Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
28-9-2015·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΒΡΟΧΕΣ:Άστατος καιρός μέ τοπικές βροχές καί σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τό
απόγευμα καί ἱδίως στα ανατολικά. Οἱ ανε μοι
θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 μέ 5 μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία θα αγγίζει τούς Ζ7β. Κ.
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 ή
Χαρίτωνος όμολογητσύ. Βαρούχ τού προφήτου.
Πανσέληνος
Ανατολή: 7.18'-Δύσις: 7.14'
”Ετος 122ον 1 Αριθμός Φύλλου 40287 1 Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
_ Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227370
εετίει1οννε@οτοι1οτ.ςτ
Φορολογία
τύπου Κούβας
'Η Γαλλία είναι ή μόνη εὐρωπαίκή χώρα ὅπου
Μυσε, έπί μία διετία, ανώτατος Φορολογικός συντελεστής 75%. 'Η έπιβολή του αποτελούσε προεκλογική
δέσμευση τού σοσιαλιστού Προέδρου όλα".
Ἀρχικώς ό δη μευτικός αὐτός συντελεστής έπρόκειτο
να έπιβληθεῖ έπί όλων τών Φυσικών προσόντων, μια
μετα από απόφαση τού Συνταγματικού Δικαστηρίου
περιορίσθηκε στίς έταιρικές αμοιβές.
Τα δημοσιονομικά έσοδα πού απέφερε ή έΦαρμσγή τού 75% ήταν μηδαμινα: 260 έκατομμύρια εὐρώ
τό πρώτο έτος καί 160 τό δεύτερο. Ἀντίθετα, έπέΦερε
μεγαλη ζημια στήν γαλλική οίκονομία, αφού δημιούργησε κύμα Φυγής πολιτών καί έταιρειών. Δέν
είναι τυχαῖο ότι σύμβουλος τού Προέδρου Όλλαντ
πού ήταν ές αρχής αντίθετος μέ τήν έΦαρμογή του,
είχε πεῖ ότι ή Γαλλία θα κινδύνευε να καταστεῖ
«Κούβα χωρίς ήλιο».
Στήν 'Ελλάδα, ή έπανεκλεγεῖσα Κυβέρνησις
Τσίπρα, παρ° ότι προεκλογικώς απέφυγε να πεί κατι
συγκεκριμένο για τούς Φορολογικούς συντελεστές,
είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει σέ αύξησή τους. Για
τόν ανώτατο συντελεστή τού Φόρου είσοδήματος
Φυσικών προσώπων λέγεται ότι θα_Φθασει στό 60%
ή καί στό 65%."Ομως αὐτό πού δέν τονίζεται είναι
πώς ή τυχόν έπιβολή του θα είναι πολύ έπαχθέστερη
από ό,τι στήν Γαλλία. .
Στήν Γαλλία, ὁ συντελεστής 75% έπεβαλλετο για
έταιρικές αμοιβές ανω του 1 έκατ. εὐρώ έτησίως.
Ἐνώ στήνἙλλαδα, ὁ συντελεστής 60% ή 65% λέγεται ότι θα αφορα σέ ατομικό εἱσόδημα ανω τών
80.000 εὐρώ έτησίως! 'Επομένως ό καθένας αντιλαμβάνεται ότι αύτό πού έγινε στήν Γαλλία, ὅπου ούτως
ή αλλως ὁ συντελεστής 75% κατηργήθη ώς αποτυχών, δέν έχει καμμία σχέση μέ αὐτό πού προμηνύεται ότι θα γίνει Έλλαδα. '
“Εκεί θα μπορούσε κανείς να ἱσχυρισθεῖ ὅτι ή
έπιβολή τού 75% έπί τόσο ὐΨηλών είσοδηματων
εἶχε καποια λογική. Καποιος μέ έτήσιο εἰσόδη μα
ανω τού 1 έκατομμυρίου εὐρώ είναι πραγματι πλούσιος. Καί κατα τήν σοσιαλιστική αντίληψη, έπρεπε
να πληρώσει πολύ ὐψηλό Φόρο, έστω καί αν ὁ συντελεστής ήταν δημευτικός. Βέβαια αὐτό πού δέν σκέΦθηκαν οἱ σοσιαλιστές ήταν οἱ έπιπτώσεις. Γι° αὐτό
καί τόν απέσυραν.
