Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07 10
ΜΜΜΣΞιε  Λε   Λικ
ι _ _τ“ “ν ι ¦ _Δἶ._ἐ_[   “ Με; Δ. 
τιΔιιρΔοΣΩΔιεσ,ΜπΕι2ΜπσΔ · “ : σε ^ἑ'ξι ' “ὅ 3
Ρ` 0›ι ΣΕ ιΪήξέζες
«|1Ει@||άΔΒ )  τηςἘΡεμΠΡω
ΘΔ@ἑ Ν
ΤΕΤ Α ΤΕΤ
ΣΑΒΒ|ΔΗ :ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΗι ! _
ΠΜ  Με
0'·ΝΕΑΒΩ'ιΣΕΩΜΜΕΣ
τρΝιιΑΝσγΑηισ
τρεγπ9χΒτειωΕΔΩΣΕ
Δεν·κρσιἐτσι
ι «εστω»
η η Δ  - εεΛ.8ε,87 ° Μ"κΝἰῇ 
ι · ι ¦ ι ¦Υ@ 7-·· 4 Δ λ ή) ' οσο ΧΑΜ0Σ ΜΕ ΤΑ Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α
14/ ΑΠἐΝἐΝ' 5,·  Το Υπουργείο Εθνικής  ο Μ ΔιΑΡκΕιΑΣ 2.080!
Ο διαχωρισμος των ° ι, ` ι 4 Ἀμυνσς ενέκρινε στον ΧΧ
ΠΑοκ¦ την ενσικίσση
έκτσσης έξω Ξ
σπό τις θύρες 7
ποικτών σε κστηγσρίες¦ ' ί "
σνόῆσγσ με τσ ῆεπτό 'λ _ χ · ”
συμμετοχής / ›^ `
εως τώρσ.- ¦
τσ¦. Μ!ιΝΩΜΑΜΒθ! 
ΔΑΜΑΖ@
ς η '. _ Λ21-28¦Οζ
|'|||(Α|ΡΑ ΣΧ0Λ|Λ¦ Ν. |'|ΕΤΡ0ΥΜ|(|·|Σ, ΝΤ. κΑΡΑΜΗτΡσΥΣΗΣ
Δστι:ις Βυσιῆειόξής
μεΔτσν Μεἰτσ κσρκσπόὶ
· - ιΜ
ΔΜἔέΜε Μην ΜΜΜ»
θ ΑΓΡ°Τ||(0Σ¦ «κ°|'|ΗΚΞ» το Ρσι
ΠΑ ΕΝΑ _ 1 ο ΜΝΣιΞΡΜΗιωε¦ «ΜΜΕ ΜΔ τΡιιι0Ντω
ΑΝΑΜΕΝσ  _ τ ο ΜΜΜ: Με πεΡιΜεΝει τσΝ ΑΡΗ
ΠΥΡΣ0 ΣΤΑ ΔιΠἐιΜ#Μό “ ο εσΡΜϊκσΣ¦ ιιΡσΕΔΡσΣ ο ΣΛΡΝΛπιΔΗ:
1 "^"ΝΕ"^! Ψ “Ρ ·“ 0 ΔσΞΛ¦ «ΒΡΑΖΕι» ΠΑ τσΝ ΡεΦΞΡι
' ῦ Φ ΔΜΛΛΩΝ Ωω εγειιεΜιιι ΜΜΜ-υ:
.Έ · ο ΛογκιΝΑΣ
' ΥΠΟΓΡΑΦΕ|` ε πιω-ε
 · το Νεο  
η Σΐ'Σ 15=80 Φι1το Μο ΜΝ τιμοτιοΝΗΣΗ τη· ΣογΡι1τΗ(τΗεΔΑ ΛΟΛΑ) ΣγΜΒ°Μ!°
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ |'|Ρ0ΣΤΑΣ|ΑΣ · ΜΧ" ΣΤΟ κΑΥΤΑΝΖΟ|'ΛΕ|0!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα