Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Αν ιν
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
'ΟΟ)·
¦··Υ'“ 'ΜΜΜ. η
ΒΡΟΧΕΣ:Ἀστατος καιρός μέ βροχές καί σποραδικές καταιγίδες μετά τό μεσημέρι.Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι έως 6 μπωφόρ στά πελάγη. “Η θερμοκρασία θα ση μειώσει μικρή πτώση. Στήν Ἀθήνα θα αγγίζει τούς 25β.
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015
Κυριακού ὸσίου. Πετρωνίας μάρτυρος.
Σελήνη 17 ημερών
Ανατολή: 7.1θ|-Δύσις: 7.12|
"Ετος 122ον 1 Αριθμός φύλλου 40288 1 Τιμή 1,8 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 21 Ο 8227870
εετίειιεννε@οτσΠοτ.ςτ
Διεθνοποίησις
καί ...γραβάτα “
Στίς 19 Μαρτίου 2015, δύο σχεδόν μήνες μετά τήν
άνοδο τού Σύριζα στήν ἐξουσία, ή <ίΕστία» έγραφε:
ΚΗ Κυβέρνησις Τσίπρα διαπράττει λάθη στρατηγικής τα ὁποία ὁδηγούν τήν Βια σέ αδιέξοδο καί
τήν Ἑλλάδα σέ πολύ έπικίνδυνη κατάσταση».
Μεταξύ τῶν λαθών αὐτῶν, έπεσημαίνετο ή διεθνοποίησις τού ἑλληνικού ζητήματος:
«Ούδέποτε έπρεπε νά έχει ἑπιδιωχθεί τέτοια διεθνοποίηση τού ἑλληνικού ζητήματος από τόν κ. Τσίπρα. Ό κύριος λόγος πού φθάσαμε στα πρόθυρα τής
πτωχεύσεως τό 2010, ήταν διότι ὁ τότε Πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, περιεφέρετο ανά τήν Βύρώπη καί όχι μόνον- καί είχε καταστήσει τήν Ἑλλάδα
πρώτο θέμα τής παγκοσμίου έπικαιρότητος.
Τό γεγονός αὐτό εἶχε άκρως αρνητικές έπιπτώσεις στίς αγορές, μέ συνέπεια τήν έκτόζευση τῶν
ἑπιτοκίων δανεισμού τής χώρας σέ άνεζέλεγκτα
ύψη. Τό πάθημα λοιπόν τού 2010 θά έπρεπε νά έχει
γίνει μάθημα τό 2015. Ἡ διεθνής δημοσιότης όχι
μόνον δέν βοηθεί, αλλά δυσχεραίνει τήν αντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, πολλῶ μαλλον ὅταν ζητούμε έμείς` βοήθεια από τούς αλλους».
Σήμερα, έξι μήνες αργότερα καί αφού ή χώρα
πέρασε από τό χείλος τής καταστροφής, βλέπουμε
τόν έπανεκλεγέντα κ. Τσίπρα νά συνεχίζει τήν τα
κτική τής διεθνοποιήσεως τού έλληνικού ζητή μα- ε
τος. Αντί νά δώσει βάρος στίς μεταρρυθμίσεις πού
πρέπει νά γίνουν στό έσωτερικό για νά έζέλθει ή
οἱκονομία από τήν κρίση, προτίμησε νά μεταβεί
στήν Νέα 'Υόρκη γιά νά παρευρεθεί στήν έτησία
Γενική Συνέλευση τού ῦΟργανισμού 'Ηνωμένων
*Εθνών καί νά .συμμετάσχει σέ έκδηλώσεις, όπως
αύτή τού °Ιδρύματος Κλίντον.
Στίς σχετικές ὁμιλίες του ὁ κ. Τσίπρας αναφέρεται στό θέμα τού δημοσίου χρέους τήςἙλλάδος, ώς
νά είναι οἱ ήγέτες τρίτων χωρών έκείνοι πού θά τό
έπιλύσουν. Καί μέ τά ὅσα λέει, δίνει τήν αντύπωση
ότι γιά τό ἑλληνικό χρέος δέν εύθύνεται ή ίδια ή
'Ελλάς πού ύπερχρεώθηκε, αλλά οἱ δανειστές της
πού τήν χρηματοδότησαν καί έν συνεχεία τήν όπεχρέωσαν νά έφαρμόσει «νεοφιλελεύθερη» πολιτική, ή ὁποία ὁδήγησε στήν μείωση τού ΑΕΠ. Άραγε
ποιούς νομίζει ότι θά πείσει μέ τέτοια έπιχειρήματα;
Βέβαια ύπαρχσυν καί άλλα τινά. Αφ ἑνὸς τα ανεπαρκέστατα αγγλικά τού κ. Τσίπρα καί τις· ἑτέρου ή
αντισυμβατική έμφάνισίς του, πού κάθε άλλο παρά
ένισχύουν τήν εἰκόνα τής 'Ελλάδος. Μάλιστα
είδικῶς γιά τήν Γενική Συνέλευση τού ΟΠΕ, όπου
θα μιλήσει μεθαύριο ὁ"Ελλην Πρωθυπουργός, προβλέπεται αύστη ρό ένδυματολσγικό πρωτόκολλο:
«Τίτο ασπαστεί· οί' ίδο σοιιί'ετστιεε ἱε Ναούς! έρωτα!
από, ί118τ0ί'οτε, έστησα είίίτε ἱε τεηιιἱτεα, Μεσαίας
ειτἱί από ίίε ί0τ @πτωτική στις! ε 8ἱΙΠἰ|8ϊ Φετος οί'
ίοτιιι81ίίγ ίοτ Ιεάίεε».
Μέχρι καί ὁ πρώην πρόεδρος τής Βενεζουέλας
Ούγκο Τσάβες εἶχε τηρήσει τό πρωτόκολλο καί φόρεσε γραβάτα όταν τό 2006 μίλησε στήν Γενική Συνέλευ
Καταυλισμός αντί Ι
ίδιωτικοποιήσεως
ΣτόίΕλληνικό καταλήγει τό γαίτανάκι τῶν μεταναστών
Στό Ἑλληνικό καταλήγουν οἱ
περιφερόμενοι μετανάστες τών
Ἀθηνῶν, οἱ ὁποίοι μετά τίς ταλαιπωρίες τού ταξιδιού τους μέχρι τήν
Ἑλλάδα, καθίστανται τώρα θύματα
τής ανικανότητος τής Κυβερνήσεως καί τής αδυναμίας της να χαραζει ένα σοβαρό σχέδιο για τήν φιλοξενία τους. Οἱ προτάσεις πού
έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα
αφορούν όλες σέ προσωρινές λύσεις. Κάποιες από τίς ὁποίες ίσως
καταστούν καί μόνιμες κατ' έφαρμογήν τής γνωστής παροιμίας ότι
«ούδέν μονιμώτερον τού προσωρινού». Ούτως ή αλλως όμως πρόκειται για λύσεις ανεπαρκείς. Λύσεις
πού ταλαιπωρούν ταυτοχρόνως καί
τούς κατοίκους πολλῶν περιοχών
τῶν Ἀθηνῶν, στίς ὁποίες πηγαινοέρχονται οἰ δύσμοιροι αὐτοί.
Ἀρχίσαμε μέ τήν «διαπίστωση»
τής αλήστου μνήμης Τασίας Χριστοδουλοπούλου, ότι οἱ μετανάστες
λιαζονται καί έζαφανίζονται. Άκο
εΥπάρχει ζωή
στόν πλανήτη
λούθως ή κατάληψις τού Πεδίου
τούῦΑρεως ὁδήγησε στήν «προσωρινή» λύση τού οἱκισμού =Ελαιώνα.
Τώρα βεβαίως θέλουν να ανοίξουν
πάλι τήν Αμυγδαλέζα, αφού ή αναζήτησις αλλων χώρων στό Λαύριο
δέν απέδωσε...
