Πρωτοσέλιδο Έθνος: Φόροι & τέλη με βάση την αξία του ΙΧ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ ι Έ ,
28 ΣεηΤεΜοΡιον εοι5 εΌ 9· (ἐἑ;ἑἙΒρἔρ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0|Μ ' . Δ ·
'30€ - _ · Δ. Καμαουρακη5
' σΤο «εΘΝοΣ»
' Η ζ. κι : Η Ι. ΜΜΜ Η Η “ι “Μι ι Ιω ' Η ΑΜΜΑΝ ιι Η ΜΝΗΜΗ ι: Η ίί馦¦ί¦["'ΞΙ|ι¦Μ ΜΗΝ!" Η Η ΜΜΜ Η ||'|Μι|Ε!ζ“ί)·ὶ η Η ΜΝΗΜΗί'ε||ν||Ι|||Η!Π' Η Ἡ" Μ Μι ,η ϊ '1 1
Σαρώνει  Δημ Ξ «Τα έψαλαν»- 3:* . Νίκη με
με ηγέΤη και  χ σΤον Γιάννη ,δ
σκόρερ Τον ' Σ ΑΜ ΑνασΤασίου , σφοσνι 9
ΦορΤοάνη ΠΑΠΑ Παρά Τη νίκη ΜηερμηαΤοφ
η( '9
20·2| '7
. ΙΜ ι: ΞΙ ἱίίιι"ἑ3ἶ'Μ ί! ί¦'Μιἰ:ὶΣἩι Η ιι Ηἱ:|ΝΜΜἩ Η ιι 'ιι!'|ΜΜί ΗΜ |!ί|Ν|'ι|¦|ι'¦=|' ιιι¦ι¦ιι;ιιιιιι Η Η ί!ΕἴίΞ¦ΗΜ~|! Η ΜΝΗΜΗ Ἡ ἑΙΗιΜ!|'ἱἱί!Π' ί! Η ί"'Μ!|'¦|¦ Η |!ιίἱ'Νἰ'!||¦|.!|.|| ιιιιιιιιιιιιΜ ι] ΚΑΜΜΙΑ Η Η 'ΜΝΗΜΗ ||ί|!ι||||ΝΠ||||Ι||ῖ!| Η ΜΝΗΜΗ' Η Η ΜΝΉΜΗ Η ή Μή ΜΜΜ Η Η ίιι,'ΜἩἰ' ' ϊ' ~
ΡιΖικι-ι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ κνΒΕΡΝΗΤικΑ ΣΧΕΔ|Α
ΜΝ' ι ΤΕΛ"
με βάση Την αξία Του |Χ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΩΝ Η εμΠορ¦Κή αξία και όχι
ΧΩΡ|Σ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ... . ¦ . Δ .
Μ θ" . ο κυβισμοε θα καθοριζει · -, ·> 
Ι ο ·   , ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
σνονη γραμμη 
- Ι ΕΟ «μετρητή» για του8 φάρουε και Τα τέ- Δ 
Τ"8 λη στα αυΤοκίνηΤα σχεδιάζει το υηουρΠροεΤο|μωω χωρί5 κοθΠγ"Τέ$ γιο γείο Οικονομικών. ΚριΤηριο θα είναι όχι ο 4 Λ 
Νοε οκρίΤε5 μοθΜέ5_ ω' 25 κυβισμοε, αλλά η εμπορικη αξία Που θα καθορίζει το υψοε του Τέλου8 Ταξινόμηση8 και . _ _ ο γ _ Ι Η
Των τελών κυκλοφορία8, καθὡ8 και Το Τεκ
εγκ^|ρ|ΕΣ _ Π ` μηριο διαβίωση8. 3 
 Ι Μπικίνι ιη;; η κι; Τ ¦ .ιι ι καιαιωνια :ΜΜΜΜιι:ι1ιΜιιΗ:Μιιιη κι , Ι Ι - 7  Ρ Ρ
θ' Ξ"Μ| "Η" ¦ 5 "Τ έ?
))34·35 »4-5 8·9
ΒΙΕΝΝΗ ΠΡΩΤΗ
ι Ομηάμα. η δεξίωση και η ΜηέΤυ
Η ούζυγο5 Του ηρωθυηουργοά αηοφεάγει Το δημόσιε5
εμφανίσει8. όμω8 σημερα θα εμφανισΤεί στο ηλευρό
Του σΤη δεξίωση ηου παραθέτει ο ηράεδροε Των ΗΠΑ.
Δ|ΑΔ0ΧΗ ΣῖΗ ΝΔ
Ο Μεϊμαράκη8
_ ανοιγει τα Χαρτιά του
ΕΚΡΗ:Η |ΕΡΩΝΥΜΟΥ _- ΔΔ < _ Ἡ έ
«'ερόε ηόλεμοε» έ- ο :κΑιἔυΝΑ Τ2ιΤΖικΩΣΤΑ
γ|Π Το θρησκευΤικά ΜεΤά Τον κυρ. ΜηΤσοΤάκΖΤηνἑιηἶψηφιάΤηΤά ῖ:¦"ΡΑ: "Ό 'ΔΡγΜ^ κΜ”ΐ°Ν¦
Του ανακοινωσε και ο η. ιΤ ικωσΤα3.
Τι ηραβλέηει αηόφαοη Τη5 Μαι Τα χαρΤιά Του Τι5 εηόμενε5 μέρε8 ανοίγει Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΠροσΤασία5 Προσωπικών ο Β Μεϊμορόκ"5_ Τ ΕΧΕ' ΡΕΑ^'ΣΤ|κΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
μινι· μμ ει Τα μι π Μ'
Δεδομένων. Τ2·Τ3