Ἐδώ ὅμως, τό να έπιβληθεῖ συντελεστής 60% ή
65%γιαέτήσιο είοόδημαανωτών80.0ω εὐρώθα είναι
όχι μόνον καταστροφικό για τήν οίκονομία, Με καί
τελείως αδικο. Διότι έπί τέλους, προτού έπιβληθούν
τέτοιοι συντελεστές Φόρου καλό θα ήταν να παταχθεῖ
ή ΦοροδιαΦυγή πού έξακολουθεῖ να όργιαζει. Δέν
νοείται καποιοι να καταβάλλουν στό κρατος τα 2|3 τού
είσοδήματός τους καί αλλοι να ΦορώιαΦεύγουν.
ή Αὐτή είναι ή μεγαλη διαφορα μας μέ τήν Γαλλία."Οτι ἐκεῖ τό 75% έπεβλήθη για αμοιβές ανω τού
1 έκατομμυρίου εὐρώ έτησίως, ένώ έδώ τό 60% ή
65% θα έπιβληθεῖ για εἰσόδημα 12 Φορές μικρότερο."0τι ἐκεῖ ή ΦοροδιαΦυγή δέν έχει τήν έκταση
πού έχει στήν 'Ελλάδα. Καί βεβαίως ὅτι'έδώ έχου
με ήλιο. 'Επομένως δέν κινδυνεύουμε να γίνουμε
«Κούβα χωρίς ήλιο», αλλα πραγματική Κούβα τής
` Το Βερολίνο Ψ
«ήγεμονεύει» τήν ΝΔ
Τό ΟΠΠ, ή Λίστα Δαγκαρντ καί ή «παρέατής Πάρου»
_ ΕΝΤ0ΝΕΣ είναι οἱ διεργασίες καί
τό παρασκήνιο για τήν έπόμενη
ήμέρα τού κυρίαρχου πολιτικού φορέα τής Κεντροδεξιας. Ἡ μεταβατική προεδρία τού κ. Εὐαγγ. Μεϊμαρακη έδειξε ότι αποσταθεροποιήθηκε ως δηλώσεις βουλευτών έλαχι
στες ώρες μετα τήν όλοκλήρωση μ
τής έκλογικής διαδικασίας. Πρόσω- ι
πα, όπως ὁ Κ. Καραμανλής καί ή
Ντόρα Μπακογιαννη, έσπευσαν μέ
πλήθος βουλευτών να όποστη ρίξουν
έκ νέου τήν ἑπιλογή τού Εὐαγγ.
Μεϊμαρακη, ως συνέχεια μιας μεταβατικής περιόδου πού θα έπιτρέψει
στήν νεώτερη πολιτική' γενεα να
αναλάβει τίς τύχες τού κόμματος σέ
καποιον ύστερο χρόνο. Κρίσιμο ρόλο κατ= αὐτούς συνεχίζει να έχει τό
συνέδριο τού κόμματος καί ή μετεξέλιξη σέ «Λαϊκό Εὐρωπαίκό Κόμμα», έγχὡριο πολιτικό τμήμα του
Εὐρωπαϊκοῦ Χριστιανοδη μοκρατικού Κόμματος, τοῦ ΟΠΠ, μέ έντονη
τήν έπιρροή τής Γερμανικής Χριστιανοδη μοκρατίας. Ό ἱστορικός
πυρήνας τού κόμματος, λογιζομένου
σέ αὐτόν καί τού πρωην πρωθυπουργού, κ. Α. Σαμαρα, διαβλέπει τό μέλλον τής ΝΔ σέ εὐθύγραμμη σχέση
μέ τό Βερολίνο καί πολιτικά τόν
«εὐρωπαϊκό μονόδρομο».
Εἶναι έντυπωσιακή καί αξιοσημείωτη ή σχέσις καί ή ἑπιρροή πού
διατη ρεῖ ή Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία έπί τής Νέας Δημοκρατίας. Δέν μπορεί να θεωρηθεῖώς τυχαῖος ό ρόλος, για παραδειγμα, τού
έμπλεκομένου στα τής «Λίστας
Λαγκαρντ» κ. Παπασταύρου, συμβούλου ὁλκής μέχρι πρότινος τού κ.
Σαμαρα, πού Φέρεται καί τώρα να
πραγματοποιεί αμΦίδρομες έπαΦές
καί παρασκηνιακές συνεννοήσεις
μέ πολιτικούς παράγοντες τής Γερμανίας για ύπουηΦίους στήν' κού ρσα έκλογής νέου προέδρου στήν
ΝΔ. Ούτε να περασει απαρατήρητη
ή βαθια σχέσις τού ῦΙνστιτούτου
Καραμανλή μέ τα<Ιδρύματα Ἀντε- ή
ναουερ, Χανς Ζαιντελ καί αλλες
Γερμανικές «δεξαμενές σκέψεως»
καί έπιρροής. Ἐπίσης δέν θα πρέπει
να όποβαθμισθεῖ τό εύρος των «ένοχων μυστικών» μεταξύ τών ὐποθέσεων δίεπ1ετιε, :τής «Λίστας Λαγκαρντ» αλλα καί τής «παρέας τής
Πάρου», όπου περιὡνυμα στελέχη
τής εὐρύτερης όμως Καραμανλή,
μέ βαθιές ρίζες στό ἑλληνικὸ πολιτικό καί έπιχειρη ματικό κατεστημένο, συναγελαζονται καί συνεννοούνται μέ τόν μέχρι πρότινος μοναδικό έκπρόσωπο στήν Έλλαδα
τής Γερμανικής Πολεμικής καί Βαριας Βιομηχανίας.
Οἱ σχέσεις τού «βασικού ἰστορικού πυρήνα» τής Νέας Δη μοκρατίας μέ τόν πολιτικό κύκλο τής
Μέ ρκελ-Σώυμπλε αλλα καί τό έπο
|νομαζόμενο «βαθύ κρατος» τών Βε
ρολίνου, Μοναχου καί ΦραγκΦούρτης είναι τέτοιες, ώστε εἰκόζεται ότι όποιος καί αν έκλεγεῖ
έπόμενος πρόεδρος τού κόμματος,
ή πολιτική προοπτική τής Νέας
Δημοκρατίας θα παραμείνει μια
" αμιγώς Γερμανική ύπόθεσις
Τό καυστικό
σκίτσο τών ΝενιΙ
8ο ΜΜΕ και ΜΜΜ ΑΜΒ
ί·ΥίΝ6“ΑΝΡ
880%' ΜΜΜ?
ΜΕ ΕΝΑ μοναδικής έμπνεύσεως σκίτσο, οἱ Νέα Υοτ1ς Τ πηρε στηλιτεύουν τήν
Γερμανία για τήν συ μπε ριΦο ρα πού έπέδειςε τόσο έναντι τής°Ελλαδος όσο καί
σέ σχέση μέ τό σκανδαλο νοΠςεννεςοα Στό σκίτσο απεικονίζεται ένα σταματημένο ν011ςεννεςοτι, μέ τήνἈγγελα Μέρκελ έπιβατη, πού έκπέμπει καυσαέρια.
θ ί71108 ί01113
Ἀνατολικής Εὐρώπης πού είχαν κομ
επ0χης του Φιντελ Καστρο! Υ0ἴΙ( ΤΠ”θ8 "Ενας ρακένδυτος”Ελληνας πού ὁδηγεῖ ποδήλατο, λέει στούς Γερμανούς: <έ ΕποΖ. μένως έςαπατήσατε καί είπατε ψέματα - καί ή Εὐρώπη θα πλη ρώσει τό τίμημα;»
Τ Ν Ε | ι
με η μεΡ α ς
Π ` κ ι , Ι ~ κ
τωνοερειοοποε . Καποιος να του μιλήσει
Ση μαντικες αλλαγες
έπιΦέρει στούς κεΦα- ι
λοιοκοος ἐλέγχο ως ἀπό- Είναι ένα θέμα πού μέ απασχολεί βαρούς λόγους ὁ γενικός γραμματέας Μυστικά Μα'Εχουν περάσει στούς ανθρώπους. Τούς στέρησε τά
Φασις τού 'Υπ. Οίκονο- από καιρό, ένα πού έμεινε πίσω έξ τού ΚΚΕ δέν έχει ένημερωθεῖ γιά τίς εἴκοσι πέντε χρόνια από τότε πού κα- άνθρώττινα δικαιώματα, τούς βασαμ1κῶν- ΣΕ^- 2 αἰτίας τών έκλογών. Είναι μιά περί- έξελίξεις πού πραγματοποιήθηκαν τέρρευσε ό μαρξισμός-λενινισμός καί νισε, τούς ὐποχρέωσε νά ζούν μιά μί, , πτωση πού μέ κάνει νά νοιώθω καί στήν Εὐρώπη καί στόν κόσμον όλο πού οί λαοί ένοιωσαν ότι απελευθε- ξερή ζωή μέσα στό Φόβο καί τή Φτώσλέζα κάποια ένοχή πού τό είχα αφήσει να κατά τόν περασμένο αἰώνα. Προ- ρώθηκαν από σκληρά καθεστώτα πού χια καί λογόκρινε εδώ καί Τα όνειρά
Δέν ω κάνω με Τήν χὡ_ κοιμαται τόσες ήμέρες στό αριστερό φανώς δέν είχε τό θάρρος κανείς να τόν δέν πέτρεπαν στούς πολίτες ούτε νά τους! Τώρα πού ξέρετε Τήν ἀλήθεια
ρο μας α σΤραΤόΠ8 60 συρτάρι τού γραφείου μου. Συγκεφι- ενημερώσει σχετικά, όπως δέν είχε κα- μιλήσουν καί πού βασάνιζαν στα είναι δνναΤόν νά θέλω νά ζήσουμε
συγκέντρωσης προ- μένα, κατά τό μέσα τών Με νείς τό θάρρος νά πεῖ στόν Στάλιν ότι γκουλάγκ όσους τολμούσαν να τό ἑδῶ Μήν 'Ελλάδα αὐτά πού ΝωεσΦ ύγων >›, δήλωσε ό αρχηγών κομμάτων είχα ακούσει τόν είχε πεθάνει! ΣκέΦθηκα, λοιπόν, να πράξουν. Σήμερα ούτε στήν Κίνα δέν ρω τα Μαύρο Τῶν Ρώσων. Τῶν
ΜΟΗ ενός κ- Γ  Οϋζό- σύντροφο Κουτσούμπα να μιλάει γιά αναλάβω αὐτή τήν ένημέρωση προ- ὐπάρχει κομμουνιστικό καθεστώς σάν Πολωνῶν, Τῶν ΜΟΟΝ, Τῶν Τσέλος· προςνσγγελλ0γ- τούς στόχους πού επιδιώκει τό ΚΚΕ. σωπικά καί γι° αὐτό νοιώθω ένοχή αὐτό πού όνειρεύεται ὁ σύντροφος Χων καί Τῶν ἄλλων εὑρωΤΓαΪΚῶν
Ες ἑΞλἑνωγμοΣΕΤΞ Είπε δηλαδή ότι για νά είμαστε όλοι πού τήν άνέβαλα επι Με ήμέρες εε Κουτσούμπας, έπειδή οί Κινέζοι έχουν λαον ότι τόσα χρόνια; Ἀλλὰ ἀκόμη
μυγ ας' ' χαρούμενοι καί γελαστοί πρέπει να αἰτίας τών ό<λογών. θά προσπαθή- γίνει καπιταλιστές.'Επεσε καί τό τε- 10107111, περίπτωση πού Με θά κα·
κλιμάκωση έθνικοποιηθοὐν οί Τράπεζες, να άνα- σω να δώσω όσα περισσότερα στοι- λευταἴο απομεινάρι τού μαρξισμού Μ νά ΜΜΜ ένα πε·
ἐπιθέσεων στήν Συρία λάβει ὁ λαός τίς έπιχειρήσεις, νά κρα- χεῖα μπορώ για νά βοηθήσω τόν σύν- στήν Κούβα καί δέν απέμεινε παρά τό Μήλο ΚΜώΞ καί θά ΜΝ νά
Καί ή Γαλλία αρχίζει έπι- τικοποιηθοὐν οί ίδιωτιιώς περιουσίες τροΦο Κσυτσσύμπα νά μή κάνει λάθη καθεστώς τού Κίμ Γιόνγκ Οὐν στήν ζήσετε κάτω ἀπό Τίς συνθήκες τον ζω θα μέ" μαχητικά καί καταθέσεις, να τυπώσουμε δικό καί να μή κυνηγάει Φαντάσματα. Βόρειο Κορέα νά θυμίζει σταλινικές με πού Μό κἔω κόπω- μπΟἶῖ νά είναι
μμενει Το αρ1σι σπα νό ισ α, νά αποσπάσω” από . , , θόδο καί να τί π π . πρ°σωπ1 9919 ΦΜασ ωση- πι·
,ἐμεση αποπομπή :Ξ ὡἔαλισΉκή Εὐρωπαῖ:ήμἶΕνω_ ολα Νά Τά περί λαΟΚΡΨια$ · νε Ι ε ροἀΪει Μάρω στεύετε ότι θα ήταν δυνατόν νά επιΑσσαντ. ΣΕΛ. 5 .. κρατικοποιήσεων καί έθνικσποιησεων ίδου, λοιπόν, συντροΦε Κου- · σε ἐκεῖ πού Με ὁλόκλ
ση καί αλλά τέτοια ωραια. Τά Η . ¦ . .. θα Ι _ ηρθε
ραξαν ὁ Σταλιν καί ό Μπρέζνιεφ τσουμπα σέ ποιο σημειο βρίσκεται ή Στάλιν; χαίρομαι .που ως βοήθησα
ή 0 Άκουσα τόν σύντροφο Κσυ- αλλά απέτυχαν. Τό ίδιο απέτυχε τό 'Ιστορία σήμερα.'Εχει αποδειχθεί πε- νά μωΜὲ αὐτά πως Μωατε·
τσούμπα καί πολύ οτενοχωρήθηκα. σύστημα καί σέ όλες τίς χώρες τής ρί·τρανα ότι ό κομμουνισμός δέν χάΚατάλαβα, ότι τίς οίδε για ποιούς σο- ρισε τήν εὐτυχία καί τήν εὐημερία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Ἡ αντίδρασις
τού Ἀρχιεπίσκόπου
_ ΓραΦειὁ Βὐθ.ΠΠέτρου ·
Ο ΑΡχιεπιΣκοτιοΣ '1ερώνυμος είπε μια μεγάλη
αλήθεια, ή όποία ταυτοχρόνως αναδεικνύει καί
μίαν από τίς πλέον σημαντικές παρακαταθήκες
τού Έθνους. "Εχουμε καί πρέπει να έχουμε
έλληνοχρ ισπανική παιδεία."Οχι απλώς διότι τό
έπιβαλλει τό Σύνταγμα. Αλλά διότι αὐτή είναι ή
βούλησις τών 'Ελλήνων τήν όποία αναγνωρίζει
ὁ καταστατικός Χάρτης τής χώρας. Τούτο δέ,
είναι ανεξάρτητο τής κρατούσης ανεξιθρησκίας. Ούδείς στήν 'Ελλάδα έδιὡχθη για τά θρησκευτικά του πιστεύω, ή δέ 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία ύίπήρξε έκ τών πλέον διαπρυσίων υποστηρικτών τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρωτίστως δέ τών θρησκευτικών.
Δεν είναι ή ανεξιθρησκία τό κίνητρο τής άναπληρωτρίας ύπούργού Παιδείας ή όποία στρώνει
τόν δρόμο για τήν κατάργηση τών Θρησκευτικών. Είναι τό ανομολόγητο μένος κατά τής
'Εκκλησίας, πού χαρακτηρίζει τόν ΣΥΡίΖΑ. Μένος
τό όποῖο δέν τολμούν νά έκΦράσουν δημοσίως,
διότι γνωρίζουν πόσο μεγάλο πολιτικό κόστος
σε έχει. Διά τούτο καί επιλέγουν τήν προσφιλή
στήν αριστερά μεθοδολογία τής <<σαλαμοποιήσεως>›. Αρχίζουν μέ μικρές καί Φαινομενικώς
άνώδυνες παρεμβάσεις...
'Ο Ἀρχιεπίσκοπος είναι '1εράρχης ήπίων τόνων. Διά τούτο ή αίχμηρά αντίδρασίς του έν
προκειμένω, είναι ἰδιαιτέρως σημαντική. Δεικνύει ότι αντιλαμβάνεται πώς τα πράγματα δεν
είναι καθόλου άπλά. Κάτι πού πρέπει νά βλέπουμε όλοι. Διότι βολές κατά τής 'Εκκλησίας
είναι βολές κατά του Εθνους.
' . είναι άνθρωπος Τοῦ προΠΕΝΝ|ΕΣ γραμμαΤισμοι7.
ΞΔΜΥ^ΕΣ ι· Φαίνεται ότι οί κλέφτες
. γνώριζαν από Τέχνη!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ "Οπως γράφει ή έφημερίδα
Ε! Ρέα, κλέφτες μπήκαν σέ
ο Πά «Τυραννιο Τοῦ ἐλαι- ένα σπίτι στήν Βιγιάνουέ
ολάδου» έχουν αρχίσει νά ,θα δέ λά ΚάνάνΤά, κοντά
όμιλοι» όρισμένα αμερικά- σΤήν Μαδρίτη, γιά νά
νικά ΜΜΕ. Ἐννοοι7ν Τήν κλέψουν χρήματα καί κο
αστρστεία προβολής Τῶν σμήμάΤα αλλά είδαν δύο
ύγιεινών χαροκΤηρι- ἔργα πού αποδίδονται
σΤικών Τή ς μεσογειακής
διατροφής, ή ὁποία από
Τό 1989 μέχρι σήμερα έχει
προσλάβει διαστάσεις
«διωγμοι7» γιά Τό βούΤυρο! Στήν πρόταση πλήρους ἐξολείψεως Τοῦ βουΤύρου άπό Τήν αμερικανική κουζίνα άνΤιδροι7ν
αὐτοί πού άντεπι Τίθενται
'κατά ΤΟύ έλαιολάδου. Καί
νά σκεφθεί κανείς ότι συμφώνως πρός Τίς ἐπίσημες
στατιστικές, κάθε Άμερικανός καταναλώνει μόλις μίσιι λύρα (22 7 γραμμάρια)
έλαιολάδου τόν χρόνο!
Ο Συμφώνως πρός μελέτη
Τοῦ Πανεπιστημίου Τῆς
ΆΤλάνΤά ὁ τρόπος μέ Τόν
ὁποῖο Τρώει κανείς Τήν πίΤσα Του, μπορεί νά άποκαλύψει διάφορα γιά Τόν
χαρακτήρα Του. Άν, γιά
παράδειγμά κάποιος Τήν
διπλώνει γιά νά τήν φάει
δειχνει ότι συνήθιζα νά κάνει πολλά ταυτοχρόνως.
Άν Τήν Τρώει όρθιος είναι
άνθρωπος πού άρέοκεΤάι
νά διαφέρει. Άν χρησιμοποιεί πηρούνι καί μαχαιρι
'είναι άνθρωπος χαλαρός
καί μάλλον χαιρετώ Τήν
ζωή Του. Τέλος, αὐτός
πού απλώς παιρνει Τό
κομμάτι Του καί Τό ,Τρώει
στόν Φρανθίσκο Γκόγια
καί Τά πήραν! Ἡ μικρή
έλαιογραφία «Τό όνειρο
Τσι? Άγίου ,|ωσήφ» καί
Τό σχέδιο μέ μελάνι «ΚάρικαΤούρες κεφάλιών»,
ἐκΤιμώνΤαι σΤά 5 ἐκάΤομμύρια εύρώ!
ο Χιλιάδες 7ρλανδοί ξεχύθηκάν σΤούς δρόμους
Τοῦ Δουβλίνου ζηΤώνΤάς
νά γίνει ή νομοθεσία γιά
Τίς άμβλώσεις λιγώτερο
άύσΤηρή. Χαρακτηριστικἐς ήταν οί αφίσες πού
' κράΤοι7σάν όρισμένοι δια
δηλωτές; «Δέν εἶμαι μιά
έγκλημαΤίάς» ή «Μήν μας
ύποχρεώνετε νά φύγουμε»! ΠολιΤικοί έχουν ζηΤήσει, μετά καί Τήν υίοθἐΤηση Τοῦ γάμου μεταξύ
ὁμοφύλών μέ δημοψήφισμα Τόν Μάιο, νά διεξαχθεί δημοψήφισμα καί γιά
Τό θέμα αὐτό.
ο Τελικά «ἐπιδημία» έχει
γίνει μέ Τίς περίφημες Με
!θ8. Άκόμη καί μοντέλα
έθεάθησάν νά απαθανατίζουν Τούς ἑάυΤούς Τους
ἐπάνω σΤήν πασαρέλα
σΤήν ἐπίδειξη Τοῦ ίταλικού οίκου ΟΟ|Οθ ε Θεό
ς' ήρεμα κατά Τήν Εβδομάδα
Μόδας στό Μιλάνο. Τόσος
μιά μπουκιά κάθε φορά Μοθαυμασμός πιά...
Διαβάστε τα αρθρα 
τού Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλου
«τα ψέματα τελείωσαν...» (σελ. 3) ή
τού Παναγιώτη Α. Ζιωτόπουλου
«Οί πολυκομματικές κυβερνήσεις» (σελ. 8)