Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προειδοποιητική βολή για το συνταξιοδοτικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@3 ηη ΠΜ ση.
ω είίίΡίιεΜίπ ΥΜΕ·
ΕΧΟἘ'.|8ΝΕ ΡΟΗ θ"ΕΕΒΕ
ΑΝΕ' ΟϊΡΠ|.|Ξ ΝΑΝΑ ΗΕΗ-Α8 Μ
ΤΜ.: +30 910 ΒθΗΜ2
ΜΜΕ: γοιο@ηοίίωηοί|π.ατ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
Μ.ηηἴτοι·ηΡοτίκί8τ
Τετάρτη30ΣεΠτεμβρίου2015/τιμη:1,30€ ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦί-ίΜίΞί>ίΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25,888
'|' ός ων Λλε ιόδη “ "
  ονΒηοί$ός θίίωνομίκίίιενΞ ς (ώ Ο)
ΕΝΠ|ΣΤ0ΣΥΝΗΣ ' 
τον ΣΠΠΕ" ΒΡ|0
ο. Φέσσας - η. Μπεν  _ .¦
Οί |·||'|Λ στηρίζουν
τις μεταρρυθμίσεις
Για τη βούληση της αμερικανικός κυβέρνησης να
στηρίξει την Ελλάδα στην Προσηαθεία υλοηοίησης
των μεταρρυθμίσεων καί ανόρθωσης της οικονομίας της διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
ΝΠοροκ ΟμΠομα κατά την τρίλεΠτη συναντηση
τους τον Ελληνο ΠρωθυΠουργό Αλέξη ΤσίΠρο, στο
καθιερωμένο δείΠνο Που Παρέθεσε στη Νέα Υόρκη
Προς τίμην των ξένων ηγετών Που συμμετέχουν
στις εργασίες της ΕΣ. του ΟΗΕ. >29
ΚαμΠανόκί ΔΝΤ γία νέα
χρηματοΠίστωτίκίί κρίση
Τον κώδωνα του κινδύνου για μίο νέο χρηματοΠίστωτίκη κρίση κρουεί το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, ΠροειδοΠοίώντας ότι η ανοδος των εΠίτοκίων θα μΠορουσε να οδηγήσει σε Πιστωτική
«οσφυδο» στίς ονοδυόμενες, καθώς οί εΠίχείρησείς
είχον εΠονοΠουτεί στις συνθηκες εύκολου χρηματος, εκτοξευοντας σε εΠίκίνδυνα εΠίΠεδα το
εταιρικό χρέος. Το χρέος των εταιρειών στίς αναδυόμενες αγορές ανήλθε αΠό 4 τρίσ. δσλ. το 2004
σε 18 τρίσ. δολ. το 2014. >25
ΥΠοκατόστημα η £|ιίαυίτο Ελλάς
Μέσω ενός «υΠοκοτοστημοτος» θα έχει Πλέον
Πορουσίο η £ηίουίω Ελλάς στην εγχώρια αγορα,
καθώς ηδη έχουν ξεκινησει οί διαδικασίες για τη
συγχώνευση της ελληνικης θυγατρικής -δίο αΠορρόφησης- με την εταιρεία ακουω Βοηοηο
£οί·ηροηγ ην ΚΒΟΝ), μίο αλλονδίκη ετοίρείο
Περίορίσμένης ευθύνης. >17
ι.ΑιίίιΦΑντιίτ:
ΛΝΑτί>οΠττ
¦_ Στοπ ΕΛττχογτ
'  ΕτΛίί>ίκηη
[5η κΑτΑττΑτταη >12¦13
[εγκόκλιος] Ποιες συντάξεις θα μειωθούν κάτω αΠό τα 300 ευ ρω - Τα νέα όριο ηλικίας
ΠροειδοΠοιητικη βολη
για το συνταξιοδοτικό
Τις εΠε ρχόμενες καταιγιστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σηματοδοτεί η Πρώτη εγκύκλιος
για την εφαρμογη των νέων ασφαλιστικών διατάξεων Που εκδόθηκε χθες
Για Πρώτη φορά θα αΠοδοθούν συντάξεις οι οΠοίες μΠορεί να Πέσουν και
κάτω αΠό τα 300 ευρώ τον μηνα, καθώς αΠό τον Αύγουστο και μετά, οΠότε ψηφίστηκε ο Πρώτος εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου, έΠαψε να
ισχύει στην Πράξη η κατώτερη σύνταξη (486 ευρώ στο ΙΚΑ), τουλάχιστον
για όσους θα βγουν στη σύνταξη αΠό
εδώ και στο εξης χωρίς να έχουν συμΠληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους
ΕΠίσης, όσοι θελΠσουν να συνταξιοδστηθούν αΠό εδώ και Πέρα θα ΠρέΠει να Περιμένουν τις εΠόμενες εγκυκλίους τόσο του υΠου ργείου Εργασίας όσο και των ασφαλιστικών ταμείων για να διαΠιστώσσυν Πόσα χρόνια έχουν Προστεθεί στο όριο ηλικίας
Η αναμονη των διευκρινίσεων έχει
μΠλοκάρει τη διαδικασία αΠονομης
συντάξεων μετά την ψηφιση του νόμου
στα μέσα Αυγούστου. Η εγκύκλιος ουσίασηκά Προαναγγέλλει την έκδοση,
εΠόμενών εγκυκλίων >3
Δείκτης εμηορείίμαιων Β|οοίηηείε
ΜΜΜ/Χ  ιω.οω
Νοε] Δεκἑ ην] Φεβἔ Νόρ.ἔ Ληρ] Πω την] τη) Δον» Σεπ)
|·| δίχως τέλος Πτώση των τιμών των μετάλλων καί αλλων εμΠορευμοτων έχεί «λυγίσεί» εΠίχείρηματίκους κολοσσους, ακόμη καί ολόκληρες οικονομίες, ενώ έχε κανει αίσθητό τον αντίκτυΠό
της και στις αγορές μετοχών. Ο δείκτης εμπορευματων του Β|οοηιηετε βρίσκεται 50% χαμίιλότερο οΠό το ίστορίκό ζηίίθ του 201 ί, "ώ στίς αγορές μετοχών, με 3 μηνες νο οΠσμηίουν,
το 201 5 είνοί ηδη το έτος με την εντονότερη μετοβλητότητο της τελευτοίος εΠτοετίος. >25
[νησία]
Ανατιμησεις
φέρνει
η αύξηση
Αυξήσεις 3,7% στα τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και 6% σε βενζίνη, Πετρέλαιο, λοιΠά καύσιμα και τιμολόγια Παροχης υΠηρεσιών σταθερός - κινητός τηλεφωνίας αναμένεται να Προκαλέσει η αύξηση αΠό αύριο των συντελεστών ΦΠΑ κατά ΖΟ%-44% σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο,
Πάρο και Σκιάθο, Οι ανατιμήσεις στις βασικές αυτές κατηγορίες Προϊόντων και υΠΠ ρεσιών αναμένεται να εκτινάξουν
στα ύψη το κόστος λειτου ργίας
όλων των εΠιχειρησεων στα συγκεκριμένα νησιά. >6
Βορίδη' τοηΠο|$] ΑΠό τον Περασμένο Ιούνιο οι μετοχές έχασαν το '70% της αξίας τους
Τράπεζες: Καθίζηση κεφαλαιοποίησης
Πε ρισσότε ρα ζητήματα αΠί όσα εΠιλύονται ΠροκύΠτουν κατά την εξέλιξη
της διαδικασίας ανακεφαλαιοΠοίησης,
ενώ -καθώς σχεδόν όλα τα βασικά θέματα
Παραμένουν ανοικτά- ο τραΠεζικός κλάδος βρίοκεται εδώ και μηνες σε δίνη,
έχοντας ηδη αΠολέσει το 70% της κεφαλαιοΠοίησης του αΠό την εΠιβολη
των κεφαλαιακών ελέγχων ώς σημερα.
Η κεφαλαιοΠοίηση των τεσσάρων συσΕημικών τραΠεζών «ΠροσγειώθΠκε»
χθες οτα 3,8 δισ, αΠό 12,9 δισ, Πριν αΠό
τα ααΡίτηΙ ςοητ1·ο13, Η ΟοΙαΠιηη δεκτη,
αναφερόμενη στην ανακεφαλαιοΠοίηση, δίνει μεγάλο εύρος στην εκτίμηση για τις κεφαλαιακές ανάγκες, με βασικό σενάριο τα 13 δισ, >5
Να μη χαθεί
Πολότιμος χρόνος
Η αηοσοφηνίση των
αβεβαίοτίίτων συνδέεται με
την εΠίτυχία της Πρώτης
αξιολόγησης, όΠως τόνισε ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Βόλντίς Ντομηρόβσκίς,
δίνοντας σαφές μηνυμα ότι
δα υΠόρχεί χρόνος για
καθυστερήσεις σε ότι αφορα
το Πακέτο τραπεζικής
στήριξης ΚΟ' το πρόγραμμα
σρωνης. >5
[υη. Οικονομικών]
Παράταση
Παγώματος
αναγκαστικών
εκτελέσεων
Παράταση μέχρι και 31/10 στο
«Πάγωμα» κάθε αναγκαστικης
εκτέλεσης έδωσε η κυβέρνηση
με ΚΥΑ των υ Π, Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, η οΠοία δημοσιεύτηκε αργά χθες στο ΦΕΚ, >1Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα