Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ' ύ
ΣΥΡ|ΖΑ: <ίΟχι>› στο Παοκ
«Ναι» ατομο βουῆευτέε
 ε.τΑΜΜ
 ΟΜΕΓΑΑΟΣ
ξ Ϊ ΓΡιΦοΣ των
ή ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΔΗ Μ ο
Τι ΜΜΜ! 
Ξ  οικονομική και ΠοΠπική ΜΜΜ
Ο' ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ιιΝΕΑΣ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΡΕ
' ί05 μέτρο κσήείώι να παρει η επΠηνική Μέρνποη μέχρι
_ κ σο πέποε του έτουε. σύμφωνα με ω νέο πρόγραμμα ' «Οχι»
ή > σε νέουε φέραμε και επιβορύνσειε. ανακοίνωσε το υπουργείο
.- Οικονομικών ' ΚΠειδί σνόκσμιμηε η επιωχήε σνσκεοσήαιοπσίηση
“ παν τροπε2ών και η επιΦχυνσπ όρσπε των σερίώ| σοπαο|ε
ο ΕοιΤοπιΔι 7 7 ή έ
Το" νέοι φόροι
ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ¦ ιΔιίΠικ0Π0ιΗΣΕιΣ, ΜΕιΔΡΡγεΜιΣΕιΣ¦ ΑΝΑΠΤΥἙΗ
Δεν χωρεί αμφιβοῆία ότι η φοροδοτική ικανότητα
του Εῆῆπνα ποῆίτη έχει εξαντῆηθεί. Και είναι
επίση5 βέβαιον πω5 μεσον Ζήτημα τπε σύγχρονηε
κοινωνία5 είναι η ανεργία, όπου το 50% των νέων
όχι μόνο δεν έχουν εργασία, αῆῆό στερούνται
ακόμη και το δικαίωμα στο όνειρο για μια καῆύτερπ
Ζωή. Υπό το πρίσμα τούτα το Ζήτημα τπ5 νέα
νννννν.εχίερΙυ5.ατ
Μ 'ΡΗ
κυβέρνηση5 δεν μπορεί να είναι η εύρεση...
Μ.μέσωΜή5νωΜΜὡε
οπρωθυπουργόε.ούτεησΜενόευδΜΜ
κραταμε όπου βασιῆεύουν προνομιούχοι
καρεκῆοκέντουροι¦ κομματόσκυήα. πρώην
πασοκι2ήδε3 ψευτοουνδικόῆε8. νταραβεριπήδε5.
παρατρεχόμενοι¦ δωδεκόμενοι και προμηθευτέε
· ΠΑΑ ΔΕ|ΧΝΟΥΝ... ΤΤ Δ|Σ.[!]¦ ΑΠΟ ΤΑ 0Π0|Α ΤΑ 8 ΒΑ8Η ΚΑ| ΤΑ
ΥΠΟΑΟ|ΠΑ ΜΕ 00008 - ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε|ΝΑΝ8 Η ΕθΝ||(Η,
ΔΕΝ ΒΑ ΧΡΕ|ΑΣΤΕ| ΑΥΞΗΣΗ κεοΔΜισνι
ΑΡΘΡΟ
Β ΤΠ"ΡΑΣ |·| Η
Μ' Η ΜΑ ΕΤΕΠ"
Ο πρωΒι.ιπωρνόε θα πρέπει να
φανεί απέξω Με εμπισώσύνπε
Μ ποΠιτών Μ 2
ΕμινόντιισιιΌΜ - Με"
ω ΜΜΜ»
...ΜΕΤΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕιΜΑΡΑκΗ ΚΑί
ΣΑΜΑΡΑ - ΒΟΡ'ΔΗ
του Δημοσίου. Και @τούταει5 βόροε του ιδιωτικού
τομέακαιπτεμεσαίσ3τόδι3¦ πουτείνειναεωανιστεί
Στοίχημα τπ5 νέα5 κυβέρνησηε πρέπει να είναι η
αναπτυξη. και τούτη δεν είναι δυνατόν να υπόρεει
χωρίε αποκρατικοποιήσει3, χωρίε μεταρρυθμίσει5,
χωρί5 εισροή ξένων κεφαῆαίων για επενδύσει5.
Ο' 5 Κ|ΝΔΥΝ0| ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΑΑ|0Π0|ΗΣΗ
· Το μπρο-νεε-ωερ Ξένων επενδυτών με ΕΚΤ-85Μ¦ οι παρα
κα έ· Ο Με ο· η
Ευ5ίοο:σ
Χμμμείκτιιι›μμιιριπη
<< ιχιιιιι ΜΜΜ..
“7- ·
οΑω›τήτισώεπιαιδεωνήμη ε
διόσημσέργσΤέχνπεσνυποήόγισαε
αΕίσεΞι·Απόαι...γροθιόσωνπίνσκσ
τουΡεοίοΡοιροιεωΒκσιών|πσώ
ΜενινεκπΒικοε· Με
ΜΜῆεύσειε
...Μέ  κ87 Μακ! · ι
Μ· _ αν Η “.`-·ψ
; ο ΜΝ
ι · ι Τ ρ η  Χχ
.3033 7 _ 7
Οοίκοε ΡΙτἰΙ|ἱρο περνόετσοιν
αντειἱθΜμεΝΙεΚἱρΜ
τ; Απειήεί την πρωτοκαθεδρία των
Με και σωρο Μ
στο δυναμικό του τον κορυφαίο ειδικό
σαι Σύγχρονη Τέχνη που κσσωύ αιώνα.
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ|
ΣΥΜΜΑΧΟ|
ΣΟ'|'ΜΠΑΕ 
ο _ __ ί' _
ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ%.Α|ΜΑΝ|
[ΕΑ. 48
η μ η .ι  η χ;
Η υπεροπήια και ε  ε
“ρωτησω χαφ... _
Φἶοριουνπ και 
...και τα κέρδη αποιΝιοιιρμσΖ.