Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οςοειιευ@οτεπετ.ετ
ειΝὶ@Μ@ Μαι
παρερΒαυιι
Φωτιά άναψαν και πάλι στήν
κυ8έρνπσπ αυτή τπ φορά δια
στόματος τας αναπλαρώτριας
υπουργού Παιδείας κ. Αναγνωστοπούλου, που επτά να γίνει
πιο εύκολα π απαλλαγή των μαθιιτὡν από το μάθπμα των θρήσκευτικών.
Οταν επτήθπκε από τον Αρχιεπίσκοπο 'ερώνυμο να σχολιάσει
την πρότασή του υπουργείου,
δήλωσε: "Δεν είναι του υπουργείου. Κάποια κυρία που έχει
ορισμένες ιδέες τής ήρθε στο
μυαλό...", ενώ αμέσως μετά συμπλήρωσε ότι αρμόδιο γι' αυτό
το θέμα είναι το Σύνταγμα.
"Πρέπει οι Ελλπνες επιτέλους να
σοΒαρευτοόμε και να μήν ακούμε τις ανοπσίες του ενός και του
άλλου", ανέφερε καρακτπριστικα.
Η αναπλπρώτρια υπουργός
αναγκάστπκε να προΒεί σε διευκρίνισπ, λέγοντας ότι οι όπλωσεις τας παρερμπνεύτπκαν και
το εήτπμα έλπξε προς το παρόν.
Η υπουργός του ΣΥΡΜΑ δεν
τόλμπσε να υπερασπιστεί περαιτέρω τις απόψεις ως, ενώ ο
υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλος αναγκάστπκε να επισκεφθεί
τον Αρχιεπίσκοπο μετά τα θύελλα που προκάλεσε στον Εκκλπσία μια ανώδυνα κατά τα λοιπά
δήλωσα. Ετσι, ο υπουργός λειτούργπσε πυροσΒεστικά και
άμεσα για να μα:έψει τις σπίθες
που ανάΒουν αλόγιστα.
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
”ία Μίνα
ΜΒΑωυΜΤ Μ α
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Η ΝΔ8Δ επιβεβαίωσε
 .ν ύπαρξη νερού έ;
φ9ἔΈΠΦΠΜΜέ¦;“
ε  .4 ·
'   ι
Ρ.., .
._ ` Ρ  ί τ _ | . .
. -, Μ ,. ι··.·τ Μ ο.
`·, κ . .““7έ· ¦ ` ·." ἑ~.
Σε μια πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου χθες το απόγευμα, η ΝΑ8Α αποκάλυψε πως,
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών εντοπίστηκαν ίχνη από τρεχούμενο νερό και
ειδικότερα ενυδατωμένα άλατα, που προκαλούνται μόνο από την ύπαρξη αλμυρού ύδατος. Το μυστήριο, λοιπόν, πίσω από τις αλλαγές στον πλανήτη Άρη μοιάζει να έχει λυθεί, καθώς τα σημάδια που παρατηρούσαν οι επιστήμονες είναι πιθανό να προέρχονται
από το τρεχούμενο νερό. Σύμφωνα με εικόνες που καταγράφηκαν από δορυφόρο τα ίχνη
με πλάτος πέντε μέτρων και μήκος του μέτρων αλλάζουν κατά τη διάρκεια των πιο θερμών μηνών, ενώ "σβήνουν" όταν οι συνθήκες είναι πιο ψυχρές.
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές τα ίχνη αυτά είχαν παρατηρηθεί για πρώτη φορά το
ειπα, καθώς οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει πως στην επιφάνεια του πλανήτη έρεε αλμυρό νερό, το οποία όταν χαμηλώνει η θερμοκρασία στεγνώνει και δημιουργεί "λωρίδες"
μήκους μέχρι και του μέτρων.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΔ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕ|ΩΝ
ί) ΜΜΜ ϊ κι·
ΙΚ@υ@@υμπλή
στις προς
Πετμκάκου
Σελ.2