Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο κόκκινο τα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜαετΠΡοτιια8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.900
Νέα Δημοκρατία
Υπαναχώρηση στην αύξηση
της φορολόγησης ενοίκίων
Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
επιβολης νέων μέτρων
σημερα στη Ν
«Απολαύστε το,
είναι ευρωπαϊκό»
«Απολαύστε το, είναι ευρωπαίκό» θα αναφέρει η
νέα κομπανία για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προίόντων που δρομολογεί η Κομισιόν, με
στόχο να βοηθησει τους επαγγελματίες του γεωργίκού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές η να
ίσχυροποίησουν την παρουσία τους σ' αυτές,
καθώς και να αυξησει την ευαισθητοποίηση των
Ευρωπαίων καταναλωτών. >6
£Ε05: |·| αναπτυξη θα αργησει
Πρίν από το 2017 δεν βλέπουν αναπτυξη σχεδον 7
στους 10 ΕΕΟε, αν καί συμφωνα με την τρίμηνίαία
έρευνα της Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρησεων (ΕΔΣΕ) σε συνεργασία με την |€ΛΡ θί·ουρ
-στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΔΣΕ||£ΔΡ-£ΕΟ 6οηεί·α| |ηαοχ)ανακαμπτουν οί προσδοκίες τους γία τερματισμό
της πολίτικης αβεβαιότητας, με τη δέσμευση της
κυβέρνησης να εφαρμόσει το συμφωνηθέν με τους
πίστωτές πρόγραμμα προσαρμογής καί μεταρρυθμίσεων. >10
|'|ίνουν μπίρα μασ 5ΔΒ Νί||οί·
καί Δηηου5οί·-Βίί5ςη |ηΒεν
Τίς δυναμείς τους ενώνουν οί δύο μεγαλύτερες
Ζυθοποιίες στον κόσμο, δημιουργώντας έναν
«Κολοσσό» που θα ελέγχει το ένα τρίτο της παγκοσμίας παραγωγης μπίρας, αφότου η 5ΔΒ Νί||εί·
αποδέχθηκε τη βελτιωμένη προσφορα, ανω των
100 δίσ. δολαρίων, που κατέθεσε η Ληηουεεί·Βυεςη |ηΒεν. Από τη συμφωνία θα προκύψει ένας
πολυεθνικός «κολοσσός» αξίας 275 δισ. δολαρίων
καί με ετησιες πωλησεις 73,3 δίσ. δολαρίων. >22
ΛθΥ|(Δ ΚΑΤΣΕΔ|·|
θ| ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΕΝ ΒΔ ΧΡΕ|ΔΣΤθΥΝ
2 5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
Ν||(0Σ ΚΑΡΔΝθΥΖ|·|Σ
Η ΥΠΕΡΦ0Ρ0Λ0|ἩΣ|·|
ΣκοτΩΝίΞί
ΤΗΝ θ||(0ΝθΝ|Δ
[σίττύμηνο] Στα 21,71 5 δισ. ευ ρώ μειώθηκαν τα έσοδα και στα 22,314 δισ. οι δαπανες
Στο κόκκινο τα Ταμεία
Φόβοι ότι τα ελλείμματα φέτος θα φτάσουν το 1,1 δισ. ευ ρώ
Την ώρα Που το υΠου ργείο Εργασίας ετοιμάζεται να
δώσει αύριο στη δημοσιότητα το Πόρισμα της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ αποτυπώνουν διευ ρυνόμενπ «τρύπα» στον προϋπολογισμό των οργανισμών κοινωνικής ασφαλιοης. Στα 600 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο οκταμηνο το έλλειμμα στα οικονομικα των Ταμείων, ενώ το δυσέιρεστο είναι ότι τον
Αύγουστο το ανοιγμα έγινε μεγαλύτερο. Τον Ιούλιο,
Πρώτο μήνα εφαρμογής των ςαρίτ211 ςοηττο18, είχε Περιοριστεί στα 481 εκατ. ευρώ (αΠό 1,028 δισ. τον Ιούνιο), κυρίως διότι χιλιαδες ασφαλισμένοι έσΠευσαν
