Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο από 15 Οκτωβρίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
29 ΣεΠτΕΜΒΡιον 2015
ΔΡ_ΦΥλΠΟ`ι ΜΜΜ
1.3Ο€
νννννν.Θτ1ιΠο8.αη
ιΣτοΡικΠ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ «κοκκιΝο ΠΛΑΝΗΤΗ»
ί ί . . . ο π  Η ι `|-.- ,
.. ,~ 'ν. -· ' ζ --:“·ω 
' _ ι . 1 ο· #- Υ
..Δ Ι, _ ί 4 _4 χ _ . ὰ 8 5 χ
'Σ _ : · ζμ· ζ· - Πλ .··-“ ·.ξ  '  'Φ` -> _ .
Η ανακόλυψη νερου στην επιφανεια του Αρη αυξόνει Πε Πιθανότητε5 ο «κόκκινοε Πλανητηε» να αποτελεί κατοικησιμο Περιβαλλον φιλοξενώντα8 μορφέ5 ζωήε. 12. 29
› 4.- .Ξ
Δ .ο ' · _
.,  - '3·' Ξ ο
' · ε%·π;· «Ρ Ϊ
Τ' ΠΕΡ|ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Α ΠΟΥ ΦΕΡΝΕ' Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- τέΒὁἔβῖἔἑὶὁγδνιο'μοι ΑΣΕΠ
 για 1.211 μόνιμε5 θεσειε
ε;  Δ__ _Μῳ__
1.211
μόνιμεε θέσει5
Ι Ι Ι
μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο απο 15 Οκτωβριου
1344. 2Τ·28
Μειώσει8 εφε Δημιουργία Προϊστάμενοι, συνάδελφοι ΑΦΜ Κω
10% φέρνει το Μητρώου με βαση και πολίτε8 θα αξιολογούν υποχρεωτική
νέα μισθολόγιο τα προσόντα δ τουἶυΠαλλήλουε τ  κινητικότητα
ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ έχει αποδυθεί η ηγεσία του υπουργείου τομέα που έχουν συμφωνηθεί με του8 εταίρου5. Οι αλλαγέ8 αναΕσωιερικὡν και Διοικητικηε Ανασυγκρότηση8. προκειμένου να μένεται να είναι σαρωτικέ8 και θα περιλαμβανουν παρεμβάσει8
Προχωρησουν από τι8 15 Οκτωβρίου οι αλλαγέ8 στον δημόσιο τόσο στη διοικητική διόρθρωση όσο και στο μισθολόγιο. 4·5
ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Μ|ΣΘΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥ'|'ΕΣΙ ΓΕΝ||(ΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ|Σ & ΑΥΤΟΔ|Ο||(ΗΤ|'(ΟΥΣ
-ιν“ι~>1Μ 1  ~ ~ τι ι Μινι  ι:Γιιιι“ΠΠ= Π :ημιν ι ν:ΠΠειωΠιιΠ~ Πι η ~ι::ΜιιιιιΠι 1111ἰΞἱζ1ι1111:111~ ι~ιω~κωΠι :5 Πυρ
'Δ γ Ι Ολοι εναν-[ίον ΑΛ. τειηΡΑε - ει τ2ιΝηιηι·κ
χΩΡΑΦι - ΟΠΛΟΣΤΑΣ|Ο όλων ΦΠ  ΣυνεΡγασΜ
«Μιλόνε» τα όπλα -ἶοΨΗῷ©Σ ?Ἀ@ῇῇΞ & προσκληση
για ΤΠ γέφυρα τρομο- ὁι ΜΜΜ Ε Ο ΕΕ, ΕΕ” Ι
, , φιοι για την Προεδρία στη
κρατων · ησινικων ΝΔ Πληθαίνουν. οι ισορροΠίε5 διστα-  
τι ρόσσονται και οι βολέ5 αυξόνουν Πριν Με τον Πρόεδρο Με κίνα8 συναντη·
κλείσει η ηροθεσμία. 7
θηκε στη ΗΠΑ ο Αλ. Τοίηρα5. 3