Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ1Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ= Νεφώσεις μέ σποραδικές
βροχές.Ἀνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ στό
Αίγαίο. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικα. Στήν Ἀθήνα ὁ ύδραργυρος
θα αγγίξει τούς 26β.
Τετάρτη 14 Όκτωβρίου 2015
Ναζαρίου καί Γερβασίου, μαρτύρων.
κοσμα τού ποιητού. '|γνατίου αρχιεπισκόπου Μηθύμνης.
Σελήνη 2 ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.32· - Δύσις 6.50:
Αριθμ. φύλ. 402801 Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εείίειιεννε@οιεπει.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
"Ετος 122ον
Τ ό δημοψήφισμα
που δέν έγινε
Πέρυσι, τέτοια ἐποχή, ή Βουλή ανανέωσε τήν
έμπιστοσύνη της πρός τήν Κυβέρνηση Σαμαρα κατά
πιν σχετικής διαδικασίας τήν ὁποία εἶχε δρομολογήσει ὁ ίδιος ὁ Πρωθυπουργός. Στήν ψηφοφορία πού
διενεργήθηκε στήν Βουλή τα μεσανυκτα τής 10ης
πρός 11η °Οκτωβρίου' 2014, ή Κυβέρνησις Σαμαρα
ἔλαβε ψήφο έμπιστοσύνης από 155 βουλευτές. .
"Ομως παρα τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας, ὁ
αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως κ. Τσίπρας απειλούσε ότι θα έρριχνε τήν έκλεγμένη για
τέσσερα χρόνια Κυβέρνηση κατα τήν έπικείμενη
προεδρική έκλογή, έπικαλούμενος ότι εἶχε χασει τήν
λαϊκή Μεισψηφία. Μιλοῦσε μαλιστα για «δυσαρμονία» τής Βουλής μέ τό λαϊκό αίσθημα.
Τάτε λοιπόν, ή ς( Εστία» πρότεινε ώς ίδανική λύση
για να αποφευχθούν οἱ πρόωρες έκλογές, τήν διενέργεια δημοψηφίσματος. ῦΙδού τί έγραφε:
- 'Η Βουλή απειλείται να διαλυθεί από μία κοι
νοβουλευτική μειοψηφία 121 βουλευτών, πού πιθα- .
νολογεῖται ὅτι θα καταψηφίσει όποιαδήποτε ύποψηφιότητα προταθεί για τό αξίωμα τοῦ Προέδρου
τῆςΔηιι0κρατίαε '
-°Ομως ή Κυβέρνησις Σαμαρα στηρίζεται από
τήν απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Κατά
τήν ψηφοφορία για τήν παροχή ψήφου έμπιστοσύ
νης, ή Κυβέρνησις όπερψηφίσθηκε όχι από 151,
αλλά από 155 βουλευτές.
- Παράλληλα. οἱ σΦυ7ιιοιιετρήσ8κ τῆς κοινής
γνώμης δείχνουν ὅτι ή πλειονότης των πολιτών δέν
έπιθυμεῖ τήν διάλυση τής Βουλής καί τήν διενέργεια έκλογων. Προτιμά να έκλεγεῖ Πρόεδρος
εύρείας αποδοχής.
Καί ή <ξΕστία» κατέληγε:
«ΣΗ Κυβέρνησις έχει τόν τρόπο να αξιοποιήσει
τήν σου”, πλειοψηφία τής Βουλής καί τήν στα
' ση των πολιτών στήν διενέργεια προτέρων έκλογῶκ
ώστε να παρακάμψει τήν κοινοβουλευτική μειοψηφία
πού απειλείνά διαλύσει τήνΒουλή: Μέ τήνπροκήρυἔτι δηιι0νιιΦἰσματοε γιά τό ἴδιο τό θέμα τῆς Μορίς
τοῦ Προέδρου τής Δημοκρατίαφ›.
Δηλαδή προετείνετο τό ως:
ο Να προκη ρυχθεί δημοψήφισμα καί να κληθούν οἱ
πολίτες να απαντήσουν αν προκρίνουν τήν συναινετική έκλογή Προέδρου τής Δημοκρατίας ή αν προτιμούν τήν προσφυγή στίς καλπες. Σημειωτέον ότι τότε
οἱ δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι περίπου τό 60% των
έρωτωμένων ήθελε τήν πρώτη λύση.
