Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Δαγκώνουν οι φόροι. Αγρότες, νησιώτες, ιδιοκτήτες ακινήτων επιβαρύνονται πρώτοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ιν° νι)'ν·
ιΔΡΥῖΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|0Σ ΜΜτιΡΑκΗΣ Μ Η Μ Μ κεντρικο γραφεια: ΜΜΜ 80. Μ 115 28 ο Τρ ΒΗΜΑ Α 
Ετο5 ι6ρόσεω5 1922 Μ' Λογια ΜΜΜ Μωρό. Μωω ΜΜΜ Ο 211 385.7000. Μαι: ΜΜΜ Εκ6ῶεται από τον Δημοσιογραφικό ·
Ετοε 949 - Αριθ. 16420 Ανατολή 07.17 - Δόση 19.15 ΜΜΜ ΜΜ/Μ.ιονιΜσ Οργανισω ΜΜΜ ΑΕ. ἩΜΗΩ.Ου
Αγρότε5, νπσιὡτεσ, ιδιοκτπτε8 ΜΜΜ επιβαρύνονται πρώτοι
Δαγκὡνοιιν οι φόροι
στην ιδιωτική εκπαίδευση
και στα φροντιστήρια
 Με ηλεκτρονικα αξιόγραφα ο Επισκέψεις στον γιατρό
οι συμψηφισμοι και συναλλαγές πανω
οφειλών προς το Δη μόσιο από €1ΟΟ μόνο με καρτα
ΣΕΛ'ΔΑ Μ
ΤΑ ΠΡΟΑΠΑ|ΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΘ|ΝΟΠΠΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ τικΑΜΜΕΝΠΝ» | ΚΕΝΤΡΟ^ρ'ΣΤΕρ^Σ  0
Ερχεται πτρΦικα, αγώνων   ' Τα
Ασφαλιστικό και διαρθρωτικα
ΜΜΜ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
 " ΡΜΤ_ ΜΜΜ πιανω;
_¦ ό " Ξ Σκληρό πόκερ ' ι
 - 7, , για τον ελεγχο =ιτέλουἔ! ΠρΞκθές
- ` _ ο, τ ¦ · γινε να ηπα
Ι  ·_  . ¦ τραπεΖων · ΜἀΜΜ“Μ
3- _ ¦ 7  ή 3 και επιχειροσεων ΜΜΜ της Χώρας' · Οι γνωστες οδηγίες εκ
Εμφὐλ|ο8 πος από τα οικονομικα ἔἑΨ
_ στοιχεία, οι εκτιμησεις για ιών", 3) ωΜΡώω
δελφινων και την "φωσ ως Μθνἑ"!ς ο" ,ν τι = - 'Ι  Η νται με συστάσεις του
οικογενειών ωἙΥΞΞ"'"'ἙΞε”Ἑ ¦ Πρωθυπουργού προς
ΝΔ ἔυν καὅ$?ἔἑκό τἄΐος Τ Η  Τ ° ο τους υπουρνους του.
στα γωνΜΜων“0Μω_ Ο ρ0ΨθΓ 88ΠΙθ το σιπρ ΜΜΜ”
ΣεΛιΔεΣ Αμ. Με τηθοὐν, ΣελιΔΑ 82 ι ΧΑΜΑΜ
οῖολοΣπαΜ“  π€ΜΜπ ἩΕκΔοππ
Η Ευρὡππ '  Τα εκατό νέα
προσπαθει βιβλια που φερνει
να Μπα' το φθινόπωρο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
 το Μο ειαπινΜΜΜ
'των προσφυγων Μ%ΜΜ γωνια)
¦ νακικΜωΝωΜ ·
Ϊ ΣελιΔεΣΑ2α22 τρίμηνο. Β'Μ'Α.ΣΕΛ'ΔΕΣ 1-3 Χ
Απόψε τι πιο  Μ Το σκόνδαλο Η ΜΗΧΑΝΝΩΝ Με
εντυπωσιακό Τ Μ ' Μ απειλει Η γωγω"
έκλειψη· τ8""ΜΜοξ| 08"" τα γερμανικό Ωω με ΗΜΜΜΜ
ΪΠ$ ΣελΠνΠ8 μ ΠγεμονΙα το πενταΨῇφισ
ΤΟ ΒΗΜΑ 5Ε|ΕΝ(Ε, ΣΕΛ'ΔΑ 3 ΣΜ^37 ΣΕΛ'ΔΕΣ 88-9 . ΣΕΛ|ΔΑ Α31 .