Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις και σε συντάξεις των 700€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΤΤ[email protected]ΞΞἶ.ΤΤἶΤ
 Ε Ζ ή ΕΕ Ε  ΛιιοΒεΜΜ
° Ε^ΕγΘΕΡ0 
 Γ ΜΕΡκΕΛ-ΕΡιιΤοτΑιι η
Ν /¦ Π Γ :ἀ›/Α
 ιι;
Το “σκοτε|νο" Μ Τ||'|Ρ0ΒΛΕΠΕ|Τ0 ΠΟΡιΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΠ|ΤΡ0Π|·|Σ Σ0ΦΩΝ ΚΑ| το ΣΧΕΔ|0 κΑΤΡ0ΥΓΚΑΛ0Υ
εκατομμύριο, Μειώσει5 και
ο" Ἑ°"ργ"" σε συντἀξει8
Ξ€ ΚΑΣΕΣ ΕΝΑ
Ε|'||ΜΕΝ0ΥΝ Γ|Α κσιΝΕΣ ΕΛΛΗ
|'|ΕΡ||'|0Λ|ΕΣ ΠΟ Α|ΓΑ|0!_ _ ”τ
› τΟ=ιΜ
ΠέμΠτΠ Τ5 Οκτωβρίασ 20] 5 - Αριθμός φώλλαω 1.724 - Τιμή ΤΖΟ € - ωΝΝ.ε-ιγμαε.:αΜ
._ 7 ΜΤ0κΜνΡιΟ
" εγω 5 Για! Ο Μ ΣΕΒ ΜΜΜ'
Ι - ΞεχΑεεε; Ε ·ΉΤἔ0ΓΡΑ ΜΑ
θΕΞΜΛ0Ν Με
ΕΠ | κο | ΝΩΝ |Λ|(0 "ΩΣ ΣχεΔιΑΖΕ ΝΕ χἔιἔ ΜΜΜ
ΚΟΑ Π Ο κΑΤΑΒ^^- ΣΤ"ΝΤ:ΞΗ ι Λ0ΜΕΝ
ΜΜΜ" Λε$Ψ= Πἑἔ=ΣΤο ΚΑ| ΠΟΣΟ
ΣγΝΤΑΞ Σ = ο τ
ανα/2009) ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΣ ) 638 Τ
ΤΟ ΨΑΛ|Δ| ΟΑ Ε|ΝΑ| ΑΠΟ 3°/ο
679 ΠοΣοΣτο 729
αντικαταστήσουν τις επικΟσρικές .250 πω 5% .65 Τα
ΕΩΣ 9% ΑΛΛΑ Πιτ ΑΠΟΔΟΧΗ ἐΞζ 776 "ΕΒΕΣ" 2. 820 Τ
τΟΝ ΣγΝτΑΞιΟγχΟΝ ως) 873 .50 890
7  .τ ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝιΟΝ τοσο 940 Με ΜΑ
ή τ 3:ΐ ;ἑ ` · · | [050 937 _55 924
Ο ΜΑΜ ΤΟΟ( > Το μοντελο Νεας Ζηλαν8ιας Μο 979 .57,5 ΜΝ
Η ΣγΜιιιιιΡοΜΜικΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - χιο τις “ΜΡ και 8' Νομικοί 1222 .ο 
Τ. ΟΣ Το
ΜΕ ΣΚ0|ΤΟ ΝΑ ΚΑΑγΦθΕ| Το «ΕΕΚΑΣΜΕΝ0» Τ ΕΚΑΤ. Ε . ογ“ρΜσμω Που α '20ο Νέα" Με,
1 00 ΤΕΒ .6 5 1.03
Ε Τ κε: .07
ἐ 8 Δ] ΔΕΝ ΝΝΠΡΤΤ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΝ|Α ΔΗΛΩΣΗ. ΚΑΝΤΕ
 ἐδΜΠ ΗΜΕΡΕΣ Πωσ" ΚΑ| ω ΜΜΕ' Η ΜΜΜ /ΣΤ0 ΤΡΑΝΕΖ| ΚΑ| Η ΑΝΜ|0ΤΡΤ|Α θΕΣΕΩΝ ΕΡΤΑΣ|ΑΣ ΜΕ ΜΕΝΤΣΝ ΑΣΦΑΑ|ΣΤ|ΚΩΝ Ε|ΣΦ0ΡΩΝ
Α|Τ|ΣΤΕΤΤ|Τ Κ0Ρ0ΤΑ|Α Τ ΞΑΝΑΦΕΡΝ0ΤΝ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α ΣΤΑ ΕΝ0|Κ|Α ΝΕ ΝΕΕΣ ΚΛ|ΝΑΚΕΣ
ΣΕιΤ|ΔΤι
_=_ -Π “Μ _ Α ΠΣ  ΧΡΟΝΗ
  4 >=εΛ-π
κ ' η ι '7 ι ι ι , 7
ὅ · ' 99,. Τ ι 13
ψ στ. ~ α “ .Τ - μ ι ΕΛΕγ0ΕΡιιιιΒικγ
τ ΣΤΑΜΑΤ|·|. ΑΝ... |ΤΑΤ|ΡΤΤΣΕ|
ΤΑ 50.000 Ε ΤΗΣ ΕΤΤΥ|ΤΣΤ|Σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα