Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
κτ·Βπνῇτῳπ
παιι8ιτιατιτιτΜτ·
τι Περιστερι·
Ξεκιναει μαθήματα ααα τον Οκτώβριο στο Τμἡμα Μηχανικών, Πληροφορική5 και ΤαλεΠικ0ινωνιὡν. σελ. Β
Ι Ι ι · 
αελ.ιΒ
, 1; κτι|ιιαιιοιΜατιιι
_ ¦ιιιι8ιινοιις γιτι 8ιιιι
·  ιι8ιιιιιιιιιιιιτιι
σελ.5
Μία έκδοση... για
λίγου$ ετοιμάζει
τ . Ά
Φ '· ι # Ϊ"
πιιναιιιατιιι . - ἰ
ἑτ3ἶΧ;9νΠ στιιιι Τιιιιιιιιιιι
ραι ιανα "ή - _
καλλονή! Η" Μ'ΜΜ( χ
8'|Β||°"Μ|( ` .· "
σελ” Ώ Ι |
σελ. 24