Καί ναί μέν, τό Πεδίον τούἈρεως άδειασε, αλλά καθώς έγέμισε ὁ
οίκισμός τού ῦΕλαιῶνος, ένας νέος
ατυπος καταυλισμός έφερε τό αδιαχώρητο στήν πλατεία Βικτωρίας.
Τό γεγονός ότι έν συνεχεία απεφάσίσθη νά χρησιμοποιηθεί ὁ στεγασμένος χώρος τού γηπέδου Τάε
Κβόν Ντό στό Φάληρο, ούδόλως
αποσυμφόρησε τήν κατασταση.
Ούτε στόν °Ελαιώνα, ούτε στήν
πλατεία Βικτωρίας. Ἀς αφήσουμε
δέ τό γεγονός ότι στό γήπεδο αὐτό
είναι προγραμματισμένο σέ λίγες
μόλις ή μέ ρες να διεξαχθεί τό παγκόσμιο πρωταθλη μα πάλης!
Έτσι έρχεται στό «στόχαστρο»
τό Ἑλληνικό καί συγκεκριμένα οἱ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ εἱκονίζει τόν κρατήρα Ηώς τούἈρεως καί τίς σκουρόχρωμες μακρόστενες ραβδώσεις πού προκλήθηκαν από έποχική ροή νερού σέ ύγρή
μορφή καί τίς αποθέσεις αλάτων στήν έπιφάνεια του. Ἡ χθεσινοβραδυνήανα
ση τού ΟΠΕ.. Θα τό παραβιάσει τώρα ό κ. Τσίπρας;
Άντι;
όλυμπιακές έγκαταστασεις τού χόκεύ. Μια νέα προσωρινή λύσις,
όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνει ὁ
δήμαρχος τής πόλεως αφού συνομίλησε μέ τούς αρμοδίους τού ύπου ργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Μιά λύσις πού όμως δημιουργεί
εύλογα έρωτή ματα ώς πρός τό τί τελικώς θέλει να κάνει ή Κυβέρνησις
μέ τόν χώρο τοῦ παλαιού αεροδρομίου. σε τόν αξιοποιήσει; Θα τόν
ἰδιωτικοποιήσει; Θα τόν κανει χωματερή όπως έχουν ύποστη ρίςει
κάποιοι φωστήρες στήν Περιφέρεια Αττικής;"Η μήπως ή δημιουργία καί άλλων καταυλισμῶν ἐκφ ράζει τήν αντίληψη τῶν κυβε ρνώντων
μας για τήν αξιοποίηση τών ἐλευθέρων χώρων; Τελικώς τόσο στό ζήτη μα τής μεταναστεύσεως, για τό
η ὁποῖο ύποτ,ίθεται πώς ή Κυβέρνη
σις ἐπιδεικνύει ἱδιαίτερη εύαισθησία, όσο καί στήν αξιοποίηση καί
ανάπτυςη τής χώρας, κοινός παρονομαστής αποδεικνύεται ή προχειρότης καί ή ανικανότης.
κοίνωσις τής ΝΑ8Α έπαλήθευσε τήν ύπαρξη αλμυρού νερού στήν ἑπιφάνεια
τού °Ερυθρού Πλανήτη καί ότι όπου ύπάρχει νερό, ύπάρχει καί πιθανότητα ζωής,
μάλλον σέ μικροβιακή μορφή. (Λεπτομέρειες σελ. 4)
- Καταργεῖται
ή έκπτωσις στα νησιά
Καταργεῖταιή έκπτωσις
τού ΦΠΑ σέ Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο,
Πάρο καί Σκιάθο από τήν
1η 'Οκτωβρίου. Σελ. 2
Πρόσκλησις
για επενδύσεις
. 'Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τήν
παγκόσμια κοινότητα
καί τούς "Ελληνοαμερικανούς, νά ύποστηρίξουν τήν προσπάθεια
για νά ξανακτισθεῖ ή
'Ελλάδα. ΣΕΛ. 8
Αντιδράσεις
για Καταλονία η
Αντιδράσεις έντός καί
εκτός ίσπανικών συνόρων προκάλεσε τό αποτέλεσμα τών τοπικών
εκλογών στήν Καταλονία.
η ΣΕΑ.5
8 ίί1188 ?81128
με σού αναλύσω ἐγώ γιατί
έφτασε ή 'Ελλάδα στήν οίκονομική
κρίση καί γιατί ή κατάσταση θα συ
δήλωσε ὁ Αλβανός μετανάστης πού
πρίν δεκαπέντε χρόνια καί έχει κάνει
όλες τίς δουλειές από κηπουρός μέχρι
έλαιοχρωμστιστής, πωλητής σέ μανάβικο, ταμίας σέ φούρνο καί σερβιτόρος σέ  καί έτοιμάζεται τωρα να έπιστρέψει στήν Αλβανία.
-Μιλας ὡς οίκονομολόγος; Μήπως ήσουν συμφοιτητής τού Βαρουφἀκη; Τὸν ρώτησα
-'Εγω είμαι σοβαρός άνθρωπος.
θέλεις να σού πώ τί φταίει καί δέν
πατε μπροστά;
-Γιά λέγε, για λέγε. ..
-Δέν πατε μπροστά γιατί όλοι
κλέβετε, απεφάνθη ὁ Αλβανός.
νεχιστεί μέ ὁποιαδήποτε κυβέρνηση, 7
ήρθε οίκογενειακῶς στή χωρα μας
= ής ές
Τί μού εἶπε ό Ἀλβανός
Με Φταίει από τό συμπέρασμα;
-Δεκαπέντε χρόνια πού βρίσκομαι
έδώ κοιτάζω τί γίνεται γύρω μου καί
βλέπω ότι όλοι κλέβετε θέλεις να σού
πώ καί παραδείγματα;
έ' Εχω τήν περιέργεια να Τα Με
σω, είπα.
-Γνωρίζω τουλάχιστον πέντε
ατομα πού έργάζονται χωρίς να τό
δηλώνουν καί συγχρόνως παρουσιάζονται ως άνεργοι καί είσπράιτουν
καί έπιδόματα ανεργίας. Στήν περίπτωση αύτή δέν κλέβουν μόνο οἱ ττέντε αλλά καί οί άλλοι πέντε έργοδότες
τους πού δέν πληρώνουν κρατήσεις
στά Ασφαλιστικά Ταμεία τῶν έργαζομένων. Μέ τέτοιες κλοπές πώς θέλεις
να μή χρεωκοπήσει τό |ΚΑ;
-Γίνονται καί μερικές έξωρέσεις
από ασυνείδητους.
ὶΕξαιρέσεις γίνονται από έκείνους
πού πληρωνουν. Νά σού πώ άλλο
παράδειγμα; Ξέρω τουλάχιστον έξι
μαγαζιά πού έχουν μαϊμού ταμιακές
μηχανές καί δέν πληρώνουν ΦΠΑ
στήν 'Εφορία ούτε δηλώνουν τά
πραηιατικά τους είσοδήματα. Μέ τέ
τοιες κλοπές πῶς να μήν έχει τρύπες
ό κρα·πκός Προύπολογισμός;
-Μερικοί ξεφεύγουν αλλά είναι καί
δύσκολο νά τούς έντοπίσει ή °Εφορία.
-Μή μού πείς τώρα, ότι ἐγώ ένας
Αλβανός μετανάστης πού έντόπισα
αύτές τίς παρανομίες είμαι πιό ξύττνιος καί έχω περισσότερα μέσα από
τήν°ΕΦορία και τις πως ΜΜΜ
πού δέν μπορούν να βρούν τούς κλέφτες! θέλεις νά σού πώ ακόμη ένα
παράδειγμα;
στα ω δωσω κι 
- Αύτό πρέπει νά τό έχεις δεί κι
έσύ.Δένμπορείνάμήξέρειςόποίπε
ρισσότεροι έπιβόττες τών λεωφορείων
δέν πληρώνουν είσιτή ριο;
-Ναί, αὐτό τό έχω παρατηρήσει
κι έγω, συμφώνησα.
