Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
··Δ_'
ο ποπ οι:  ` 
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
υ. 'ΥΜ '?'Β - "ΩΣ δΊ· - ΠΠ" Ί 'Η ' - ῖ¦Τ|"" 'Ο °Π°'Ρ'0Υ 2°ΊΒ
 Ιπ_ααμΜ·Ή ΛΗ αγ Ρ(οΕΔΡ
ΜΜΜ `
Παλιο αμαρτία
Παλιό αμαρτία με τραγικές
συνέπειες για τπν ελλπνική οι·
ΚΑΝ' |Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ
κονομία είναι το θέμα τπς τρο
ΥΠΕΞ <<0αΤε υποψία» γ|α
 ελληνοποορκικές περιπολίες σπα σύνορα
όλους τους παρόνοντες. το φαι
νόμενο τπς παρόνομπς διακίνπστις καυσίμων (λαθρεμπόριο.
δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, Σω Ρ Σ"  Μ' 
κλοπή, κ.λπ.) από το οποία οι Ι
τα Μ προς Μ
Σελ.5
απώλειες των δπμ0σίων εσόδων
Δ|κΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ανέρχονται στο Ι δις ευρώ ετπσίως.
Και όπως καταγγέλλει π Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατπριστίχων Εμπόρων Καυσίμων με
τον αποκλειστική ευθόνπ για τήν
μή καταπολέμπσπ τπς παρανομπς διακίνπσπς καυσίμων τήν
έχουν μέχρι σήμερα όλες οι ΚυΒερνήσεις τπς τελευταίας εικοσαετίας, οι οποίες καλλιέργπσαν σκοπίμως στήν κοινή γνώ
, . ο! .ο ο
μή τον μυθο, οτι για το λαθρε- | ν ι
μπόριο των καυσίμων ευθύνο-   
νται αποκλειστικό σχεδόν και |  ὁ
μόνον οι πρατήριοόχοι!!!
”Ολα θα μπορούσαν να είναι
  |  ι α
. · ο η
. , · | ` ,Ν _ ' ||
 μετανασιες -.εηχοοπ π απο' 
γινόταν το ιστορικό Βήμα τπς
ολομέτωππς σύγκρουσπς του
κρότους και του πολιτικού συ- |  Μ η
σταματος με τα ισχυρα συμφε- σΤ η ν | | σ μ  ω Ι Ι
ροντα του λαθρεμπορίου. ¦ ι κ '- ι  
Ο λογικός