ο Τό αποτέλεσμα τού δημοψηφίσματος δέν θα ήταν
δεσμευτικό, αφού τήν απόφαση για τήν έκλογή ή μή
Προέδρου τής Δημοκρατίας θα έλαμβαναν τα μέλη
τής Βουλής."Ομως ή λαϊκή έτυμηγορία κατά θα
έπηρέαζε τούς βουλευτές. Καί δή έκείνους πού ταλαντεύονταν για τήν απόφασή τους.
Άν λοιπόν ὁ κ Σαμαράς εἶχε τολμήσει να προκη- μ
ρύξει δημοψήφισμα, όπως τόν προέτρεπε ή «Έστω»,
ίσως να ήταν ακόμη Πρωθυπουργός. Καί ή χώρα να
εἶχε αποφύγει τήν δεινή περιπέτεια στήν ὁποία
εἰσήλθε τό τελευταίο-δεκαμηνοἐΑλλα, ως γνωστόν, ή
°Ιστορία δέν γραφεται μέ «αν»...
χ Είκόνα διαλύσεως
στήν Νέα Δημοκρατία
ῦΕντασεις καί διαξιφισμοί ανευ προηγουμένου
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σαράντα χρόνια
ή Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα
αξιόπιστο κόμμα έξουσίας, εἴτε
βρίσκεται στήν διακυβέρνηση τής
χώρας εἴτε έκπληρώνει τήν θεσμική αποστολή τής αξιωματικής αντι
,πολιτεύσεωςἔΩς κυρίαρχη καί μό
νιμη στό κομματικό σύστημα τής
Έλλαδας, ή Νέα Δημοκρατία, καλύπτοντας τόν πολιτικό χώρο τής
Κεντροδεξιας, ύπηρετεί τίς έθνικές
αξίες, τήν οίκονομική θεώρηση τής
ανοιχτής αγορας καί τήν πορεία
εύρωπαϊκής συγκλίσεως τής"Ελλαδος. Ἀπό τήν ἐποχή Καραμανλή,
Ράλλη, Ἀβέρωφ, μέχρι τήν περίοδο
Μητσοτακη, "Εβερτ, Καραμανλή
τοῦ νεωτέρου καί Σαμαρα, κατόρθωσε μέσα από τίς συμπληγαδες
τοῦ χρόνου καί τής συγκυρίας, ακόμη καί στίς συνθήκες χρεωκοπίας
καί Μνημονίων μετα τό 2009, να
διατηρήσει τήν έπαρκεια της αλλα
καί τήν δυναμική διεισδύσεως στό
έκλογικό σώμα. Δέν θα πρέπει να
θεωρηθεί ως τυχαίο γεγονός ότι,
ένῶ ὁ έτερος πόλος τού διπολισμοῦ,
τό ΠΑΣΟΚ, τήν μακρα περίοδο τής
έπονομαζομένης Μεταπολιτεύσεως κατέρρευσε, ή Νέα Δημοκρατία
στίς τελευταίες έκλογές τής 20ής
Σεπτεμβρίου, αν καί σέ φαση μεταβασεως ως πρός τήν δομή καί τήν
προεδρία της, ἑπέτυχε ποσοστα τής
ταξεως τοῦ 28%.
Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί
στήν Νέα Δημοκρατία ή αντίληψις
τής συγκρότησης από πολλα έθνικα
κόμματα τοῦ πρώτου εύρωπαϊκού
ἑλληνικοῦ κόμματος. Ἡ προσέγγισις αὐτή συσχετίζεται μέ τήν παραδοχή ότι όσο ή ένοποίησις προχωρεί στήν Εύρώπη, τόσο σέ πολιτικό
έπίπεδο οἱ πτέρυγες τού Εύρωκοινοβουλίου θα πρέπει να έπικρατοῦν
ως πρός τό κύρος καί τήν έμβέλεια
των κομματων στα έθνικα Κοινοβούλια. Τα όσα διαδραματίσθηκαν
χθές μέ πρωταγωνιστή τόν «ύπη ρεσιακό» πρόεδρο αλλα καί ύποψήφιο στήν έπέρχόμενη έσωκομματι
κή διαδικασία κορυφής, προβαλλόμενο μαλιστα ως «έγγυητή τής ἑνότητος», κ. Μείμαράκη, θα πρέπει να
προβληματίσουν σοβαρα. Οἱ αγοραίες έκφρασεις, ή έκτός έλεγχου
έντασις, ή πέραν των ὁρίων τής σοβαρότητος, στήν συνεδρίαση τής
Κεντρικής ῦΕφορευτικής Έπιτροπή ς, αντιπαραθέσις για διαδικαστικά ζητήματα δείχνουν τό βαθος
τής κρίσεως στήν Νέα Δημοκρατία.
