Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κρίσιμη εβδομάδα για την αξιολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ΜττετΠΡοτικιἔτ
Δευτέρα 28 ΣεΠτεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α | Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.886
κώστας ΠΠοτόΠουΜς
ο. Πρόεδρος της ΕΠιίτροΠης Κεφαλαιαγορας στη «Ν»
ΑΠόστολος Τζιτζικώστας  
υΠοψηφίος για την Προεδρία της ΠΔ.  
ο 3ίθΕτίΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
σημερα στη Ν
Νέα ιστορικό ρεκόρ αφίξεων
26 εκατ. τουριστών το ΖΟΤ 5
ΕντυΠωαίακές εΠίδααείς Πετυχαίνεί η Ελλαδα τη
φετίνη χρονία στον τουρισμό, Παρα τις ανησυχίες
Που είχαν εκφρασθεί το δίμηνο |ουνίου - |ουλίου.
Συμφωνα με τίς εκτίμηαείς του υΠουργείου Τουρίαμου, η χρονία θα κλείαεί με ί 5,5 δία. ευρω έσοδα
καί νέο ίατορίκα ρεκόρ αφίξεων, 26 εκατ. τουρίατών, ενώ τα στοίχεία της 5ΤΠ θ|ορα| δείχνουν ότι
οί ΠλΠρότητες στα ελληνικα ξενοδοχεία κατα τη
δίαρκεια του Προηγούμενου μηνα μειώθηκαν μεν
ορίακα, αλλα τα έσοδα εκτοξεατΠκαν σε σχέση με
τα ατοίχεία του 2014. >'| 2
Το Παρανομο λογίσμίκό της ννν
ηταν γνωστό στίς Βρυξέλλες
Γία αλυσίδωτές εΠιΠτώσείς αΠό το σκανδαλο της
Μ ΠροείδοΠοίουν αναλυτές καί κυβερνητίκα ατελέχΠ, έΠείτα αΠό αΠοκαλυψείς ότί οί αρχές των
Βρυξελλών γνώρίζαν εδώ καί δυο χρανία γία το
Παρανομο λογίσμίκό. Οι γερμανικές αρχές αΠηυθυναν «τελεσίγραφο» Προς τη να δίνοντας της
Προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου να εναρμονίσθεί
με τα εθνίκα Περίβαλλοντίκα ΠρότυΠα στα Πετρελαίοκίνητα οχηματα της, αλλίως κίνδυνευεί με
ανακληαΠ της αδείας κυκλοφορίας τους. >22
ΑΤ|(ΕΑΑ ΝΕΡ|(ΕΑ:
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΤΩΣΗ Τ|·|Σ
Δ|·|ΝΟΤ||(ΟΤ|·|ΤΑΣ
ΥΠέρ της ανεξαρτησίας...
το εχίτ ρο|| στην Καταλονία
Τα κόμματα Που ταασονταί υΠέρ της ανεξαρτησίας
της Καταλονίας φαίνεταί οτί κερδίζουν τον έλεγχο
του Περίφερειακου Κοίνοβουλίου στίς τοΠικές
εκλογές Που έγίναν χθες, συμφωνα με το εχίι ρο||.
Στίς εκλογές αημείώθΠκε ρεκόρ αυμμετοχης,
καθως έως αργα το αΠόγευμα το Ποσοστό
Προσέλευσης στίς καλΠες είχε δίαμορφωθεί στο
63%. >24
Ανταλλαξαν υΠοσχέσείς
ΝΠ. ΟμΠαμα καί Σί ΤζίνΠίνγκ
«Ανακωχη» κηρυξαν Ουααίγκτον καί Πεκίνο όσον
αφορα την ΠροαΠαθεία της Κίνας να Προωθησεί τη
νέα ααίατίκη τραΠεζα γία υΠοδομές, καθώς οί ΗΠΑ
έλαβαν τη δέσμευση του Πεκίνου ότί θα ΠροσΠαθηαεί να αΠομακρυνεί καθε αμερικανίκη ανησυχία, με
αφορμη την εΠίσκεψΠ του Κινέζου Προέδρου Στ
ΤανΠίνγκ στην Αμερίκη. ΑΠό την Πλευρα του, ο
ΝΠαρακ ΟμΠαμα εΠανέλαβε τη δέσμευση του να
ατηρίξεί την ΠροαΠαθεία της Κίνας να αυμΠερίληφθεί το γίουαν στο καλαθί αΠοθεματικών
νομισματων του ΔΝΤ. >23
Ιζατάφθάνουν τα τεχνικά κλιμάκια - «Τρέχει» η κα βέ ρνηση για τα Π ροαΠαιτούμενα
Κρίσιμη ε βδομάδα
για την αξιολόγηση
Στους ρυθμούς του τρίτου μνημονίου κινείται αΠό
σήμερα η κυβέρνηση, καθώς οι αρμόδιοι υΠουργοί
ΠρέΠει να «τρέξουψ› μεταρρυθμίσεις Που θα υλοΠοιούν τα ΠροαΠαιτούμενα, ώστε με την άφιξη των τεχνικών κλιμακίων εντός της εβδομάδος, αλλά και του
