Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ον-7-ιν 10·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
~ (1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Παροδικές νεΦώσεις. Βροχές
καί σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά
ήπειρωτικά καί τήν Κρήτη. 'Ανεμοι βόρειοι
ἰσχυροί έως 7 μπωΦόρ στό Αἰγαίο. Θερμοκρασία αμετάβλητη έως 25β. στήν Ἀθήνα.
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2θ15
Γρηγορίου ίερομ., ἐπισκόπου της Μεγ. Ἀρμενίας, του Φωτιστού.
Ριψιμίας καί Γσϊανής καί τῶν μετ1 αύτῶν 32 μαρτύρων γυναικῶν.
' Σελήνης Πρῶτο Τέταρτο
Ἀνατολὴ: 7.1θ'-Δύσις: 7.10'
"Ετος 122ον | Αριθμός Φύλλου 40269 1 Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
ε8τίετιεννε@οιετιετ.ςτ
Δνσφύμησιε
τής Ἑλλάδος
Στίς 22 'Ιανουαρίου 2013, ὁ κ. Τσίπρας ώς η
αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντίπολιτεύσεως είχε
καί πάλι μεταβεί στίς ΗΠΑ, προσκεκλημένος να
μιλήσει στό °Ινστιτούτο ΒτοοΚἱιιςε (ίδεολογικό
όργανο τού Δημοκρατικού Κόμματος). Σέ αρθρο
τους τότε, ὁ γενικός διευθυντής τού ΒιοοΙςίιιςε καί
ὁ ύπεύθυνος για τήν παγκόσμια οἱκονομία (Ψ. ΑτιιΙιοΙἰε καί Ι). Ι¦οιιιυοταί) είχαν γράψει:
- Ό κ. Τσίπρας δέν μας έπεισε ὅτι διαθέτει πραγματικό όραμα για τήν Μη τῆς χώρας του. Ἀπέφυγε να έμπλακεῖ σέ συζήτηση για τό πώς με καταστεῖή έλληνική οἱκονομία ΜΜΜ. °Βνώ ὅταν
ρωτήθηκε για ίδιωτικοποιήσεις, απάντησε ὅτι δέν
ϋπάρχει τίποτε για να ίδιωτικοποιηθείί
Αὐτά συνέβησαν στήν Ουασιγκτων πρό 2,5 ἐτῶν.
"Εκτοτε ἔχουν αλλάξει πολλά. Ό κ. Τσίπρας έγινε
Πρωθυπουργός, ύπέγραψε τό τρίτο μνημόνιο μέ τούς
δανειστές, έχει χαμηλώσει τούς προεκλογικούς τόνους καί προσπαθεί -ύποτίθεται- να προσελκύσει ζένους έπενδυτές στήν'Βλάδα Καί βεβαίως έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσει τά αγγλικά
του, όχι ὅμως τόσο ώστε νά μπορεί νά συνδιαλέγεται
όπως χωρίς διερμιινἐα
Τότε στό ΒτοοΚἰιιςε είχε χρησιμοποιήσει διερμηνέα Ἐνώ τώρα, στήν έκδήλωση τού ¦Ιδρύματος
Κλίντον, όπου συνομίλησε μέ τόν πρώην Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ἐνώπιον Ἀμερικανών έπενδυτών,
τά έκανε θάλασσα."Βμοιαζε μέ αδιάβαστο σχολιαρόπαιδο πού κόμπιαζε να πεί τό μάθημά του. Κάθε
πρόταση πού προσπαθούσε να αρθρώσει, είχε τουλάχιστον 2-3 Φραστικά ή συντακτικά λάθη. Ἀγγλικές λέξεις ατάκτως ...είρημένες.
'Όλα αὐτ“ά_έξέθέσαν για ανώτερη Φορά τόν κ.
Τσίπρα καί, στό πρόσωπό του, τήν Ἑλλάδα. Δέν
νοείται ὁ Πρωθυπουργός νά μεταβαίνει καίνά συμμετέχει σέ μία τέτοια έκδήλωση τόσο απροετοίμαστος
καί μάλιστα χωρίς διερμηνέα. Προκειμένου νά προκαλέσει έντύπωση στό έσωτερικό ακροατήριο, πού
ίσως δέν είναι σέ θέση να καταλάβει πόσο κακή ἐντύπωση προεκάλεσε στό διεθνές κοινό, ὁ κ. Τσίπρας
δέν έδίστοσε νά καταστεί ὁ ίδιος περίγελως.
"Ομως τό πλέον απαράδεκτο ήτανότιγιά μία ακόμη
Φορά δυσΦήμησε τήν χώρα του. Είναι τό ίδιο ακριβώς
πού είχε πράξει καί _ πρό 2,5 ἐτῶν στό ῦΙνστιτούτο
Βτοοκἱιιςε καί εἶχε προκαλέσει χειρίστη 
Τότε, ἐνώπιον τῶν έμβροντήτων ακροατών του ὁ
κ. Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει τό σύστημα ἐξουσία
στήν Ἑλλάδα «κλεπτοκρατικό», δίδοντας τήν ἐντύπωση στούς Αμερικανούς ότι ή χώρα μας διοικείται
από συμμορίες απατεώνων. Μάλιστα ὁ μεταΦραστής είχε αποδώσει τόν όρο «κλεπτοκρατία» ως
«Ντιέ ίππους» (βαρώνοι τής ληστείας). Τέτοια
αϋθηση είχε προκαλέσει.
Τώρα λοιπόν, απαντώντας στήν έρώτηση τού
πρώην Προέδρου Κλίντον για τούς ύποψηΦίους έπενδυτές στήν°Βλάδα, θεώρησε καλό νά μιλήσει για τήν
διαΦθ0ρά καί τό «λάδωμω› πού χρειάζεταύ Τέτοια δυσΦήμηση τήςἙλλάδος σε έν ένεργεία Πρωθυπουργό της, μόνον ὁ Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει. Καί
τόν αντιγράΦει σήμερα ὁ κ. Τσίπρας. Ντροπή!
ἱπόνα
λίψεως
έκπέμπει  ΝΔ
Ύποψηφιότητες ναί ὁμαδοποιήσεις χωρίς τέλος
Ο ΟΡΥΜΑΓΔ0Σ ύποψηΦιοτήτων
“σοβαρών καί μή- γιά τήν ήγεσία
τής Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύει ένα γεγονός:"Οτι τό κόμμα
τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως
έχει παύσει νά ανταποκρίνεται στίς
απαιτήσεις τής έλληνικής κοινωνίας."Εχει γίνει τόσο έσωστρεΦές
πού χάνει σιγά-σιγά τα έρείσματά
του.”Εχει παύσει δέ, έδώ καί καιρό
νά αποτελεί πόλο έλςεως γιά ἱκανούς ανθρώπους πού θά μπορούσαν
νά διακριθούν χάρη στήν αξία τους.
Πολλές ύποψηΦιότητες στη ρίζονται στόν διχασμό καί τήν ὁμαδοποίηση. Οὐδείς έχει μέχρι στιγμής
έμΦανισθεί μέ πραγματικό έναπικό
πρόσωπο. Οἱ λεγόμενοι «βαρῶνοι»
τού κόμματος, οί ὁποίοι κάποτε
έδωσαν τήν λύση τού Κώστα Καραμανλή, έχουν σήμερα έκΦυλισθεί
σέ «ὁμαδάρχες».
Στό σημείο πού έχουν Φθάσει
τά πράγματα δέν αρκεί ή έκλογή
ἑνὸς αρχηγού -οἱουδήποτε νέου
αρχηγού- για να ανακτήσει ή Νέα
Δη μοκρατία τήν χαμένη δυναμική
καί τήν απήχησή της στήν κοινωνία. Καί μόνον τό γεγονός ότι όρισμένοι ύποστη ρίζουν ότι οἱ ἰδρυτικές αρχές τού κόμματος, πού χρονολογούνται στό 1974, «παραμένουν ἑπίκαιρες» δεικνύει τήν απόσταση πού τούς χωρίζει από τίς έδελίςεις τού Ζίου αίώνος, αλλά καί
τήν αδυναμία τους νά κατανοήσουν
πῶς έχει διαμορΦωθεί σήμερα ή
ἑλληνική κοινωνία.
Αὐτὸς είναι καί ὁ λόγος για τόν
ὁποῖο ή Νέα Δημοκρατία δέν διατυπώνει θετική πρόταση γιά τό μέλλον τής χώρας. Τουλάχιστον από
τότε πού, πρίν 11 χρόνια, απέτυχε
να έΦαρμόσει τήν έςαγγελία της
γιά έπανίδρυση τού Κράτους. Κάτι
πού αν εἶχε γίνει θά μπορούσε ίσως
να εἶχε αποτρέψει τήν κρίση πού
ακολούθησε.”Εκτοτε σύρεται από
τίς έςελίςεις μέ μια συνθηματολογία πού Θε μπορούσε νά συνοψισθεῖ
στήν Φράση: «ψηΦίστε έμας γιατί
οί αλλοι είναι χειρότεροι»!
Πράγματι οὐδείς λογικός
ανθρωπος διαΦωνεῖ ότι οἱ «άλλοι»,
οἱ σημερινοί κυβερνώντες είναι
χειρότεροι."Ομως έχουν αποδειχθεί αρκετά έπιδέςιοι στόν έπικοινωνιακό έςωραίσμό τής ανικανότητός τους. Τό ζήτημα όμως είναι ότι
μιά χώρα καί, μάλιστα σέ κρίση,
δέν μπορεί να αρκεσθεῖ στό «μή
χεῖρον». °Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, πρέπει νά κάνει στό έσωτερικό
της αὐτό πού δέν έκανε στό Κράτος.
Πρέπει νά έπανιδρυθεῖ. Καί κατάλληλος αρχηγός είναι μόνον αὐτός
πού μπορεί να έπιβάλλει τήν έπανίδρυση. Πού μπορεί να τήν καταστήσει ένα σύγχρονο εὐρωπαϊκό δεξιό
κόμμα, όπως αὐτά πού κυριαρχούν
στό στερέωμα τής ΕΕ.“Ενα κόμμα
απη λλαγμένο από θολούς καί ξεπερασμένους ἰδεολογικούς προσανατολισμούς."Ενα κόμμα πού θά βλέπει σταθερά πρός τό μέλλον.
Κοντά σέ θεραπεία
για τήν τύφλωση
ῦΕλπιδοφόρα μηνύματα για τήν ῶχρά κηλίδα
ΧΘΕΣ δημοσιοποιήθηκε μία πολύ η
σημαντική έρευνα πού ίσως προσΦέρει τήν λύση γιά τήν τύΦλωση
ατόμων πού πάσχουν από «ὐγρή»
ἑκΦύλιση .τής ώχρας κηλίδος. Ἡ
μορΦή αὐτή έκΦυλισμού πλήττει
άτομα ανω τῶν 50 ἐτῶν καί αποτελεί μία έκ τών συνηθεστέρων
αἱτιών τυΦλώσεως. Βεβαίως συνηθέστερη είναι ή μορΦή τής λεγομένης «ξηράς» έκΦυλίσεως τής
ώχρας κηλίδος, γιά τήν ὁποία δέν
ὐπάρχει μέχρι στιγμής καμμία θε'ραπεία. τα περιστατικά τής ύγρας
έκΦυλίσεως ανέρχονται περίπου
στό 10% τών περιπτώσεων, αλλά
είναι καί ύπεύθυνα για ποσοστό
90% τῶν περιπτώσεων σημαντικής
απωλείας δράσεως.
Μία βρεταννική ὁμάδα ὁΦθαλμιάτρων από τό Νοσοκομείο Μοοτδεκα τού Λονδίνου ανεκοίνωσε
ἐπισήμως ότι προέβη σέ μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων στόν
αμΦιβληστροειδή χιτώνα τού
ὁΦθαλμού έπί γυναίκας 60 ἐτῶν. Τα
κύτταρα έπιτυχώς αναπτύχθηκαν
σέ έπιθηλιακά κύτταρα τής ώχρας
κηλίδος. 'Αν τελικώς ή μέθοδος
αποδειχθεί έπιτυχής καί αποτελεσματική, τότε αναμένεται ότι γι'
αὐτήν τήν μορΦή ἑκΦυλίσεως ή
αντιμετώπισις σε είναι μία έπέμβασις περίπου αντίστοιχη μέ έκείνην
γιά τόν καταρράκτη. Τά βλαστικά
κύτταρα προήρχοντο από έμβρυο
πού «δωρήθηκε» ως περιττό καί μή
χρησιμοποιηθέν από τεχνητή γονι
μοποίηση. Τό ἐν λόγω όμως ἑγείρει
καί ζητήματα βιοηθικής πού δέν
έχουν ακόμη έπιλυθεί διεθνώς.
Οἱ πρωτοπόροι ίατροί πού έκαμαν τό πείραμα πιστεύουν ότι ή θεραπεία θά μπορέσει να είναι γενική
καί ίσως καί έΦαρμόσιμη στήν «ζηρά έκΦύλιση» πού πλήττει, όπως
έσημειώθη, τόν μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών. Τώρα πάντως οἱ πειραματιζόμενοι αναμένουν τα αποτελέσματα από τήν «προσαρμογή» τών
βλαστοκυττάρων στό νέο περιβάλλον όπου μεταμοσχεύθηκαν καί τήν
απόδοση τής δράσεως στήν
ασθενή. Ἡ έπέμβασις έγινε πρό
μηνός καί θά χρειασθούν αρκετοί
μήνες γιά να Φανεῖ τό αποτέλεσμα. Π
από τίς ΗΠΑ
Θετική στάσις τού Μπάρακ )Ομπάμα στόνἙλληνα Πρωθυπουργό, στό
πλαίσιο της Γενικης Συνελεύσεως τού ΟΗΕ. ΣΕλ.3
Μνήμη ,
'Εθνικών Ευεργετῶν
Τό ἑλληνικὸ κράτος, μέ
μεγάλη καθυστέρηση,
τό 2007, έπί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή,
καθιέρωσε τήν 30ή Σεπτεμβρίου ως <<Ἡμέρα
Μνήμης ,Εθνικών Εύεργετῶν>>. Οί έθνικές εύεργεσίες ύπῆρξαν καθοριστικές για τήν εδραίωση
καί ανάπτυξη τού νεοελληνικού κράτους. Τοῦ
<<εύ ποιεῖν» σύ μΦωνα μέ
τόν Ἀριστοτέλη. ΣΕΛ. 4
θ πάτε ίί11137
'Ηρθε πάλι αὐτή ή ἐποχή πού
χρόνια τώρα έπαναλαμβάνεται ένας
ὅ1›(ι>ιι<Π05ι<αἰσ·ι'τάτ<=ιλος ...Μια
ἑλληνικού τύπου δημοκρατίας. Χιλιάδες καί χιλιάδες πολιτών πού απασΧ0λΜ σέ δίστασε τομείς ὲρΥα·
σίας ύποχρεώνονται νά καταθέσουν
πρόσθετη δήλωση μέ τα περιουσιακά
τον: στοιχεία Μέχρι πω ή δήλωση
αὐτή έπρεπε νά αποσταλεί στήν
Εἰσαγγελία τού Αρείου Πάγου. Ό
παρεα Με νά ἀναφέρει την αινητη περιουσία του, τίς καταθέσεις
του, τίς αποδοχές ή τά κέρδη του κατάτό έτοςγιάτό ὁποῖο έχεικάνειτήν
φορολογική τον δήλωση. τή σνμιιετοχή του σέ εταιρείες, τά αύτοκίνητα
καί τα σκάΦη πού έχει καί ό,τι αλλο
σχετικό μέ περιουσιακά του στοιχεία.
Συμπληρώνει, λοιπόν, ὁ Φορολογούμενος καμμιά δεκαριά σελίδες πού
έχει βρεί στήν εἰδική ύπηρεσία μέσω
τού ήλεκτρονικού τού απολογιστή,
Τ Τῆς ἡμέρας
Ά χρηστες σπατάλες
αλλά τού ζητείται νά στείλει καί
άντίγραΦα τής δηλώσεως τού είσοδήματός του καθώς καί τού Ε9. Από
εδώ καί πέρα αρχίζουν οἱ απορίες
για τήν κατάσταση λειτουργία5 τού
κρατικού έγκεΦάλου.
Πρῶτον, άΦού συμπληρώνει ό
Φορολογούμενος όλα Τα περιουσιακά
του στοιχεία, για ποιό λόγο πρέπει
νά στέλνει καί Φωτοαντίγραφα τής
Φορολογικῆε τον δηλώσεωπΗ, ένα
σον στέλνει τήν Φορολογική του δήλωση, γιατί πρέπει να χάνει τήν ώρα
του για να ψάχνει στόν ύπολογιστή
να βρεί τήν αρμόδια ύπηρεσία, για
νά τυπώσει τόσες σελίδες καί γιά νά
σπαταλήσει τά χρήματα για τήν
αγορά τού χαρτιού καί για τή μελάνη τού τυπώματος;
Δεύτερον, αφού όλα Τα στοιχεία
τής κινητής περιουσίας, τού έτησίου
είσοδήματος, τῶν τραπεζικών καταθέσεων, τής ακίνητης περιουσίας καί
ότι αλλο σχετικό βρίσκονται στόν
Φάκελο τού Φορολογουμένου, γιατί
δέν πατάει ένα πλήκτρο ή αρμόδια
ύπηρεσία έλέγχσυ για τήν οίιωνομική ι
κατάσταση τού Φορολσγουμένου για
να Τα έχει όλα στό πιάτο;
Τρίτον, είναι δυνατόν να πιστεύει
ή ύπηρεσία πού ἑλέγχει τόν Φορολογσύμενο ότι αν αὐτός έχει αποκρύψει περιουσιακά του στοιχεία κατά
τή δήλωση τού ετήσιου είσοδήματός
του στήν 'Εφορία, θε τόν καταλάβει
αἰΦνίδια μανία να αποκαλύψει ότι
απέκρυψε μέ τή δήλωσή του στήν
ύπηρεσία πού διενεργεί τόν έλεγχο;
Νά τό πούμε άΦέλεια; Νά τό πούμε
χαμηλής ποιότητας Φαιά οὐσία τής
ύπηρεσίας έλέγχου;
Τέταρτον,. στήν δήλωση πού.
συμπληρώνει ὁ φορολογούμενος γιά
τήν ύπηρεσία ἑλέγχου τής οίκονομικής του καταστάσεως, τού ζητείται
να αναφέρει καί τό ποσόν αγορας
τῶν ακινήτων του. Τί ποσόν νά δηλώσει κανείς όταν τό ακίνητό του
αγοράστηκε πρίν είκοσι, τριάντα ή
καί περισσότερα χρόνια ή κληρονομήθηκε από τόν πατέρα του πού τό
είχε κληρονομήσει από τόν δικό του
πατέρα πρίν έκατό χρόνια; °Εδώ σέ
θέλω, αναγνώστη.
Πέμπτον, αὐτές τίς χιλιάδες καί
χιλιάδες δηλώσεις τίς διαβάζει κανείς;
Πότε βρίσκει τόσο χρόνο; Οί δηλώσεις αποβάλλονται από ἐΦέτος στήν
«Γ Μονάδα τής Αρχῆ5 καταπολέμησης τής νομιμσποίησης έσόδων από
έγκληματικές δραστηριότητες καί
τῆς Χρηματοδότησηε τῆς τρομοκρατίας καί έλέγχου τῶν δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης». Στή σκέψη
ότι έλέγχομαι ώς ύποπτη έγκληματίας καί χρηματοδότης τής τρομοκρατίας, τρομοκρατούμαι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Δν οίν
θάτερον
_ ΓράΦει ὁ ΤΣ Κ. Στεφανάκης*
1. ΤΗΝ 13η 'ίουλίου, στίς Βρυξέλλες, ὁ κ. Τσίπρας
ύπέγραψε τό τρίτο <<'Ελληνικό Μνη μόνιο>>." Εγινε
έτσι σαΦές ότι ή Ἑλλάς δέν ζεί. Δέν κρατιέται, δηλαδή, στὴνΕύρωζώνη χωρίς βοήθεια τῶν εταίρων.
11. Πρώτη επιλογή μιας κυβέρνησης πού ούτοτιτλοΦορεῖται αριστερή σε ήταν ή αύξηση τῶν Φόρων." Ετσι ώστε τό κράτος να καλύπτει τίς δαπάνες
του. Ἀλλ' αὐτὴ ἡ Πηγή έσόδων έχει έξσντληθεί.
Μετά πέντε χρόνια βαθειας οίκονομικής ύΦεοης
οἱ αξίες έχουν τσακισθεί. Δέν αποδίδουν τούς
άναγκαίους Φόρους. 'Ο ΕΝΦ1Α,π.χ., ύπολογίζετσι
έπί άξιῶν τού 2007.'Ἀλλη ταχυδακτυλουργία θ,
αποτύχει. Οἱ αξίες του 2007 δέν ύπάρχουν.Ἀρα
(καί) δέν θα πληρωθούν. Θ' αύξηθούν καί πάλι οἱ
άδυνατούντες να καταβάλουν. σε Με -κατ1
άνάγκην- σε νέες ρυθμίσεις. Πάντως, τα προύπολογιζόμενα χρήματα δέν θά είσπραχθούν (1)
111. Πέραν τῶν ακινήτων πού, Φύσει, δέν μετακινούνται έχουν στερέψει καί οί λοιπές πηγές
έσόδων. 'Η γενική ἑλληνικὴ παραγωγικότης έχει,
ούσιαστικά, έγκαταλείψει τόν τόπο. Οἱ επιχειρηματίες μέ ρυθμό παΦλασμού μετεγκαθίστανται
στὴν Κύπρο, τὴν Βουλγαρία, αλλά καί τό Λονδίνο, τὴν 'Ελβετία κ.ο.κ. Τό όμοιο πράττουν -μαζικά- οἱ ἱκανοί έπιοτὴ μονες. 'Η Γενεύη, Φερ' εἰπεῖν,
είναι γεμάτη από νέουςἘλληνες γιατρούς. Τό
κρίσιμο: ότι παράγεται άλλού δέν Φορολογεῖται
έδῶ. Ἡ Ἑλλάς διώχνει τούς παραγωγικούς της πολίτες. Αποξενώνεται ότι' ότι τό πολύτιμο (111). Δεσπόζουσα πηγή πλούτου παντός κράτους είναι οἱ
Συνέχεια στήν σελ. 8'
πτών. Οί χρήστες έβλε
Μ.Μ παν στήν όθόνη τους τό
μήνυμα «Συγγνώμη, κάτι
Μ πῆ)/ε λάθΟ5·· Ἐρ)/αζὁμα_
η ΠΕΡΙΕΡΕΑ στε πάνω στό πρόβλημα
καί θά τό διορθώσουμε τό
συντομότερο δυνατό».
ο Είδική έκδοση χαμπουργκερ μέ ψωμάκια
ὁλικής αλέσεως παρουσιασε γνωστή αλυσίδα έσπατορίων προχειρου φαγητού στις ΗΠΑ. Ἐν όψει μάλιστα τού γεγονότος ότι
πολύ σύντομα είναι ή ἑορτή τού ΗΜοννεσι1 (μορφή
αποκριῶν στίς αγγλοσαξονικές χώρες) ή όνομασία
τού νέου χάμπουργκερ
είναι ΗεΙίοννοειι ΜΟΡ· ,
ροκ. “Ηδη έχει διατεθεί σέ
καταστήματα τής ελ υσίδος στήν 7άπωνία, όπου
ή απαίτησις γιά πιό ίσορροπημἐνα προιόντα διατροφής ἔχει γίνει καθολική.
Άν καί στίς ΗΠΑ τά
πρῶτα σχόλια δέν είναι
ένθαρρυντικά θεωρώντας
τό μαύρο ψωμί απωθητικό, ή αλυσίδα αίσιοδοξεί
ότι θά τό ἐπιβάλει.
ο Κατά τό διεθνές συνέδριο τής Εύρωπαικής
Πνευμονολογική ς ἘταιρειΞ
ας στό Άμστερνταμ, ἐπιστήμονες άνεκοίνωσαν ότι
άνθρωποι πού έχουν κάνει
μεταμόσχευση πνευμόνων
καί ζούν κοντά σέ δρόμους
μέ ύψηλά ἐπίπεδα ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως λόγω τής κινήσεως τών όχημάτων έχουν κατά 10%
αύξημένο κίνδυνο προώρου θανάτου. Καί τί νά
κάνουν; Νά σταματήσουν
τά αύτοκίνη τα;
ο τα δεύτερη φορά μέσα
σέ μια έβδομάδά τό Ρεσείσοοκ έπαθε «μπλακ
άουτ» διαρκείας 40 λε
Μόλις «έπεσε» τό Ρεσεόοοκ, έπεσαν καί οί μετοχές τού κατά 4%....
ρ Έχουμε ακούσει γιά
γράμματα πού χάνονται
στά ταχυδρομεία ή άπό
ταχυδρόμους, γιά γράμματα πού έφθασαν στούς
παραλήπτες τους δεκαετίες
μετά, αλλά γιά γράμματα
πού τά έφαγε ή μαιμού,
πρώτη φορά ακούμε! Κι
όμως! Αστυνομικοί στήν
Φλόριντα έμειναν έκπληκτοι όταν περνώντας μέ τό
περιπολικό τους είδαν τήν
μαιμού, όνόμάτι Ζίκ, νά
κάθεται ἐπάνω στό γραμματοκιβώτιο καί νά μάσουλάει τά γράμματα τῶν
ένοικων ἑνὸς σπιτιού πού
μέρες διερωτώντο γιατί
δέν λαμβάνουν πλέον
άλληλογραφιά .. Τό ἐρωτημα είναι: δέν τήν πείρα-ζάν στό στομάχι; Προ- `
φανῶς όχι, άφού ειχε καί
κέφια γιά παιχνίδια, διότι
μόλις τήν πλησίασαν ἐκει!
νη πήδηξε επάνω στό περιπολικό καί άρχισε νά
παιζει μέ τήν σειρή να!
ρ ~|:”νοιντι μισού εκατομμυρίου εύρώ (365.000
λιρών) ἐπωλήθη τελικώς
τό πρῶτο συμβόλαιο τῶν
Βοετίοε σέ δημοπρασία
τού 80τίιεύγ'8! Τό συμβόλαιο πού ύπέγραψαν οί
Τζών Λένον, Τζώρτζ Χάρισον, Πώλ Μακάρτνεύ
καί Ρίνγκο Σταρ μέ τόν
μάνατζέρ τους, Μπράιαν
Ἐπστάιν, έχει ήμερομηνία:
ί η >Οκ“τωβρίου ί962.
'Οκτωβρίου 2015.
Ἡ «Εστία» αύριο
Ἡ <ξΕ)στία», όπως καί οἱ ύπόλοιπες έΦη μερίδες, δέν θά
έκδοθεί αύριο λόγω τής στάσεως ἐργασίας τήςἙνώσεως
Προσωπικού Πρακτορείων ῦΕΦη μερίδων Ἀθηνῶν. 'Η
(έ Εστία» θά κυκλοΦορήσει κανονικά τήν Παρασκευή 2