Τήν ίδια στιγμή πού ή Κεντροκαι στήν Πορτογαλία διατη ρήθηκε στήν ἑξουσία, παρα τίς μνημονιακές πολιτικές πού ήναγκασθη να
έφαρμόσει, ή στήν 'Ισπανία, πού:
κυριαρχεί στίς δημοσκοπήσεις, ή
στό °Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οί
συντηρητικοί Τόρρις ἑπιχειρούν
διεύρυνση πρός τό Κέντρο, ή
Έλληνική Κέντροδεξια όμοιαζει
έωλη καί χωρίς πυξίδα, Ό κίνδυνος
για τήν Νέα Δημοκρατία εἶναι ή
χρεωκοπία της έκ των έσω καί όχι
ή αποστρατευσίς της από τόν λαό.
ῦΕνστασεις Ἀθηνῶν
σέ ῦΕρντογαν-Μέρκελ
Ἀνυποχώρητη στασις για τό Αίγαίο
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ήταν ή αύστηρή απαντησις τοῦ ὁπουργείου Έξωτε ρικών στίς γερμανικές προτασεις
για κοινές περιπολίες Έλλαδος καί
Τουρκίας στα θαλασσια σύνορα τού
Αἱγαίου. Ἀπὸ τίς στήλες τής
τι Εστίας» μαλιστα έχουν έπιση μανθεί τίς τελευταίες ή μέρες οἱ κίνδυνοι για τήν έθνική μας κυριαρχία,
πού θα συνεπαγόταν ή έφαρμογή
ἑνὸς τέτοιου σχεδίου καί έχει απευθυνθεί έκκλησις για έθνική κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί αὐτή ή ύποβόσκουσα απειλή.
Εἶναι δέ σημαντικό ότι ή ἑλληνική αντίδρασις έξεδηλώθει πολύ
πρίν ή καταστασις έξελιχθεί δραματικα είς βαρος μας. Καί όλοι γνωρίζουμε ότι ὁρόσημο για τίς δυσμε
νείς έξελίξεις είναι ή προσεχής
Κυριακή: Ἡ ή μέρα κατα την ὁποία
ή καγκελλαριος Μέρκελ θα συναντηθεί μέ τόν Πρόεδρο °Ερντογαν
στήνἈγκυρα. Καθώς στήν κορυφή
τής προγραμματισμένης ατζέντας
των συζητήσεων εύρίσκεται ή συνεργασία για τήν διαχείριση τοῦ
προσφυγικοῦ/μεταναστευτικού, θα
μπορούσε ή καταληξις να είναι μια
προτροπή ή ακόμη καί σύστασις
πρός τήν Έλλαδα να συνεργασθεί
μέ τήν Τουρκία, φθανοντας ίσως
καί σέ «λεπτομέρειες» όπως οίκοινές περιπολίες. Τότε θα ήταν πολύ
αργα για να αντιδρασουμε.
Ἡ Έλλας δέν αρνείται τήν συνεργασία. Πρέπει όμως να εύρίσκεται σέ διαρκή έγρήγορση ώστε να
προβλέπει καί να αποτρέπει τήν
τουρκική πονηρία, ή ὁποία δέν θέλει καί πολύ για να κλιμακωθεί σέ
πραγματική απειλή.
Έν προκειμένω, όπως όρθώς
ἑπιση μαίνει τό ύπουργείο 'Εξωτερικών, βασις συνεργασίας ύπαρχει.
Εἶναι δύο θεσμικά κείμενα, τό
έλληνο-τουρκικό Πρωτόκολλο
Έπανεισδοχής καί ή Συμφωνία
Έπανεισδοχή ΕΕ-Τουρκίας. =Η τήρησις των συμφωνιών αὐτῶν, σέ
συνδυασμό μέ τούς κανόνες τής διεθνούς νομιμότητος, εἶναι τα σημεία
στα ὁποῖα ή Ἀθήνα πρέπει να παραμείνει ανυποχώρητη. Δέν έπιτρέπονται «έκπτώσεις» εἰς βαρος τής
έθνικής κυριαρχίας.
(Λεπτομέρειες σελ. 4).
Σήμερα
Αλλάζει
τό συνταξιοδοτικό
Αύξανεται τό όριο τής
συνταξιοδοτήσεως των
δημοσίων ύπαλλήλων`.
Ι Αλλαγές καί για τούς
ένστόλους. ΣΕΛ. 2
'Ενοχή
Παπαντωνίου
Τήν ένοχή του Γ. Παπαντωνίου καί της συζύγου
του προτείνει ό εἰοαγγελεύς για τήν ύπόθεση
τού πόθεν έσχες. ΣΕΛ. 3
Τό πόρισμα
για τό Βοοίης
Ρωσικός πύραυλος κατέρριψε τό αεροσκαφος,
των Μαλαισιανῶν Αερογραμμών κατά τό όλλανδικό πόρισμα. ΣΕΛ. 5
11 11
9 ίί11138ίΕ11137
Τα στα
Ἐνα ταπεινό κουτί σπίρτα...
Κάτι τα νέα, ἑπαπειλούμενα, μέτρα, κάτι ή κατάντια τής φιλελευθέρου παρατάξεως, μέ τήν πληθώρα
ύποψηφίων ήγετῶν καί τα τηλεοπτικά «ντημπαίητ», μέ φούντωσαν,
καί χθές τό πρωί, στήν συντροφιά
μέ τούς φίλους, είπα να παραπονδήσω καί να καπνίσω... πρό μεσημβρίας!“Εβγαλα από τό πακέτο ένα
τσιγάρο καί, αύθορμήτως, ζήτησα
«ένα σπίρτο».
Μέ κοίταξαν όλοι περίεργα.
«Σπίρτο; Πού τό θυμήθηκες;» άπόρησαν. Αλήθεια, πως μού ήλθε Με
νού τό σπίρτο; Ποιός, αλήθεια, κατέχει σήμερα κουτί μέ σπίρτα; Ποιός
έχει στό ἑσωτερικό θυλάκιο τού σακάκιού του πυρεῖα; Ούτε κάν τα καλά
έστιατόρια δέν χορηγούν πλέον
στούς πελάτες τους (πλήν έλαχίοτων
έξαιρέσεων) ένα κουτί σπίρτα μέ τήν
«φίρμα» τους. «Φωτιω› είναι ό άνα
πτήρας. Δέν ύπάρχσυν σπίρτα πλέ- 
ον, παρά μόνο ξεχασμένα σέ κάποια
ράφια τής κουζίνας. Ακόμη καί τό
«Πετρογκάζ» αναβει μέ «τσακμόαι»,
πού παράγει ανεπαίσθητο καί ακίνδυνο σπινθήρα.
«Πυρεῖα 'Ελληνικού Μονοπωλίου» έγραφε τό κουτάκι, κατασκευασμένο από λεπτές φέτες ξύλου καί
χαρτόνι, πού, συχνα, όταν τό άναβες, μια φλογίτσα πεταγόταν καί
άνοιγε τρύπες όπου σέ πετύχαινε,
στό πανταλόνι, τό σακάκι, τό γιλέκο, τό αποκάμισσ.
'Ηταν μαγικά έκείνα τα κουτάκια,
μέ παραστάσεις κυρίως από τήν
αρχαία 'Ελλάδα Μέ τόν Κολοσσό τής
Ρόδου, μέ καποιο σύμπλεγμα από
αγγείο ή καποιον άθλσ τού Ἡρακλέους. πως χρωματα, κακοτυπωμένες οί εἰκόνες, αλλά Μέροχα έτοιμα
ανά πάσα στιγμή για τίς πιό απίθανες χρησιμότητες. Κλουβί για έναν
αῖχμαλωτισμένο τζίτζικα, μια πρασινη κάμπια ή για μια ψωμωμένη
χρυσόμυγα. Βασικό ύλικό για τα κοριτσίστικα παιγνίδια. Πότε συρτάρι,
πότε ντουλάπα, πότε κομοδίνο, σε
μη καί χρημστοκιβωτιο στό δωμάτιο
τής κούκλας στα φτωχικό σπίτια.
Άλλα καί οἱ μεγάλοι χρησιμοποιούσαν τα σπίρτα για πολλές,
πλήν τού αναμματος τού τσιγάρου,
τωριπτώσεις. Γεωμετρικά παιγνίδια,
γρίΦ0ν5, ἀκόμη καί σόκιν ἱστοριούλες
σκάρωναν μέ Τα ξυλάκια πού είχαν
μπαρούτη για κεφαλάκι. Σέ κάθε «σίκ»
σπίτι, ύπή ρχε στήν «σερβάντ»
ακουμπισμένο ένα πακέτο τσιγάρα
καί επάνω του ένα κουτάκι σπίρτα.
'Ηταν «για τούς έιτισκέπτες», αφού
τότε τό κάπνισμα δέν είχε ακόμη δαιμονοποιηθεῖ. πε να σκεφθείτε, τα
πλέον «ίπ» σιγαρέτα τής εποχής έφεραν τήν ὁνομασία «Σαντέ», πού θα
πεί στα γαλλικά «'Υγεία»! Λέγεται,
μαλιστα, ότι ή κυρία πού ποζαριζε
στό χρυσοκόκκινο κουτί ήταν ή καλλιτέχνις Ζωζώ Νταλμας!
Δυό κουτιά σπίρτα, τα ὁποῖα
έρεε ρυθμικά καί ακουγόταν ὁ χαρακτηριοτικός ήχος, χρησιμοποίησε ό
Ρίνγκο Σταρ ως «κρουστά» στό τραγούδι «Ψοταε οί Εργο» τού Βιτάάγ
Ηο|1γ, πού διασκεύασαν, ερμήνευσαν ·
καί ήχογράφησαν τό 1964 οἱ πρωτοπόροι «Βασικα»!
'Οσο ταπεινά, λοιπόν, κι αν Με
γονται τα «Πυρεῖα'Βληνικού Μονοπωλίου», είναι έκεῖνα πού εἰσέφεραν
στήν οἱκονσμία μας, μαζί μέ τό αλάτι,
τό πετρέλαιο καί τίς τράπουλα, έσοδα για τήν αποπληρωμή τού δανείου πού είχε λάβει ή χώρα μας τό
1897 από τούς συμμάχους καί τό τα
φλησε τό 1967! Δυστυχως, τό ΔΝΤ
δέν δέχεται Μάτι
1ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Μνη μέν ιο
τέταρτο
_ Γραφει ὁ ΓΣ Κ. Στεφανάκης*
1. ΔιΑκοΜΜΑτικΩΣ (καί παλι) τό δημόσιο χρέος
έπισημαίνεται ως κεντρικό μας πρόβλημα. Βαρύτατο είναι τό λαθος. Τό χρέος δέν είναι τό
πρόβλημα. Είναι τό σύ μτπωμα τού προβλήματος.
Πρόβλημα είναι: ή χρόνια έλλειμματική λειτουργία τού κράτους (111).
11. 'Η Εύρωζὡνη είναι ένωση ανεξαρτήτωνκρατῶν. Φιλοδοξεῖ να επιβληθεί διεθνως δια
προϊόντων παραγωγής της, «πιεσε 1η σπόρο».
'Εργαλείο (αναντικατάστατο) των έπιδιὡξεων
είναι ὁ έλεύθερος ανταγωνισμός.Ἀρα, ούτονοήτως, απαγορεύονται κρατικές ένισχύσεις
μεταξύ των μετεχόντων κρατών. Νοθεύεται
δι' αὐτῶν ὁ ανταγωνισμός, είς βαρος των μή
ένισχυομένων. Δ
111. Ἡ Ἑλλάς πέρασε στήν Εύρωζὡνη δι' απατης. Καί, παντως, ούδέποτε καταφερε να έγκληματισθεῖ έκεῖ. 'Η βαρύτατα έλλειμματική οίκονομία μας αποτέλεσε ανέκαθεν συστηματική παραβαση των εύρωπαϊκῶν μας δεσμεύσεων. 'Επί
πλέον ανέδειξε καί χρέος ι)περβολικό. Οἱ αγορές
έπαυσαν να τό χρη ματοδοτούν. Βρεθήκαμε χωρίς εύρὡ. Είμεθα ήδη καί χωρίς παραγωγική βαση. Ούδέν, ούσιαστικα, εδώ παράγεται. Δέν συνεχόμεθα, αρα, πρός τήν εύρωπαϊκή παραγωγή.
Δέν κατασκευαζου με ούτε έξαρτή ματα. Ούσιαστικα έχουμε αποσχισθεῖ τής εύρωζὡνης."Εχουμε αύτοαποβληθεῖ (ί).
ιν. 'Εκ λόγων εύρύτερης σκοπιμότητας οἱ
εταίροι μας στήριξαν δια των μνη μονίων. Τρία
Συνέχεια στήν σελ. 8
ούσαμε καί τόσο, αλλά
Μ σύμφωνα μέ δημοσίευμα
αρχικά μπήκαν δεξιά διότι
Μ οί περισσότεροι άνθρωποι
ΠΕΡΙΕΡΓΑ εί ναι δεξιόχειρες. Λογικό.
'Οταν δέ ήλθε ή ώρα νά
μπούν καί σέ γυναικεία
ο Οί χοιρστρόφοι των ρούχα. μόνον οί άριστο
ΗΠΑ άντιδρούν στήν
απόφαση τού Προέδρου
)Ομπάμα να αφαιρεθεί τό
χοιρινό κρέας από τό συσσίτιο 122 σωφρονιστικῶν
καταστημάτων των ΗΠΑ.
Ἡ άιτόφασις οτήριζετάι σέ
ἔρευνα μεταξύ των κρατουμένων, συμφώνως
πρός τήν όποια πολύ μικρό ποσοστό ἐπιθυμεί νά
τρωγει χοιρινό. (Ο ἐκπρόσωπος των φυλακών
“Εντμοντ Ρόςς μάλιστα δήλωσε ότι ή Κυβέρνησις
«πληρώνει ακριβά» τήν
αγορά χοιρινού το ὁποίσ
ἐλάχιστοι τρώνε. 7 Ό
ἐκπρόσωπος των χοιροτρόφων Νταίηβ Γουῶρνερ
όμως αμφισβητεί τήν φευ
'να, διερωτωμενσς: «Ποιός
μπορεί νά έχει δηλώσει ότι
δέν θέλει μπαίηκον μέ τό
πρωινό του;»
· Αύτό είναι πηγάδι!
Μιλάμε γιά ένα από τά
πιό βαθειά πηγάδια τού
κόσμου, τό ΟίιαΠό Βεοι°ί.
Τό όνομά του σημαίνει τό
πηγάδι μέ Τα σκαλοπάτια
καί δικαιως, αφού γιά νά
φθάσει κανείς στα 30 μέτρα βάθος πού έχει πρέπει
νά κατέβει 3.500 σκαλοπάτια! “Εχει 13 όρόφσυς
καί χρονολογείται στόν
1 Οο αἰώνα.
·ίΕλύθη καί τό μυστήριο
γιατί τά ανδρικά πουκάμισα έχουν τά κουμπιά δεξιά, ἐνῶ τά γυναικεία άριστερά! Βέβαια δέν αγωνι
κράτισσες εῦ(αν τήν εύχέρεια νά στολίζουν τά
ένδύματά τους μέ αὐτά.
”Ομως δέν τά κούμπωναν
μόνες τους, αλλά οί απηρέτριες, καί έτσι μπήκαν
ανάποδα γιά νά τις διευκολύνουν. Καί αύτό λογικό. 'Ησυχάσαμε!
ο Οίνος εύφραίνει καρδιίαν! Καί τήν κάνει καλά!
Στήν περίπτωση τῶν
διαβητικῶν. Συγκεκριμένως διεθνής έρευνα εφφέ
ρει ότι ένα ποτηράκι κρασί μέ τό βραδυνό φαγητό
βοηθάει ανθρώπους μέ
διαβήτη τύπου 2 νά βελτιώσουν τήν καρδιαγγειακή ύγεία τους καί νά
αύξήσουν τήν «καλή» χοληστερόλη τους. Επομένως στήν ύγειά τους!
· Γεννηθήκατε καλοκαίρι;
Πρέπει νά είστε ψηλοί καί
ύγιείς! “Ετσι τουλάχιστον
μας λένε Βρεταννοί ἐπιστήμσνες. Ύποστηρίζουν
ότι οί άνθρωποι πού γεννιούνται τούς θερινούς
μήνες έχουν κατά μέσον
όρο ἐλαφρῶς μεγαλύτερο
ύψος καί εἴ ναι πιό ύγιείς σέ
σχέση μέ όσους γεννιούνται τόν χειμώνα!
Αίτια πιθανόν είναι ή ποσότης βιταμίνης Ο πού
λαμβάνει τό έμβρυο, άναλόγως τής περιόδου κυήσεως αφού τήν άνοιξη καί
τό καλοκαιρι ή μητέρα
απορροφά περισσότερη
ήλιακή ακτινοβολία.
Διαβάστε τά άρθρα
«Πρός διαρθρωτική κατάρρευση»
Ἀθαν. Χ Παπανδρόπουλου (σελ. Ζ)
«Λίγη=Μεσοποταμία»
Χριστόφορος Χ. Ματιατος (σελ. 3)