Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ψαλίδι 50% στα επιτόκια των κόκκινων καρτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ 26 ΣεπτεΜΒΡιον 20Ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0183
'.30€
Με ονο κΑι πεΡιοΔικο: 3.50€
Δ|Α|ΤΑ·ΕΞΠΡΕΣ
€0ΝΟΣ
 Μι Η ι ΜΜΜ! Η ιἱ|!Μιιι!|ΜΠ Η ιιιιιιιιιιΜ Η ἩΗι|ιὶἐἱιἰιἰ-ιΠ ι ΜΝΉΜΗ" Η ιιιΜιιιΗΜΜ !|||||||ΜΗ"ΗΜ"||||||||||||||::||'Ι|||||"|||||||"Η "ΜΝΗΜΗ || ὶἱ'Π'|¦|¦||Μ¦ Η ΜΝΗΜΩΝ Η ΜΝΗΜΗ"  ΜΗΝ
Το το ανο
και μαζί
τι κασετίνα
ΜΕ το «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ κγΡιΑκι-ιΣ»
. ι  .
Ενα5 νέοε πολυτελή5
τόμοε του '
Το τέλειο αφιέρωμα
στην πατατα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗπρὡτητρἀτπζαστηνΕλλὰδα
ΓΕΝΝΑ|ΕΣ ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ ΑΠΟ Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑ ΔΥΟ ΕΜΠ. πιΣτΩτικΕΣ
ΜΜΜ 50%
στα επιτόκια κόκκινων καρτών
ΜΕΤΑ με ευνοϊκέ8 ρυθμίσει8 για τ|8
«κόκκινεε» πιστωτικέ8 κόρτε8. με μεί- ΕΜ
ωσπ του επιτοκίου κατα 50% και χωρί8 τη Π|ωμἄ:ἑ$ ΤΡΕΧΟΝ ΕΠποκ'ο
μετατροπή τπ8 οφειλή8 σε δανειο, προ· 1  _ 
σφέρουν οι τραπεζεε στου8 πελατεε του8. ΜωρόΣτόχοε να διευθετήσουν τι8 λπξιπρόθεσμε8 θεσμεε
οφειλέ8 από «πλαστικό χρήμα» που ξεπερ- Με ΤΗ ΝΕΑ ΡγθΜ'ΣΗ
νουν τα 7 δισ. ευρώ. Τα προγραμματα εἰ·  _ 1 
ναι ευέλικτα καθὡ8 προσαρμόζονται στι8 ο
δυνατότπτε8 του δανειολήπτπ. 3 .
ΜΝ ιι ιιιιι;ι“ιιΜιιΜ ΠΕΠΗ ιΣ ιι!Ξ~ιι·:ιιι¦ΜΕ ΗΜ ιι ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΗ! Η ιιωιιιιιιιιιι1ι ΜΜΜ ιι ΜΜΕ ΜΜΜ ΜΗ' Η ΜΗΝ ΜΜΜ ΜΜΜ Η Μιμή ΜΜΜ ΜΗΝ ι! μια “ΜΜΜ ΕΜΗ .Η ΡΜ Η 'ΜΗ. κιτ-Μι η: ΜΜΜ μ ι.  ι ι .ι ι
   Σε λυση για το χρέοε
= :επιμενει ο Ομπαμα έ
τονιπ:Λ£τ. ετων".
ΜΜΜ _ ει
Τρειε
σταρ του
Χόλιγουντ
στη νέα
ταινία του
Λανθιμου
Στα ΗΠΑ για συζητήσει5 ο Ελλπναε
σκηνοθέτα5. που
ετοιμόζει τώρα ένα
δρόμο εποχή8.
για τα... ι
παλιατζιδικα 3
Το 80% των συσκευών καταλήγει 1
στου5 50.000 γυρολόγου5. το. 25 ι