Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 14.944 προσλήψεις σε 90 μέρες
Newspaper website Website







Recognized text:
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ “` _
ι_]τῖ ι-νῇ-χ/ κ ῇ| Η
Ϊ ΜΧ' ι' ι
τι 'ι
Μι ι ι ι Μπι: ι
Ν) ΝΗΜΑ”  'Χ 
Γ  ' _ ΣΛΛκΕ-ΛΣΤΕΡΛΣ ΤΡ.
ΑΥΞΑΝΕΤΛ| ο ΑΡιοΜοΣ
ΜΝ γηοψι-ιΦιαΝ ΑΛΛΑ κΑι
ι-ι ΕΣΩκοΜΜΑτικι-ι ΕΝΤΑΣΗ
ΟΛΕΣ Ο| ΟΕΣΕ|Σ ΜΟΝ|ΜΩΝ ΚΛ| ΕηοχικΩΝ
ΣΤΟ ΔΗ ΜΟΣ|Ο ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΖΟΤ5
14.944
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
σε 90 μερε5
Ι βρεφονηηιοκομοι και μαγειρες
κα ω σε δημοτικούς ηαιδικοι3ς σταθμούς Ο - -» '
 διανομείς και οδηγοί σε ΕΛΤΑ Ο' ί ' · ί · Ο
Ι ΣΕ Δ”Μο'Σ Ν0Ε0κυΜεια Μοντεικ Μίνωα ΠΜ". ειχα·
κ | κ ν Τ σε δημοτικο γυμναστηρια 14844 μόνιμες Κω Φακές
| | | Προσλήψεις μέχρι το τέλος του ί
 οδηγοι, εργατες, χειριστες / ¦
λ Α Δ σε δήμους για τομείς καθαριότητας
' αρχαιολόγοι, συντηρητές,
© ιἶ»ΕΞῖΠ:ε1ρὅιΕΞης ασστἔ1ΟΞις και [η τΞῷΩό= εργὁτες σε μουσεία
κρατα κλειστα τα αηό τον κυριακο διαφωνεί επι και αηό ΤρΕχογΝ ΗΔΗ ^|ΤΗΣΕ|Σ για 552 θέσεις
χα τιατ ιι ῦ Μητσ τακη για μ την μη - Λδ νι Γ - ,
την) τελε3ταἶἔἶ τους :ορισμούς ψῖιφιότητΞ για“δ)ηΖ ειῖΞρ σε ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, δημους
 @Μι ΒἔΞο“ἑἑγ“ θΕΣΕ|Σ 2.440 ΓιΑτΡοι_ ΝσΣΗΛΕγτΕΣ_ ἩΜΜΜΜΜΜ
Π | « | » | », “ “ '
σἑἩὲΒἔξΒἔ'“ ἔἔ“=ἔΞΠρὲρἔἔΞχΠ ΕΕΣ ἔἐἘἔἑΒαΠ "ΜΜΜ" "^Ρ^'^ΤΡ'κ°'ΣΕ Ν°Σ°κοΜε'^ ”ΜΜΜ
Τζιτζικώστα Μακεδονίας Τζιτζικώστας Κικίλια
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΕΤΗΣ|Λ ΜΕ|ΩΣΗ 87 ΑΝΤ' Η ΣΤΗ ΒΛΣ|ΚΗ ΣΥΕΤΕ" ΤΟΥ ΜΜΜ
Ο ° - 
ΣΥΝΕΛ|·|ΦΟ|·| τι 
00. Λ|ΛΚ0ΥΝΑΚ0Σ Ο. ~ ' ΣΕ^· 3°
χΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗ... ΠΜ - τα Το ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
ΔΕ|ΧΝΕ| ΟΤ| ΜΠΟΡΗ
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕ|... ΖΩΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕοιιΛιΣιικι τ. α
οι ΕηΕΝΔγΣΕιΣ _. η ._ .
Λ|'|Ο ΤΗΝ "η ΟΚΤΩΒΡΗ" ΣΕΛ. "4, 27
κΑΤΑΡΓΕιΤΑι Ο ΜΕ|ΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΕ ΡΟΔΟ. ΜΥΚΟΝΟ. ΠΑΡΟ. ΝΑΞΟ, ΣΑΝΤΟΡ|Ν|·|, ΣΚ|ΑΘΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα