Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦; . . . . __
ι , . . · - . _ _ι
¦ · · . · · · · ¦ _ ι
ο ¦Ξ·#.
:"·ε··:
ι...·······_·¦
:..·.'.·'···'=ι
".···'·'···.~·`
..··········¦“
··""·'·"'··
η············
Ι"'·"'·"Ο.
'°··········“
·`::···.··.·:::
::::::::“
ῇερίοδος Β' φυλλου 3βδ;Σαββατο 28 Σεπτεμβρίου 20ί5 Ϊ Ϊ 7 7
νοικεννΑαΕΝ και;;;τα;” :τα χέρια τ χ 
Το σκανδαΜ Ξ Μεϊμαρακιι 
οι ιντριγκες 
πι _._ζ ή ζ 
..--!- _
8 Ρ 4. και στα «
μια ειιεν ατι ι· του καρο" · ω
ευκαιρία(;) Οκυριακος.ΠΝτσρσ. 'ΜΜΜ' Π" "8 ,
Σιμοντικὁ ΜΜΜ ΠΜ' οΒοριΌης. ο ι Η Μ" Η ιιειιικσιιαιιν δαιιιινες. ΜΜΜ"
στα ιδου ευρω μηνιαίως τα ορια του.- Μ ι==
στη γερμανική ΜΜΜ. Μ και η γενια των Μ. η Ι
_ ΜΜΜ' τε Σ@ΜΠ^Ε: 
Άγρια κόντρα για
τις ελληνικες τραπεζες
ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΩΣ 17 ΔΙΣ. · ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΜΕ ΤΟ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ · ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΚΤ
ω ι Β Η ΜΜΜ των Μ στις τραΠεζες για να διατηρήσει ανοιχτή τη συζήτηση '
3 τραπεζών και ο «Μόνος» Μ εξαγορας του δανείου του ΔΝΤ αΠο το Ε5Μ. Στο μεταξυ. 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ τ Μ σε Μ αιΜ Μ στο τέήος Οκτωβρίου εκτιμαται οτι θα γίνει το ωοκ ουί|αίηε ρ Άποψη
Π . . ι Μ ως γερμανικής ΠΜ κι· Μ Μ για την είσοδο νέων εΠενδυτὡν, με Παροχή κινήτρων ' Μἔ' ΜΝ" ως ΕΚΤ, με φωτα και Μ Μ. στους υφιστάμενους μετόχους για να Παραμείνουν ἶ Ι
και Μ' η... ΠαραήήΠήα. Παρατηρείται μια «γέφυρα» μεταξυ ΔΝΤ στο «Παιχνίδι». Την ίδια στιγμή. το ωραια των Με έχει ο °Μ°ς
ΜκΜω και Βεροήίνου. Η κυρία ΜΜΜ σφίγγει τον κήοιο εμΠήέξει στήν υΠοθέση ακομα και ξένες κυβερνήσεις. ι .
. . τα”
ΜΜΜ Μος
και μετα τα Με και ¦ - ε_Ε_
η ανακεφαήαιοΠοίΠσΠ. ι
:ΜΜΜ ἰ Τ ' Μια εξαιρετικα @διαι γ . μ _
ΑΓΟΡΕΣ ι ` ΞδἔἔΞΞΞΐΞΞἩΞἙΞ?
«ω .8 Ψ"ε», Ϊ ασκετα σε Πρώτη αναγνω Μ ή οιι γεγονοτα. το ιντιιΠω·
οι  ' ατακα σκάνδαλο με την
ΜΜΜ ΣΔω Ι αΠδκρυψΠ των ρὐτιων σε
ή ορισμένους κινητήρε9 ντίο "ό ζώ της νιιΙΚ5νναεεη και
. τις ειιικείμενεε αλλαγέ9
ΡΓ8Μ|ΚθΓ, |.θΓ0Υ στη νομισματική ΠολιτιΜθἴ|ΙΠ, "(θθ τι κή της Ομοατιονδιακής
κα' στην μ Κεντρικής Τράπεζας των
εαῆηνική αγορα ϊ ΗΠΑ·
Και το ερώτημα είναι:
Πάσο τυχαία είναι ή και·
' Τ Ξ Τ :τ "Τ :Τ -' ι . ν ι νική συγκυρία μια σαρκαέ ·/ “ ' ,Υ ν· η ή 'Ι | . . _ 7 Η | Μιμης του σκανδάλου:
ΠΡΩΤΟΝ" ι _, ..~ · “ ν> Οι τδτωτικοιτσιΠσειε, οι ὑα8ιΠεεε του Δημοστο , ξενα ; Είναι αλήθεια ότι οι ευ- τ
το Μο Με" ι και οι συσχετισμοί δυνάμεων ανάμεσα σε παλαιά και νέα «τζάκια». ΡωΠοϊκἑ9 εξαιτιας στις
ΜΑΝΟΥ · Μ Ι , Ζ / | 2 | , ΗΠΑ ακτή και το ΠΡΟ
καιωΜικο “ > Γιατι το νεο Περιβαλλον μετά με εκλογεε θυμιζει δεκαετια του 80. η βλήμοΙ0 ως ΚίναςΜ Η Μ . [Η Η Η αιιοκτούν μια · εκ. 2
Μια η
ἘθΡΡο!·ε·,““  ο - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗοριστιΜιρἡξητφΜ με .
τσνπρωην σοιΒισΙιειεΣιωρσΣαγια.
 · Ανακεφαλαιοπσἱηση:5οο εκατ. `
ι ί Οι 8" | έ' η έβγαλανπἑρσι οι επενδυτικές
Ι Ι . τράπεζες σιηνΑθἡνα. Φετος;
Μετα 7 ματια ιιειαιιες
Σ Ποιοι τίτῆοι Προσεῆκυουν σχεδον κατά Ανοἱγει το (πολεμικό) μέτωπο '
αΠοκήειοτικοτητα το ενδιαφέρον των ξένων οίκων. ι Η Μ'πη Μ στην Μ
8 Το δρομο δίχως τέήος των ιραΠεζικων τίτήων. . Σω 2223 ΠΙςΔρωσωνας·