Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕκὁοτΠ5:Κωνστονττν05ΜὴτοΠ5 27ΣεΠτεμΒρίου 2οτ 5 ι Αρ.Φοῆῆ00929 · Τ|μῇΙ ευρώ 'ότοκτηοἰο:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑεοΕτ
ἑΞΦΜ,!ΣἩΚΟτ Ἡ ΠΡί)ΒΛΕΠΕ' το ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝ|Ο
20 ΑΝΑΤΡΟΠΗἩ
ΜΜΜ" Με· στο σοντοεε·5
”Ερχοντο· το πονω κοτω θίγοντοτενοτοῆο·,6ημοστοτυΠοῆῆηῆοτ,γονοἰκε5 μεονῇῆτκο τέκνο ΜΝ
 ΝΕ^Δ"ΜΟΚΡ^ἶ'^ τ Με .¦ “ ο η _ τ ο τ. ,ο|κοΝ0Μ!^
9 Ροθμτστο5 τ   ·`Χ 'ο ·` Ερχετ"'νε"
 των εξεῆἱξεων 'ο  β ° ο * “ ~` φοροκοτ"'γ'ῦ“
Ξ Ο Μεϊμοροκη5 “ζ :Ιβ τ· “ | ΑοετῆεΙτοτμε κοτ τοοτροφο ο μεοοΙο
· Ἡ Προκεττοτ τΟξΠ
νο γίνε' στην 2] ὁοοΒοοτοκτο
εκῆογο νεου μετρο μονο τον Σεττροεὁροο οτεμΒρ·ο
ΜΑ που
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ θΥΡ^Β
Ο Τσἱορο5 οροσοοθεἱ Η “Βτκ» σὅορορε' ,
να εῇεγεε¦ Με, κοτ σο5 στεῆνε· τομε·ο
υΠουργοὐε του Προτοοετ5γτο το
| οοτχνίὁιο του Στο·Δῆοῆοομ με η Ι .Π _ τ χὴμοτοε
το ετεοοκῆοτο · τ ο · “' Σε ονοΖῇτηοο
ο Μο ττΡοτΦγττκο 0ε9ωΟΠΟ^ῆΟ·
& υ ΦΟυΖΟ5
-- -` τετ-4 θε ΜΜΜ που οοετῆε· 
ΑΦ·ΕΡΩΜΑ τον ορωπη με6τοῆοσπ
ί Η ετοτρ·κΠ ευθυνη οτα ΑνπαΜῳΜκρωοοέῇΜεωνΕυρωΜΜἘνωωκΜΜ.ωΜ ε ε
| χροντο Με 60κτμοσ·ο5 ΜΜ“.:Ἐ°ῶΨΜ%°ΜΜΜΜ Μ“ΜΜ "Φ θ0 ερθΕ|
Με ο εοτχετ- Μ"Μ"ΜΜΜωΜΜ·°'ΜΜ8ΜΜ.ΜΜω η Αυτρωσ"
ρΠμΟΠκῇ Πθ|κῇ ε μ 
θοοὁοο ΜΜΜ"ω'"ΜΜ°ΜΜιΜΞΜΜΜ 
 ., , ΜΜΜ ΜΜΜ-28-ΜωωΜΜοΜΜωΜΜ  = ΛΟΒΕΡΔ0Σ
" ΟνΟΠωξ" ἘἩΜΜΝΜΜωΜΜΜΜΜΜ- _· Δομοοτογροφοε
Με. ΜὰΨωΜΜπωοΜΜΜ “ ·` γ