Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο πήχης των 1.000 ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ιτοΑγτΕΑι-ιΣ Μο: ἔ     
ϊ . ΜΕ τΑ ΑΝΕι·ιΑΝΑΑι-ιτιτΑ κοΜικΣ
ἔ;ὁΟΚ ΒΟΟκ
η . .  τιΟιυΜ·““#
 'η <_)ι [ῇ()ΠΟἔ ία" ε! 'ὅσοι |
 η;; ΣΗΜΕΡΑ:
 ΣΜΥ ΜΠΕ" «ΠΑΜΕ ΠΡΟΒΑ»
.γ , '  το τΕΑΕιο
  ΑοιΕι>οΜΑ
,ι ._ - ΣτΕιΝ ιιΑτΑτΑ
 ' “ |
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ 27/09/15
το κγΒΕΡΝΕιτικο ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓ|Α ΚΔ' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ή Φοροι    ΣγΝτΑΞΕιΣ
Ν · | 'Τὶ ζ¦· . _. τ? Η 
έ Αφορολογιιτο . Οι κλιμακεε
ν ¦ Ι
Ξ εωε 12.000=€ με τι8 μειωσει8
ή και επιβαρύνσει8 Πάνω 3% από 1..000 - 1.500 ευρώ
Ξ αΠό 20.000 ευρώ ετασίωε 6% από 1.500 - 2.000 ευρώ
· ο ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ|ΣΕΙΣ ιιρό- νιιση8 τιροβλέιιει ανατροΠέ8 στη φορολόγτι- λαγε8. Παράλληλα. για να μειωθούν τα ελ= . κειται να τεθούν σε ισχύ το αμέσωε ετιό- στι μισθωτών και συνταξιούχων με ανακατα- λείμματα των Ταμείων σχεδιάζονται κλιμαΡ μενο διάστημα, στο Πλαίσιο εφαρμογό8 του νομό των βαρών για 6 εκατ. τισλίτεε με αλλά· κωτἐ8 Περικοιτέ8 των συντάξεων άνω των
έ τρίτου μνημονίου. Ο σχεδιασμόε τιι8 κυβέρ- γέ8 σε κλιμάκια. συντελεστέ8 και φοροαιιαλ- 1.000 ευρώ. » 1848, οικοΝοΜιΑ τ, 8 Ι
Ϊ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ο νιτοΥ·τοΣ οικοΝοΜιΑΣ τιοΕτοΣ ΣτΑοΑκΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ| Στο αΕθΝ0Σ· οΑΕΣ ΠΣ ΑΛΛΑΓΕΣ » του
“ ΕΤΣΙ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙ
Θ ............................................................................................................................................................................................................................................................... _Δ
|ΣνΝΕΝτΕγΞι-ι τ:οΡτΖΕΕιτΣ ]
ΟΕΜ ΜΒ" του
ΠΜ" |"0 'ΕΤΟΣ
Ο νέοε τιμοτιοντιτήε του ΠΑΟ
μιλάει για του5 στόχουε του και
καλεί τον Διαμαντίδη να μη στο·
ματήσειτο μπάσκετ. » 74-78
'53' .
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ιιιιιιιιι
"Μ """ῦ ΦΜΜ  που· Με Με" μια· ιιΕιι ιιιιΜιιιιιι
Ο' ΜΑΡΤΥΡ|ΕΣ ΤΩΝ
 Ειμ ΜΕ Αιτία ΜΕ οιιιιιι·