Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οζ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤΟΥΝ|·| κΑι Ο' ΕΞΕΑ|ΞΕ|Σ
ΜΕ κοκΕ κΑι ΣιΔΕΡΑκΗ Γ|Α ΤΟΝ ΑΡΗ
Χ ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 445 ΜΗΤΕΡΑ 05/10/2015 | Τ|ΜΗ: 1¦30€ ρ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΣΕΜΕΕ 
 7 _°_-¦έ! __Δ|Νὴ› “έ _¦
ί θ ΕτΕιΜ_ΝΕΝΕιτΜΕ
ζ | Τιμησσν το «οετόΜῆσ»
ΚΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
Επί 15 ῆεητό μετό4τη ῆήξη οι οποδοί γ η
τρογομδοὑσον: «ΠΑΟκόρο Βόῆε` ένο γκοῆ»! [ ι ¦ ,τ Τ Ϊ - “ Ζ?
Άψογη μητριφοβόῇἶέΦοἶ -_ 4 τ .ξ . ἔ
τους ·ΣοΒΒο ης, & ΣΙΑ Σα 7
 @1 ΜΑΜ
- ΡΜ [ΜΠΕ ΣΙΑ ΤΕΜ!!!
' Δ ο ,, Ό 0 · Μα '. Τ ) “ “
 ο ιεΒ;οΣΦ· -κ Ε|ΧΕ`ΤΕΛΕ|ΩΣΕΡ “%Ρὲ κτ Ι. τη 
_ .ι _ η ς Δ. ς ο - Ε ω κι Π “ο ~
¦ ς Ε)ΜΕτΑΔΛΕγτΗκΕ _. ο .μ Ή  _
ΕτιΣ“ΕγκΑιΡιΕΣ,  . ν  β
ο..- ο Μ · μ
Η γω; Δ Μ 
 ο “Αοκ,οχιι 1 η ¦ η ὰ '3 
τι - χ; 3 _' #. 
ΣΧ0Α|Α:
 η ΝικοΣ ΝΕτΡογΛΑκΝΣ
' ¦ ` ` Η · ΝτιΝοΣ κΑΡΑΜΝτΡοΥΣΝΣ Ξ;
`-“ ` μ ζ Ϊ κΩΣτΑΣ ΕΑΣιΛοτιογΛοΣ ζ Δ '
Ἡτον μεσο στις φοσεις¦ ` _ 7 ' ` τ Σ^'=Ωἔ=ἔ=ἈΣ ·' ?ΣΥ . · '
οῆῆο οστοχησε χ _ γ 7/ “ “ - ΣΤΗΝ” ^Ν^Σῖ^ΣΜΔ"Σ - ν η _ Δ ·...στο φεστιΒοῆ
ῦ ΣΤΕΑ|0Σ ΣτΕΡτιΑΔΝΣ των Ποντιων.“
ν ΕΑΝ ΕΜι·ιΑιΝΕ ΓκοΛ
η ν Η ΕγκΑιΡιΑ τον ΜΑΜι _ _ ι - ¦- ι
, 7 7 Μ, `~¦:ἶ- Ε · . 'Τ““Δ--“ψ“ω ω _ μ.
,Μ .η _ ?Μη ` ν __ 7· 7 η :ΡΕΝΕ Η»
~ ν ΕΑΝ ΔΕΝ ΣκοΡΑΕΕιΕζῇ ν ΑΝοοΕΩΣΝ“ΣτΝΝ`τονΜΝΑ η _ ¦
ν Δ<ι·νΣιοΛοΕιιω ΘΑ μΣΕιΕι« ν ΠΑ τοΝ τογΡΣογΝ!ΕΝ  Ν '
Ο · τ σ ` - ι Εμ.: 
Ι Ο κῆόοιις οστόῖῆσΕἐ ς; ι Το 7 Δ Δ Δ
Ηρῳ!€ῖ ῆίγο Πριν τη ῆήξη 7 -· 7 Δ -- `  η
`Υ!°?ΟΣΦΠ .ξ , τοσο'μέροιις ( .· .' ·`
οΡο ι·ιέ το " ω ι. η · ' , η Με? Ύ
μ ρ . -¦_ η . _ Χ τ «Ποῆιιτεῆειο» ' ι 'β γ
ξνο μην ξεκινόει
στην ενδεκόδο_
/ '7 , κτ”
Έζησε σι1νΝινητικές στιγμές | ..Χ η κι ”ψ ῦ ς 7 Η κ Ι Ε η
ε η η 8 -"` , τη...στην γνωστη τομθεση;στην;
ΤΟΥΝΤ0Ρ: «κ0|'|ΩΣ|[ΝΑ| Δ|ΑΦ0ΡΑ Τ|0|0Τ|·|ΤΑΣ» · ΡοΝτΡιτκΕΣ: «ΔΕΝ ΦΑ ΤΑ |'|ΑΡΑΤ|·|Σ0ΥΜΕ» · ΜΑΝ: «ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΕΤΑ το 0-2»
«ΣΒ|·|ΣΤ0Σ» “ ο ν
0ΑΣΤΕΡΑΣ 1-2! ·· > ·
(.χΑΡΑκιΡι» ΔοΞΑΣ,
Νικ" ΑΝΕ ΜτκΑΔΑ
 ΩιΒέῆῆιοςκ η
Ξ σκόρ8Εε ὅ > ' η”. ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΣΜ
'και ηοει η Ε Μ Απο τοπ κοΡγΦΑιογΣ
' -· ΤΩΝ ΕΡΑΣιτΕΧΝικΩΝ
. ο: - Ι Ω. 3 η η 4: › η 'γ κ. _ ε η 3 ι ¦ | β γ ΕΝΑ γ ά _ κι η Π
 Ι ; · γ _ ` , ι ι | ὶ . ρ. σε.
'κ8ῆ“Ρ“ ›|·°“ ` ί ; ο ¦ · ¦ . , ·· η ΜΕΛΠΩ Μ ΜΙ]
'βι°κϋἔΙ .. ι ' ` Γ - ν-κό°“0 στ0ι“ῆε“ρόΜ“ - Δ ΜΕΝ ' = , Το ΜΜΜ 4°°"" [ΜΒΜ
<<|'|Α|'|»¦ «οΕτικο ΑΠΟ οι:: «Ε|ΜΑΣΤΕ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ» "ΜΜΕ"
Τ" ΔΗΜ! Α"" ΤΑΜ".
ῷΠῆ/: "Ασκ ΣγΝεΝΤεγΞΗ ΜΚΑΡ°ΥΔ" Γ“ ΒΓΑ|Ν0ΥΝ ΤΑ Ε|Σ|Τ"Ρ|^ Με ΑΕΚ ·|'|Α|·|Ρ0Φ0Ρ|ΕΣ ΣΕΑ.11κΑ|ΣΤ0...ΤΑΜΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα