Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Χαμός στη ΝΔRecognized text:
Στο ίχνη
του ρεμπέτικου
στη θεσσολονίκη
σει ΣΑ'
Ἡν`ι η·||σ'οτοσ :τ
ῖΞΐΑΡῖΗ Μ οκτΩΒΡιον 2Οί5 ί ΕΥΡΩ
< έΑννεηισΦόΜο
έγινα σε σοι Νέο
Μο. στη ὁιορκειο τη5 συνεδρίοσηε τησ
εκλογικίι5 ειτιτροηιί5. 0 Μέλιο ΜΜΜ   η
κυριολεκτικά εισέβολεσυισυνεδρίοση εεοηολυ- . ' ~ .·
,. οντο5Βοριέ5υβρειεωσνυονμελὡνυι5ωΜω Κ ν 
0Πέωρετοναηρόσωηότουκοιχοροκηίρισεγε-  ξ ο με
λοιότητεε οσο γίνοντοι. ενώ οηἑκλεισε
κοι το εν6αόμσιο νο συμμετάσχει
σε νημηέπ. Γιο τιι συμπεριφορά
του ο κ  δέχτηκε
σε ειιικρίσειε όλων των
ΜΜΜ συνωστισ
φίωντου.
Πουλί·
νηονι>ττιο οικοκοκικηκ
Ποιοι μενουν εκτο8 τησ ρυθμισηε γιο τισ ιοο δοσειε Μ.
ΚΑΒΑΛΑ
Συντσξιοίικο5
είχε μετστρέψει
το σηίτι του 
σε··· μ0"σε'° Η ογωνίσ των νοικοκυριών ρ
3:Ξμῦἑἔἔιῦἔὲ;Ξ:ΞὅΞ2ἘΞΞ:ἐἑἰΞΓέΞ;ῖίῦ' Μ τ" ΜΜΜ"
των σρχσιων, ρωμσι'κων βυζσντινων κσι 9|Ϊ'μξςΥΨ "ΠΡέΜ'0 θέρμανση φυσ'Κύ μέσα
οθωμσυικωυχρ0νων Με ἔυλ=ἑοιῖηελετ
Υηοοοκιί
ηρωτοετὡν
με... κυνηγι
Μυστηρίου
κσι εκηλιίεειε!
Δίνουν ροντεβου
ί9 φοιτητικέ5
ομοὁε5
Ερευνο γιο δυο
συμβόσει5 στην
κσθοριοτητσ
Εηιστολη
Ανθιμου γιο
την υηοθεση
 του βισσμου
5 7χοονου
ζ Ο στην