να Πληρώσουν εισφορές φο βού μενοι το κού ρέμα των
καταθέσεων. Ετσι, μόνο μέσα στον Αύγουστο δημιου ργήθηκε «τρύΠα» της τάξης των 120 εκατ. ευρώ,
κατι Που αν συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους θα
φέρει το έλλειμμα στα εΠίΠεδα του 1-1,1 δισ. Τη σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών εΠιδόσεων αποκαλύΠτει και η σύγκριση των στοιχείων: Πέρυσι στο
8μηνο υπηρχε Πλεόνασμα 197 εκατ. το οΠοίο μετατρέιΠηκε σε έλλειμμα 600 εκατ. Τα έσοδα το οκτάμηνο για το σύνολο των οργανισμών ανήλθαν στα
21,71 5 δισ. ευρώ από 24,165 δισ. Πέρυσι. Οι δαΠόνες
ανήλθαν στα 22,314 δισ. ευρώ από 23,969 δισ. >3
Δημόσιο: σοτέ· και μεταμνημονίακύ φέσία στην αγορα
ι 2 ααα
Ληξιπρόθεσμα χρέη (σε εκατ. ευρώ)
6 ααα
4.808
3,763 3.866
ΔεκἩ Δεκ.'ίΖ Δεκ.'13 Δεκ.`ί4 |αν.'15 Φεβ.'15 Μαριε Απρ/15 πολύ |ούν.'15 ωστε Λύγ.'15
Συνεχίζει το Δημόσιο να βαζει... φέσια στην αγορα, ακόμη και μετα την υπογραφη του μνημονίου. Τουλαχιστον ο
ρυθμός αύξησης των ληξίπρόθεσμων οφειλών προς την αγορα περιορίστηκε τον Αύγουστο, μηνα κατα τον οποίο
οί υποχρεώσεις αυξήθηκαν συνολικα κατα ί 50 εκατ. ευρώ, φτανοντας στα 5,105 δίσ. ευρώ. Το ποσό φτανει στα
5,914 δίσ. ευρώ αν προστεθούν και τα 809 εκατ. ευρώ που είναι οί φόροι που δεν έχουν επίστραφεί. >5
[εγκύκλιος] Πώς αλλαξε εΠί τα χείρω το Πλαίσιο ρύθμισης των εκΠρόθεσμων οφειλών
Μικροοφειλέτες στη μνημονιακη στενωΠό
Με εΠιτόκιο 5,05% έως 100 δόσεις για τα χρέη ανω των 5.000 ευρώ
[ληξιαρσθεσμα1
Χαλαρώνουν
οι Ποινικές
κυ ρώσεις
Την αΠοΠοινικοΠοίηση της μη καταβολής ληξιΠρόθεσμων οφειλών Προς το Δημόσιο ανω των 50.000
και μέχρι 100.000 ευρώ ΠροβλέΠει διαταξη Που Προστέθηκε στο Πολυνομοσχέδιο με τα ΠροαΠαιτούμενα μέτρα, το οΠοίο κατατέθηκε στη Βουλή. ΕΠιΠλέον, η Προστεθείσα διαταξη Προ βλέΠει ότι για μη
καταβολή ληξιΠρόθεσμων χρεών Προς το Δημόσιο
ανω των 150.000 και μέχρι 200.000 ευρώ η Ποινή φυλάκισης μειώνεται αΠό τουλαχιστον 3 έτη σε τουλέιχιστον 1 έτος. >4
[Ευρωπαίκη Επίτροπη]
16 δισ. ευ ρώ
για έρευνα και
καινοτομία
Φοβίζεί ο κινέζικα «δράκος»
Το Ποσό των 16 δισ. ευρώ θα
διαθέσει η Ε.Ε. στη διαρκεια της
διετίας 201 6-201 7 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, μέσω του ευ ρωΠαικού
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Η Ευ ρωΠαική ΕΠιτροΠή ανέκρινε
χθες ένα Πρόγραμμα εργασίας
για μιν Παραηέινω Περίοδο στους
εν λόγω τομείς, το οΠοίο Προσφέρει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. >6
Τίς ανησυχίες γία την «υγεία» του κίνεακού δρόκου αναξωπύρωσαν τα
στοιχεία του κίνεΖίκού υπουργείου Εμπορίου, που έδειξαν ότι τον Σεπτέμβριο τόσο οί εξαγωγές όσο και οί εισαγωγές ί-20,4%) της δεύτερης
μεγαλύτερης οικονομίας του πλανητη βρέθηκαν σε τροχια πτώσης. >21

Τελευταία νέα από την εφημερίδα