Πρωτοσέλιδο Έθνος: 4 φωτιές στο Ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ 'ΜΙ Μό ΜΗ! 'Μ ΕΜΠ'
ΤΕΤΑΡΤΗ
30 εειιτεμεΡιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0ι86 ι.3οε
Με κγΝιιι·ι
Μι ανο: 2.50€ .
ι ι η ο ι ι η· ω 'τ Η ΜΝΗΜΗ!! Μ ΜΝΗΜΗ Μ ί|ί'¦ί!Μ!Γ ί· ιιιιιιι|Νι!ιιιιι ί¦^|!~'!!||||||Ι"Ϊ||ί|| "ΜΜΜ" ||ι|Ι ||Ι|||ί|ί||||||“Π Η ΜΝΗΜΗ Η Η |ί'|ί¦|||Νἔ.Μ Ἡ ί]ἰ.“ζ|:ιΜἰί| ιι Η 'ἰ|ΝΗίἰ|||¦¦|ι|' ΜΗΝΗΜΑ Νί|ίΙ|'|||Π||ίΜ Η |'ι¦||||||Ι| Α
ΣΕ ί'Α/`ιΑἶΣί ΕιλΑΗΝΜΟ
ΚΑΤΑΥΛ|ΣΜ0|
ιιι·ιιτοιιιιιι · γ _ τ
ιΜιιιιΜιιιιιιι ι __ ι.
Μιιιιιιιιι τ έ
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . . . , , . 4 . . 4 . . . . . . . , . . . . . . . , . . . ,. Π ν. μ _ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'κΗ ΕΓΚΥΚΛ'ΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΠΑ 'ΠΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
4 ΜΠΕΣ
στο Ασφαλιστικό
Οι ανατροΠέ8 στα κατώτατα όρια. Μεγάλοι Χαμένοι όσοι αΠοΧωρούν με λίγα Χρόνια ασφαλιση8
Νέοε τρόΠ08 υΠολογισμου για όσου8 Παίρνουν
σύνταξη αΠό την 1η Ιανουαρίου 2015
Παγὡνουν και με τον νόμο οι κατώτατε8 κυριε8 
και εΠικουρικέ8 συντόξειε έωε το 2022 Η  
Πληρη8 σύνταξη στα 67 τι στα 62 με 40 έτη ασφα- Η"
_ έλι9Π8- Π9ι01€ἐ9Ιρ90υ9ιαΠό τη “9ξ99η09ίων ο
ΜΕΝ): αλλαγέ8-φωτια έρχονται στο συνταξι- αυτό διαμορφώθηκε με την ψήφιση του τρίτου
οδοτικό. Η εγκύκλιοε του υπουργείου Εργασία8 Μνημονίου. Οι Παρεμβασει8 επηρεάζουν ΠερίΠου
Που δημοσιεύθηκε χθε8 ανοίγει την Πόρτα για την 400.000 εργαζομένουε Που υΠολογΖεται ότι θα
. εφαρμογη του νέου τοπίου στο Ασφαλιστικό, όΠω8 αποχωρήσουν την επόμενη Πενταετία. 4·5
'ΜΜΜ Η Ν ΠΑΝ ΜΕ Η Η ΜΝΗΜΗ Η Η 'ΜΝΗΜΗ 7! Η ΜΜΜΜ Η Η ΜΝΗΜΗ! λ' Η ΜΝΗΜΗ' Η 'ί ΜΝΗΜΗ" Η [ι ΜΜ'ἱἔί|ιὶ ί! Η ἩΞ"ίίί¦ίίΝ Η Η ίιΞὶὲί¦Μ:|Ρ Η ι' ΜΗΝΑ 'ι'
ι |2 ΜΝΗΜΕΣ ΠΕΡ'ΠῖΩΣΞ|Σ
η' 3-2 Α λ · ' “ | ' * ` 7
“ἑἘ'ὲΞῖο“Με(8ἔζΨωΨἑἑὅ%ἑἔΕΒἔγ'ΐἔΓἔο.¦¦ Η μεγ9λΠ
των εΠιορκων
η” ΔΠΜοκΡΑτιΑ εΠισῖροφή
Ο ΜἔιμοροΚΠ5 Δώδεκα νέε5 Περιπτώσει5 ειιίορ· 
ΟλλΟζε| Το δεδο· κων υηολλόλων Που επανέρχονται
Ι στο Δημόσιο φέρνειστη δημοσιό· Μ.  ~“ .- · ·- ίμεΥο σΤΠν τητα το «Ε· Σ'|'Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Με ΝΤΑΒ°ΥΤ°ΓΛ°Υ
ΚΟυρΟΟ θνοε». Λύ· ¦ ¦
διοδοχή5 ΜΜΜ Προσφυγικο, Παραβιασει8 και
ηκυβέρνη- :εχω- ¦ ¦ ¦
ω ση. Με ΚυΠριακο έθεσε ο ΤσιΠρα8 3