-Ξέρεις τί είναι χειρότερο ακόμη
απόπςκλαπέςκαίγι, αύτόδέν μπορεί
να πάει μπροστά ή Χώρα σας;
-Νά τό ακούσω κι αὐτό, στέναξα.
-Είναι ότι μέχρι τώρα καμμιά κυβέρνηση δέν ήθελε νά σταματήσει τίς
κλοπές! Μέχρι καί συντάξεις σέ πεθαμένους χορηγούνται ακόμη καί οί
Αρχές κάνουν ότι δέν βλέπουν πώς
είναι νεκροί! Τί μπορεί να περιμένεις
όταν οί κυβερνήσεις σας έχουν τέτοια
μυαλά; Τί Με;
λεω πως αν δέν αλλάξουν μυαλά
...θα αρχίσω να ψάχνω για δουλειά
στήν Αλβανία!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Προσελκύ όντας
έπενδύ σεις
Γράφει ό Κώστας Παπαχλιμίντζος 
Ε|ΝΑ| μια εύκαιρία πού ήγέτες από όλες σχεδόν
τίς χώρες τού κόσμου αναζητούν έναγωνίως καί σπανίως τήν έχουν: Νά απευθυνθούν σέ όρισμένους από τούς σπουδαιότερους έπιχειρη ματίες καί επενδυτές τών 'Ηνωμένων Πολιτειών,
παρουσία μιας προσωπικότητος όπως ὁ Μπίλ
Κλίντον, καί να τούς πείσουν να επενδύσουν
στόν τόπο τους. Στόν Αλέξη Τσίπρα προσφέρθηκε προχθές τό βράδυ απλόχερα αύτή ακριβώς
ή εύκαιρία. Στό συνέδριο τού Οιιηιοη εδώ Τσιμείίνε, σέ ζωντανή σύνδεση από τό ΟΝΝ, κατόπιν
μιας έξαιρετικά φιλικής είσαγωγής από τόν
πρώην πρόεδρο τών ΗΠΑ, κλήθηκε νά προσελκύσει ξένους έπενδυτές στήν 'Ελλάδα.
Ἑκεῖνοι περίμεναν νά ακούσουν για κίνητρα, όπως για παράδειγμα ή χαμηλή φορολογία. Γιά διευκολύνσεις, όπως ή έξυπηρέτησις
μέσω διαδικτύου ή οί ύπηρεσίες μιας στάσεως. Για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, πού
θα δημιουργήσουν ένα φιλικό έπιχειρη ματικό
περιβάλλον. 'ΟἙλλην πρωθυπουργός προτίμησε νά μιλήσει για τήν δυσκολία εφαρμογής
τού τρίτου μνημονίου καί για τίς τριβές τής
κυβερνήσεώς του μέ τήν ΕΕ. Τόνισε ότι οί έπιχειρηματίες στήν 'Ελλάδα δίνουν χρήματα
<< κάτω από τό τραπέζι»! 'Ο κ. Κλίντον έσπευσε
νά τού ύπενθυμίσει πώς <<δέν ύπάρχει αλλη
σημαντική πηγή επενδύσεων, εκτός από
αύτές πού μπορείτε νά προσελκύσετε». 'Ελπίζουμε, γιά τό καλό της χώρας, ὁ κ. Τσίπρας να'
έλαβε τό μήνυμα.
. απολαύσουν τό θέαμα
ΠΞΝΝ|Ξ τών καλλιγράμμων γυναικῶν πού έβαζαν μόνες
Μ τους βενζίνα μέ τό μαγιώ
ΠΕρ|£ρΓΑ τους. Πάντως, όλοι έβγα
λαν φωτογραφιες. ..
ο Απεβίωσε σέ ήλικία 95
ἐτῶν ὁ πρῶτος Βρεταννός
στρατιώτης, ὁ ὁποίος
ἐπάτησε γαλλικό έδαφος
κατά τήν απόβαση τής
Νορμανδίας, στίς 6 ίουνί- ι
ου 1944. Πρόκειται γιά
τόν Νόρμαν ΠΟύλ, ὁ
οποίος τότε ήταν απολοχαγός τῶν είδικῶν δυνάμεων 5Α8. Έπεσε μέ αλεξίπτωτο μέ άλλους πέντε
συναδέλφους τού βορείως
τού Χερβούργου σέ μια
αποστολή παραπλανήσεως. Μαζί μέ τούς έξι
ανδρες έρριφθησαν κατά 200
περίπου ανδρείκελα προ-γ
κειμένου νά στραφεί ἐκεί ή
προσοχή τῶν Γερμανών,
μακράν τι; πραγματικής
στη; αποβάσεως. Αξιζει
να σημειωθεί ότι στήν
αποστολή μετέφεραν καί
ένα ταχυδρομικό περιστέρι μέ τό ὁποίο έστειλαν
πίσω τήν αναφορά τους.
Μετά τόν πόλεμο ὁ Νόρμαν Πούλ σταδιοδρόμησε
στόν τραπεζικό κλάδο.
ο Ούρές ἐκατοντάδων
αύτοκινήτων σχηματίσθηκαν σέ ένα πρατήριο
ύγρών καυσίμων στήν
Ούκρανία προχθές γιά να
ἐπωφεληθούν τής πρωτοφανούς προσφοράς του.
Ἐδινε δωρεάν καύσιμα,
' ό έναν όρο: Οί πελάτες
νά φοράνε τό μαγιώ τους!
Διερωταται τώρα κανείς
πόσοι έσπευσαν για νά
γεμίσουν τό αύτοκίνη τό
ο τά ένα; όμως άστραιμαν καί γιά τόν (Ολλάντ.
Στό περιθώριο τής ἐπισκέ
ιμεώς του στόν ΟΗΕ, ὁ
Γάλλος Πρόεδρος απεφάσισε τα κάνει μια βόλτα
στήν Νέα 'Υόρκη. “Ετσι
βρέθηκε καίστό Μπρόντγουαίυ για τήν ύπαίθρια
έκθεση «Βεει οί Ρωτήστε»,
πού προωθεί τήν γαλλική παρουσία στίς ΗΠΑ.
Στήν έκθεση αύτή
ύπήρχαν καί χορεύτριες
μέ στολές τού Μου|ίπ
Ηουςε καί ὁ °Ολλάντ δέν
έχασε τήν εύκαιρία. Πόζ αρε μαζί τους...
ο Τελικώς αύτό τό ΟΝΑ
ὁρίζει τα πάντα! Καί έχει
και! «τυχερά» μεταλλάξεις
στίς ὁποία, όπως λένε, οί
είδικοιζ όφειλεται τό γεγονός ότι όρισμένοι καπνιστές
έχουν σχετικώς ύγιείς πνεύμονες παρότι καπνιζουν! Ἡ
ανακάλυψις μπορείνά ὁδηγήοει στήν ανάπτυξη νέων
φαρμάκων για τούς πνεύμονες Μακάρι!
ο πα μια ακόμη φορά οί
ἐπιστήμονες, μεταξύ
αὐτῶν κατά ὁἘλλην Παναγιώτης Πολυγερινός_ἔκαναν τό θαύμα τους. Δημιούργησαν ένα ἐπίθεμα,
«τσιρότο», μέ τό όποίο οί
χειρουργοί κολλούν τρύπες στήν καρδιά καί σέ
αλλα όργανα, μέ μία εἰδική κόλλα! "Ετσι αποφεύγεται ή ἐπικίνδυνη ἐγχειρη
τους καί πόσοι γιά να σις ανοικτής καρδιας.
| | 3!
Διαβάστε τα αρθρα
τού Παναγιώτη Μποκοβού
«°Ο πραγματικός νικητής» (σελ. 3)
τοῦ Ε Ν Παπαθανασόπουλου
«Ἡ Παποσύνη καί τό Φανάρι» (σελ. 8)