κουαρτέτου την εΠόμενΠ στην Αθηνα να ξεκινησει
Ζητηματα αμεσης ψηφίαης
' νέα μίαθολόγίο Δημοσίου αΠό ί|ί/20ί 6
' εΠίλυαη «κόκκίνων» δανείων
' εφαρμογη των «εργαλείοθηκών» ΟΟΣΑ
' Προσχέδίο ΠρουΠολογίσμου στίς 5/ί 0
ομαλά η νέα διαΠ ραγμάτευοη για μιν εκταμίευοη των
δόσεων της συμφωνίας, η οΠοία Παράλληλα θα «ξεκλειδώσει» και τη συζητηση για το Χρέος. Οι ελεγκτές
θα αΠαιιησουν αΠό το νέο οικονομικό εΠιτελείο διαβεβαιώσεις ότι όχι μόνο θα ψηφίσει τα ΠροαΠαιτούμενα, αλλά και ότι θα τα υλοΠοιησει μέχρι κεραίας.>3
Διεθνης
Πρόκληση
η αντίμετώΠίση
του χρέους
«Δεν μΠορουμε να μίλαμε ουσίαστίκα γία βοη
θεία στίς αναΠτυσσόμενες χώρες η δανεια στίς
ανεΠτυγμένες, εκτός αν
αντίμετωΠίσουμε το ζητΠμα του χρέους ως μία
διεθνη Πρόκληση» εΠεσημανε σε ομιλία του στον
ΟΗΕ, γία την ΑναΠτυξίακη Ατζέντα μετα το
20" 5, ο ΠρωθυΠουργας
Αλέξης ΤσίΠρας, αναφερόμενος στο ζητημα του
χρέους. >Ζ5
[Μωαβ γία Ελλαδα]
Σταθερη
αΠό αρνητικη
η Προοπτικη
ΕΠιβε βαίωαε την ΠιοτοληΠτικη
αξιολόγηση της Ελλάδας στο Εαιι3
ο οίκος Μοσάγ'8, ενώ Παράλληλα αναβάθμισε την ΠροοΠτικη
της χώρας μας σε σταθερη αΠό αρτοπικη. ολοκληρώνοντας ιην αξιολόγηση Που άρχισε την 1η Ιουλίου. Ο βασικός λόγος εΠιβεβαίωοης της αξιολόγησης είναι η έγκριση του 30υ Πακέτου διάσωσης και το γεγονός ότι μετά τις
εκλογές έχει δημιουργηθεί οταθερός Πολιτικός σχημαησμός. >6
υΠουργείο Οίκονομίκών
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ| ΦΟΡΟΣ
ΣΕ ΟΝ|.|ΝΕ Ε'|'Α|ΡΕ|ΕΣ
Σ'|'Ο|Χ|·|Ρ|ΑΤΩΝ
[κίνηση κεφαλαίων]
Χαλαρώνουν
Πε ρισσότερο
οι Περιορισμοί
Χαλαρώνουν ακόμη Περισσότερο οι κεφαλαιακοί Περιορισμοί, καθώς στο εξης κάθε καταθέιης μΠορεί να
μεταφέρει μέσω τραΠεζικών ιδρυμάτων έως και 500
ευρώ στο εξωτερικό ανά μηνα και για λόγους υγείας
έως και 2.000 ευρώ. Παράλληλα. Παρέχονται Πρόσθετες διευκολύνσεις σε φοιτητές και οΠλίτες, δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος τραΠεζικού λογαριασμού
σε ακόμη Περισσότερες ΠεριΠτώσεις, ενώ για Πρώτη
φορά εΠιτρέΠεται το Πρόωρο σΠάσίμο Προθεσμιακης
κατάθεσης υηα συγκεκριμένες ΠρουΠοθέσεις. >4
[ανακεφαλαιοποίηση] Αυστηρός ο 8ἰηεΙο Βυρετνἰεοτγ ΜεςΙιαη15η1
6 δισ. η αρχικη εκτίμηση
των τραΠεζικών αναγκών
Ποία τα ανταλλαγματα γία Πώληση του ΟΛΠ
(«Ρ|αξίλαρί» μίνίμουμ εσόδων 350 εκατ. ευρω, αλλα καί εΠενδυαείς αναλογου ύψους δείχνουν οί μελέτες Που έχεί στα χέρία του το ΤΑ|ΠΕΔ
αναφορικα με τα ανταλλαγματα Που θα αΠοκομίαεί το ελληνίκό Δημόαίο
αΠό την Πώληση του 67% των μετοχών του οΑΠ. >ί 3
[καθυστερησείς]
Στον «αέ ρα»
εΠενδύσεις
στην κινητη
τηλεφωνία
ΤροχοΠέδη στις εΠενδύ σεις των
εταιρειών κινητης τηλεφωνίας
Παραμένουν οι ελλείψεις στο νομοθεηκό Πλαίσιο, ειδικά ως Προς
την Παροχη αδειών για κεραίες,
ενώ Προσκόμματα στην ομαλη
λειτουργία της τηλεΠικοινωνιακης αγο ράς γενικότε ρα δημιου ργεί η Πολύμηνη εκκρεμότητα με τη διοίκηση της ΕΕΤΤ. >1 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα