Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: 5 "ανέντιμοι" νέοι φόροι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Σιὶμερα μαΖἱ με το ΘΕΜΑ ;
:ΞΗ+5ΡΕΕῦ
: Ώ η ,ΜΗ ~. 7 _
“ ω;ῆῆ@ Μμ- - . ¦
ΠΡΩΤΟ
 Μα, ! Ι
Εφαριακαἱαου καταΜσωκανγια «αὐατααα συμμαρια8»,γιατραἱπαυ ΜΜΜ Ρ ὁ ; ί:
καικαθαγπτὲ8ααυααΜσαναΜΜ μ0θΙπὲ8-Ολ01ΜθὲσεΒϊ008 Ξ 808 τ ° ¦ τ
·ΣΒΛ·4“·“ Δ σπιτια' δ», `
ι ΣγΡι2Α 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-Σοκ ΠΑ ΝΑ ΠιΑΣοΥΝ ΤΟΥΣ ΣτοΧ0ΥΣ “ων ρ
<<ανἑντιμαι» 
νέοι φα μαι ΞΞΞ£Ξ.τ·“
ἰ ΜΜΜ οι “53η
ΦΠΑ 23% : Χωρια 9.000 €εισὸδαμα Με τον ανώτερα Η «έκτακτα Αφοὺ έφαγαν έ ναν έ 7
τα ιδιωτικα σκολεἱα αφορολὐγατο κανὲνα8 ωρο8, συντελεστὴιι εισφορα»γ|νεται καμιά”. το! ΜΜΜ 
ατα φροντιστὴρια ασοιβγαωιΝ 9.001€πλαρὡνει8 φορολὸγιισα αλατι μανιμα και ΜΜΜ Η" ΜΜΜ ι ὅ
θατιιν«ΠΜρὡσουν» Ι.000€τονμανα φόρο 2.100€ του εισοδἡματο8 ενσωματώνεται 
“ξτνὸφερτοο5» · α
 ΜΠροστα Τετοια-“ 
ΚΔ' ΑΦΑΝΤΕΣ Ο' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ. ΝΑΥΤ||(ΟΥΣ ΚΔ' ΕΠΑ"|ἙΛΜΑΤ|ΕΣ Κορων“κΠ5 .
7, 7 . ι  .ι η και στο βαθοε ο 11: ¦
“ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ _ να 
φ . σκι:ι.28-3ι 
' πιι·ι:αΜΜΜ. ΜεηοΜε τον: κΑιΝαν·ιαπ ·ιΛαπ τον
 -. Ϊ! ! Δ:έ«Δι›ὐλ.<:ιια
ΓΙΑ ΑΡΧΗΓ0  “ ΜΜΜ
Κὸμμσ μὁνο κινδυνεύει.
Αν γνωρι:ετε κατιοιον... Σελιδα Ί2-Ί5
ΜΜ|Μ-ΧΕ'ΜΜ
ουοαγ8“ωα ο Μο
. πιατα:
808018' Τ0|'ΛΕΝῖΗΣΕ
τΠΝατασα και :Τον
ταμυστικατΠ8 ιιΛογτΑΡχο -~”“
-` Τιλἑειγιατα χρυσαφικα Μ ΜΜΜ Των #κ^ΟνΜν
· · Που αγωνια συνεχὡ8 ο Προεὁροε των ΔΝ ΕΛ
μεμετρηωΠουωυ - τ1ιηνιιιτΠΩιι›ωγνι.~ηιοω
Ι έδινε.ὸπωε ισχυρὶΖετω, Λαικου τρονοωὸκΠη
- . ἔ “ οθ.Λιακαιινακαα
· ΣΕΛι 48-50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
·;|Χ :η ;: