικό: τα πρώτα θύματαRecognized text:
, σετελλοωκπ
 0 πόπυροε του
ς! Φ Δερβενίου στον
~ ο λ · κοτόλογο τπ5 υπεεοο
'.ῇ 'ὶ?τι-_ .π:'€ _ τ
ΠΕΜΠΤΗ |5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2Ο|5 ' ΕΥΡΩ
νννννν¦η·"0'0'08. στ
 “η ω“ω·τ··= τετ_.¦ω·:-ῳ -·  ῖἔ·τ
Ασφσλτσττκό= 
το πρωτο θυμοτο
ο πιο
' ' ο· οτρσττωτ·κοί κο· όσο· οποχωρόσετ ή στοχωρ0υν σπό τπν Μο του8. Σότο , ¦
Ελ°Χ|π° Ε"""""° έχουν πόρο υπό το Μο' πρόωρο - μειωμένο συντο- κτνόυνου εξω ο Μισο Μα Εργοστο5. Χωριο ετσττπρτο
Ε|σοδ"μ° για τους το θο «Μουν» το πρώτο @ο των ολλσγόπ στο ο Τόοο5 Με. ο οποίο5 προσόοποίποε ότι το Πάνω Μό το Ι8%
- . ωστικό. Μεττε νέα ρυθμίσετε ωστοσο· π σλλσ- ΜοσκόΜείνο·ετομόρροπο» κοτπω8οποτ- ,
πσλτννοοτουντες γή του τρόπου υπολογισμού σε σύντοθΒ όσων έχουν τουτο· μέτρο μονο την κοτορρευσει το 2030! ο κι· των ε"'βοτων
Με4.789ελενχουοοεμτσ
μω<Μωοοσο
ΑΡτττοττλΕτο ΠΑΝΕΠ|ΣΤΗΜ|0 ωΜΜΜΜΜ
τηνετσττπρτοότσΜ
Ι Ι Ι Π 
στον οτ φοττπτε5 σνσλσμβσνουν όρσσπ...
Με όρομσ, μερόκτ πω διοθεοη ομσόες του ΑΠΘ παρουσιάζουν, επτστημοντκό τους επτττόγμστσ
· - ' , θελ - τ· σε =· _ Ι
Πλ?:λΞΞλλἔἔἘλ$$ἔ τ;:ε:::ττττττω:ττ ΣἔτλἔἑἩΜ " όλω" Αποζπμτωρε·5
“ _` Π  _ μ  ο Ι . κοτποροχεε γιο
 <~ γ .·, · “ μ    ο;; κ“Ρ“€εΜ "ΗΝ" του56υο ονωγουε
· ρ ο “ ν  ·  ο·  ο τπενεοε χροντσεο φυσικοόοερίου
«πρωτοε των πρωτων» Μ·
Π κι"
- Εκσνε το 3 στοΒ
Ερχοντοτ ολλογέ5 κοτ με τον Ηροκλό
στο τέλπ κυκλοφορίο5 Αμπελοκήπων
ΠΜ" ΠΜ"